Medlem och organisation

Den under året uppblossade konflikten om ordförandeskapet i LRF leder till att valberedningen föreslår att Caroline Trapp entledigas och ersätts av Staffan Danielsson.

Efter sluten omröstning avslås valberedningens förslag med 113 röster mot och 85 röster för. Förbundsordföranden avstår 100 000 kr av sitt årsarvode att fördela inom styrelsen.

Den gällande pensionspolicyn ändras så att till kommande förbundsordföranden utges ett avgångsvederlag motsvarande ett och ett halvt årsarvode.

Stämman beslutar enhälligt anta nya stadgar för LRF. De fasta mandaten försvinner och antalet ombud minskas från 200 till 150 och benämns fullmäktige. Ett beredningsutskott förbereder val av valbredning. Stämman fastställer antalet styrelseledamöter till 16.

LRFs grundläggande värderingar läggs fast av riksförbundsstämman

Stämman lägger fast LRFs fem huvuduppdrag för LRF. Ett antal målbilder för LRF år 2010 antas.

Länsförbundet i Södra Älvsborg byter namn till LRF Sjuhärad.

Konferensen ”Lönsam grisproduktion – nu och i framtiden” samlar 600 deltagare på Elmia.

Bondebåten lockar 500 medlemmar på en resa till Helsingfors.

Förre förbundsordföranden Erik Jonsson avlider.

Lars-Göran Pettersson utses till vice ordförande och tillika ordförandens ställföreträdare.

LEAB återlämnar certifikaten för ISO 9001 och ISO 14001 eftersom värdet av certifieringen inte anses svara mot nyttan.

Politik och samhälle

En rapport kring jämförelser av kostnaderna i produktionen mellan ett antal länder visar på högre kostnader i svenskt jordbruk främst som följd av det svenska djuromsorgs- och miljöarbetet.

LRF får efter många års idogt arbete gehör för kravet på sänkt dieselskatt för jord- och skogsbruket från den 1 januari 2005. Lättnaderna motsvarar 700 mkr.

Skogs- och lantbrukare får tillbaka 50 mkr i kartavgifter som i strid med EUs regler tagits ut.

Arvs- och gåvoskatten slopas.

Beslut fattas i MTR-frågan om en blandmodell med ökad gårdsstödsandel för mjölk och nötkött. Mjölkkompensationen fortsätter att vara kopplad till mjölkkvoten till år 2007. Miljö- och landsbygdsprogrammet byggs ut med 400 miljoner kr från och med 2005.

Södra Skogsägarna ställer sig positivt till en utbyggnad av gasledningar i Sverige. LRF, som tidigare motsatt sig en utbyggnad av naturgas med hänsyn till biobränslemarknaden, startar en förnyad principdiskussion. Arbete med att ta fram ett energiscenario inleds.

Ett större arbete med anledning av EUs vattendirektiv och vattenskyddsområden i Sverige igångsätts inom LRF.

Djurskyddsmyndighetens agerande i olika frågor väcker stark kritik inom LRF och även i samhället i övrigt.

En ny genteknisk kommitté och ett gentekniskt råd tillsätts med uppdrag att bland annat se över LRFs policy i GMO-frågan.

LRF motsätter sig den danska transiteringen av levande svin genom södra Sverige. Överläggningar sker med danska Landbrugsraadet.

Ekonomi och affärer

LEAB samlar sina affärsdrivande bolag LRF Media, LRF Konsult (nuvarande Ludvig & Co), Sånga Säby Kurs & Konferens, Sigill Kvalitetssystem AB, LRF Samköp, LRF Leasing och Svensk Markservice i ett nybildat holdingbolag. Erik Svensson utses till VD. LRF Försäkring (skade- respektive livförsäkringsbolag) ligger dock kvar direkt under LEAB.

SwedeAgri Finance AG fusioneras med LRF Re AG.

SwedeAgri Treasury Consulting AB (Finansplats Europa) avvecklas.

Utvecklingen inom Spira skapar fortsatt stora bekymmer. LRFs totala engagemang i Spira uppgår till 2 217 mkr. En uppgörelse träffas med Svenska Lantmännen om att förvärva LEABs aktieinnehav under 2005.

LRF säljer, i enlighet med stämmobeslutet om inriktningen av LRFs affärsverksamhet, under året sina aktier i HK Ruokatalo Oy och Sokolow till Danish Crown, ScanAgri A/S till det danska konsultföretag et NIRAS, Swegro till familjen Norman och Haninge Bostadsinvest till Akelius Fastigheter.

LRF kvarstår därmed som aktieägare i FöreningsSparbanken, TV4, Setra, Spira, Feelgood, Agroetanol, Univero (marknadsundersökningar f d LUI) och Pieno Zvaigzdes (mejeriföretag i Litauen).

Svensk Hjortavel och Biodlingsföretagarna får inträda som intressemedlemmar i LRF ideell förening i enlighet med de nya stadgarna.

Problem uppstår för Upplev Landet i Sverige AB bland annat till följd av ansträngda relationer med Bo på Lantgård.

Nationella Stiftelsen för Hästhållningens Främjande får 5 mkr till en investering på Flyinge.

LRF beslutar investera upp till 400 000 kr i uppbyggandet av Svensk Kreditgaranti Förening.

Kooperation och marknad

Överläggningar med kooperationens företrädare om LRFs service till organisationsmedlemmarna inleds.

Kocklandslaget tar OS-guld i matlagning för andra gången. Laget vinner både det kalla och varma köket med svenska ekologiska produkter.

Författare: Jan de Woul