Medlem och organisation

Stämman utser Lars-Göran Pettersson till ny förbundsordförande efter Caroline Trapp.

Nya normalstadgar för regioner antas liksom regler för individmedlemskap i LRF och intressemedlemskap i LRF.

LRF avsätter 250 miljoner kronor till kraftsamlingsaktiviteter som ska stimulera de enskilda medlemmarna att utveckla sina verksamheter i arbetet mot vision 2010.

10 kraftsamlingsverkstäder genomförs runt om i landet med 2 500 deltagare.

18 regionala företagarcoacher rekryteras och alla medlemmar erbjuds ett framtidssamtal.

Satsningen Rätt försäkrad LRF-medlem skall skapa en trygg grund för medlemmarna att utveckla sina företag.

Styrelsen beslutar entlediga VD Reinhold Lennebo och utser chefen för Utveckling & Politik Karl Gunnar Burman till ny verkställande direktör den 15 september.

LEAB får en ren tjänstemannastyrelse och blir ett administrativt redskap för verkställighet av LRF-styrelsens beslut.

Ett effektiviseringsprogram leder till att 45 miljoner kronor sparas i kärnverksamheten.

Styrelsen beslutar under stor vånda att LRF efter 35 år på Klara Östra Kyrkogata 12 skall flytta till nya lokaler i kvarteret Glädjen 12 på Kungsholmen.

Den oberoende granskningen av Spiraaffären redovisas för stämman och läggs till handlingarna utan större diskussion.

Politik och samhälle

Övergången från arealstöd till gårdsstöd år 2005 medför att antalet brukningsenheter skenbart ökar till ca 75 000, men också åkerarealen påverkas i viss utsträckning.

Dieselskatten sänks efter många års politiskt arbete. Två kronor per liter går tillbaka till bönderna av en totalskatt på nära 3,70 kronor per liter.

Natten mellan den 8 och 9 januari drar orkanen Gudrun in över södra Sverige. Stormen fäller 75 miljoner kubikmeter skog, varav drygt hälften tillhörde medlemmar i Södra Skogsägarna. LRF genomför en stor manifestation på Sergels torg för de drabbade skogsägarna med 6 000 skogsägare från hela Sverige.

En utvärdering av ramavtalen avseende el- och teleledningar görs och leder till att dessa sägs upp till omförhandling. Några nya avtal träffas inte.

En energipolicy tas fram för att bland annat hantera målkonflikten mellan billig energi och behovet av ekonomiska styrmedel för att främja produktionen av bioenergi.

Opinionen i genteknikfrågorna bland konsumenter och bönder föranleder LRF att se över sin syn på genteknik och en policy fastställs.

Djurskyddsmyndigheten inleder en översyn av djurskyddslagen som föranleder ett omfattande arbete med att ta fram näringens synpunkter.

Inför valet 2006 erbjuder LRF politikerna: ”Vi kan ge Sverige ny energi och 35 000 nya jobb”.

Ramen för miljö- och landsbygdsersättningar höjs till 4,8 miljarder kronor per år.

Styrelsen beslutar anta en landsbygdsstrategi.

Ekonomi och affärer

Spira får ny ägarkonstruktion där LRFs ansvar stegvis fasas ut. Spira ändrar namn till Lantmännen Kronfågel Holding AB. LRF äger 9 % och Svenska Lantmännen 91 % av bolaget.

Renodlingen av LRFs strategiska aktieinnehav i utlandet avslutas i och med försäljningen av innehavet i det litauiska mejeriföretaget Pieno Zvaigzdes.

LRF avyttrar sitt innehav i FöreningsSparbanken med en betydande realisationsvinst för koncernen.

LRFs avvecklar sitt ägande i Feelgood AB.

Den norska tidningskoncernen Schibstedt förvärvar LRFs aktier i TV 4.

LRF investerar 100 Mkr i ett nytt fastighetsbolag, Diös Fastigheter AB med inriktning på fastigheter i norra Sverige.

LRF säljer sin andel av marknadsundersökningsföretaget Univero AB.

LRF säljer LRF Leasing AB till FöreningsSparbanken.

LRFs inlöser utestående aktieindexobligationer som haft en uppgång på 11 respektive 15 procent.

Dotterbolagen i LRF Holding flyttas tillbaka till LEAB.

Upplev landet i Sverige AB läggs ner och verksamheten integreras i avdelningen Utveckling och politik.

Författare: Jan de Woul