Medlem och organisation

Nya förenklade stadgar fastställs för lokalavdelningar liksom en instruktion för hur kommungrupper skall utses och arbeta.

En annonskampanj med 1600 stortavlor i landet genomförs på temat kraft. LRF vill visa på lantbrukets betydelse för landets energiförsörjning och medborgarnas hälsa och välbefinnande.

Det första fallet av BSE i Sverige konstateras. Det visar sig dock vara ett spontanutbrott.

LRF aktualiserar på olika sätt de stora problem som lantbrukarna har med den omfattande och krångliga byråkratin.

Styrelsen beslutar om en fokusförflyttning mot den enskilde medlemmen/företagaren och en treårig avveckling av föreningarnas serviceavgifter i dess nuvarande form. En framtida nivå på organisationsmedlemmarnas avgifter i storleksordningen 5-10 mkr bör eftersträvas. Realräntan avskaffas.

Intresseorganisationen Sveriges Mjölkbönder, LDM, beviljas intressemedlemskap. Serviceavgiften betalas aldrig varför medlemskapet inte fullföljs.

En starkt positiv syn på bonden hos allmänheten kan avläsas i olika mediala sammanhang.TV-programmet Bonde söker fru och den populära bondealmanackan är illustrativa exempel.

Tsunamin i december 2004, stormen Gudrun i januari 2005, fallen av fågelinfluensa i Sverige och BSE-fallet leder till att LRF tar fram en krisberedskapsplan.

Jämställdhetsfrågorna lyfts på stämman som vill att LRFs skall få en tydlig och framsynt profil.

I anslutning till stämman genomförs ett stort seminarium med fullmäktige om den framtida livsmedelsmarknaden och de krav som kommer att ställas på den svenska lantbrukskooperationen.

Styrelsen inrättar utskott som bland annat skall arbeta med att utveckla olika näringsgrenar.

I enlighet med bolagskoden som anpassats till kooperationens förutsättningar inrättar LRF revisions-, ersättnings- och finansutskott.

LRF beslutar att årligen bidra med 20 kronor per medlem till Kooperation Utan Gränsers verksamhet utöver ordinarie insamlingsverksamhet.

Ett arbete inleds med att kartlägga drivkrafterna hos förtroendevalda och tjänstemän som klassas som gröna, röda eller blå.

Stiftelsen Lantbruksveckan avvecklas och stiftelsens kapital överförs till KSLA som fortsättningsvis kommer att ge bidrag till olika mötesaktiviteter såsom Svensk Mjölks guldmedaljutdelning.

LRF lämnar ”bondtolvan” och flyttar i december till de nya lokalerna i kvarteret Glädjen på Kungsholmen i Stockholm.

Politik och samhälle

Regeringsskiftet leder till stora politiska förändringar för lantbruket. Ny jordbruksminister blir Eskil Erlandsson och till sin statssekreterare utses chefen för LRFs brysselkontor Rolf Eriksson.

I regeringens budgetförslag tas nedsättningen av arbetsgivaravgifterna bort vilket kostar lantbruket stora belopp.

Det aviserade förbudet mot minkuppfödning genomförs inte.

En extra miljard avsätts till landsbygdsprogrammet som därmed totalt omfattar närmare sju miljarder kronor.

Efter mångåriga krav från LRF om att se över ersättningarna vid olika markintrång startas en översyn av lagstiftningen.

Ändrade regler gör att det blir möjligt att blanda in 5 % RME (Raps Metyl Ester) i diesel.

En ny utgåva av skriften Gröna Framtider presenteras under lantbruksveckan. En Lantbruksbarometer som presenteras varje år väcker allt större allmänt intresse.

Pekka Pesonen från Finland blir ny generalsekreterare i COPA/COGECA efter Franz-Josef Feiter.

Prioriteringarna inom det internationella området ses över och resulterar i att LRF satsar på EU-bevakningen, IFAP och biståndsorganet Kooperation Utan Gränser. LRFs vice ordförande Elisabeth Gauffin väljs till IFAPs exekutivkommitté och blir vice ordförande i Utan Gränser (SCC).

För att förbättra relationerna till rennäringen och samerna inbjuds ordföranden i Samernas Riksförbund, Per Gustav Idivouma, till LRFs stämma i Piteå. En rennäringspolicy tas fram av LRF och LRF Skogsägarna.

Riksförbundsstämman antar en rovdjurspolicy.

Inför implementeringen av EUs vattendirektiv avsätts betydande resurser för bland annat utbildning av förtroendevalda lantbrukare som skall ingå i de nya vattenråden.

Nya regler för grisproduktionen fastställs av djurskyddsmyndigheten. Förändringarna är positiva för näringen och investeringarna ökar.

En gammal tvistefråga om utbetalningstiden för EU-ersättningarna löses och dessa börjar betalas ut det år som de avser.

Ekonomi och affärer

Preliminär överenskommelse träffas om att sälja resterande 9 % av aktierna i Lantmännen Kronfågel Holding AB till Lantmännen under 2007.

Beslut fattas om att sälja LRF Försäkring. Trygghetspaketet som administreras av LRF Försäkring berörs inte.

Kooperation och marknad

Näringens relationer till handeln aktualiseras. EMV och egna varumärken uppmärksammas.10 000 bönder svarar för 90 % av den svenska produktionen av livsmedel. Diskussioner inleds med ICA, KF och Axfood.

Kronägg övertas av det danska företaget Danaegg amba som också beviljas intressemedlemskap i LRF.

Lantmännen beslutar förlägga också den andra etanolfabriken till Norrköping.

Frågan om en närmare samverkan mellan LRF och GRO leder till att LRF förvärvar servicebolaget GRO i Sverige AB och Grön Produktion AB. GRO ideell förening kvarstår som medlem i u p a-föreningen och ideella föreningen.

Planer på ett samgående mellan HK Ruokatalo och Swedish Meats presenteras. Swedish Meats överlåter medlemskapet och insatserna i LRF till Scan AB som i sin tur är dotterbolag till HK Ruokatalo.

Författare: Jan de Woul