Medlem och organisation

Stämman beslutar om ändrade stadgar som bl a innebär att mandatfördel-ningen på stämman ändras så att regionerna utser 105 fullmäktige och organisationsmedlemmarna 45 (tidigare 75/75). Samtidigt bekräftas att LRF skall fortsätta att vara en sammanhållen bondeorganisation för indi-vid- och organisationsmedlemmar.

Stadgeändringen medför också krav på individmedlemskap i LRF för att vara valbar till förtroendeuppdrag inom LRF - såsom att vara fullmäktig på stämman - samt att stadgarnas anvisningar till valberedningen justeras så att alla fasta styrel-semandat tas bort.

En satsning inleds på att erbjuda ett mer attraktivt intressemedlemskap i LRF för närstående or-ganisationer.

LRFs vision kompletteras med ett hållbarhetsperspektiv.

LRF inleder ett samarbete med E.ON om biogasutveckling.

Anders Källström efterträder i oktober KG Burman som VD och koncernchef i LRF.

Politik och samhälle

Sverige är ordförandeland i EU under andra halvåret.

Riksdagen beslutar att avveckla skatten på handelsgödselkväve fr o m 2010.

Regeringens klimatproposition för perioden 2011-2015 innehåller flera förslag som är negativa för företagen i de gröna näringarna. Återbetalningen av dieselskatt för arbetsmaskiner urholkas och växthusnäringens energibeskattning skärps.

Förnybart.nu, ett samarbete mellan LRF, Naturskyddsföreningen och Tällberg Foundation lanse-ras.

En dialog inleds med Sveriges Konsumenter.

En intensiv diskussion förs om den offentliga upphandlingen av mat till skolor och vårdinrätt-ningar m m.

LRF startar en jämställdhetsakademi med Lars-Göran Pettersson som ordförande.

Jordbruksverkets utbetalningar av EU-ersättningar försenas för många lantbrukare.

LRFs plattform inför 2010 års riksdagsval fokuserar på mat, jobb samt klimat och energi.

LRF anordnar en CAP-konferens med deltagande av bl a EUs jordbrukskommissionär, jord-bruksministern och COPAs ordförande.

Djurrättsaktivisters olagliga intrång på grisgårdar leder i november till den s k griskrisen, som sätter LRFs krisorganisation på prov och där många enskilda medlemmar drabbas. Styrelseleda-moten Lars Hultström avgår som en följd av intrången på hans gård.

Kooperation och marknad

Uppmärksamheten kring grisuppfödningen till följd av djurrättsaktivisters intrång på svenska grisgårdar påverkar inte mätbart konsumenternas matval till jul.

Sigill Kvalitetssystems klimatmärkningsprojekt röner internationell uppmärksamhet.

Mjölkproduktionen dras med svag lönsamhet.

Författare: Peter Lundberg