Medlem och organisation

Stämman beslutar anta styrelsens förslag till Färdplan för LRFs framtida utveckling. Centrala delar i denna är den s k fokusförflyttningen till den enskilda individen/företagaren samt att LRF utvecklas utifrån tre roller; som intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna, som samhälls-utvecklare samt som företags- och företagarutvecklare.

Kraftsamling 2010 förstärks genom att ytterligare 250 miljoner kronor av-sätts för satsningar på opinionsbildning, utbildning av förtroendevalda och företagsutveckling.

En återgång sker till läget med en gemensam VD för LRF i och med att arrangemanget med sär-skild VD för LEAB upphör.

LRFs regioner i Västra Götaland och Värmland beslutar att inrätta en gemensam kansliorganisat-ion.

Styrelsen fastställer flera policyer och strategidokument, däribland en samlad strategi för mark och markanvändning, en klimatpolicy, en utbildningspolicy för förtroendevalda och en forsk-ningsstrategi.

LRF arbetar intensivt med regelförenklingar.

Politik och samhälle

Stormen Per i januari fäller 12 miljoner kubikmeter skog och slår ut stora delar av telefonnätet i södra Sverige. Alliansregeringen presenterar i budgetpropositionen ett konkurrenskraftspaket för de gröna nä-ringarna till ett värde av drygt 235 miljoner kronor per år.

Förenklade djurskyddsföreskrifter införs efter ett intensivt påverkansarbete av hela näringen.

Ekonomi och affärer

LRF säljer LRF Försäkrings personförsäkringsaffär till Länsförsäkringar och ett samarbetsavtal träffas, innebärande bl a att Länsförsäkringar blir intressemedlem i LRF.

Den förberedda börsintroduktionen av Setra, som LRF äger till 22,5 %, skjuts upp med anled-ning av läget på finansmarknaderna.

Styrelsen beslutar om investeringar på Sånga-Säby för ökad attraktivitet och lönsamhet. Alterna-tivet att sälja konferensanläggningen avvisas.

LRF initierar bildandet av riskkapitalbolaget EkoNord Invest.

LRFs dotterbolag gör goda resultat, inte minst LRF Media vars vinst uppgår till 70 miljoner kro-nor.

Kooperation och marknad

Världsmarknadspriserna på jordbruksråvaror stiger kraftigt.

Finska slakterijätten HK Ruokatalo förvärvar Swedish Meats och bildar HK Scan, ett börsnoterat bolag. Det svenska dotterbolaget Scan AB beviljas organisationsmedlemskap i LRF.

Landshypotek avvisar budet från Länsförsäkringar om ett samgående.

LRF för diskussioner om samverkansprojekt med de stora detaljhandelskedjorna.

Diskussioner om gemensamma utvecklingsfrågor mellan LRF och de ledande kooperativa livs-medelsföretagen inleds inom ramen för den s k Kvänumgruppen.

Danish Crown förvärvar KLS och därmed finns inte längre något kooperativt slakteriföretag med svenska ägarintressen.

Författare: Peter Lundberg