Medlem och organisation

Arbetet med livsmedels- och energistrategierna inleds. En ram på 300 miljoner kronor för åren 2012-2014 avsätts för satsningar på hållbar till-växt i de gröna näringarna, i första hand för att förstärka arbetet med strategierna.

Styrelsevalet på stämman medför att antalet stämmovalda ledamöter sänks från 15 till 13.

Den nya tjänstemannaorganisation som skall ta vid efter Kraftsamling-ens slut – LRF 2011 – läggs fast och börjar gälla den 1 juni.

GROs verksamhet integreras fullt ut i LRF. GRO ideell förening finns dock kvar. LRFs Träd-gårdsdelegation inrättas.

LRF antar en reviderad växtskyddspolicy, liksom en reviderad genteknikpolicy.

Politik och samhälle

Alliansregeringen vinner förnyat förtroende i riksdagsvalet, men får fortsätta regera i minoritets-ställning då Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen som vågmästare.

I samband med regeringsbildningen byter Jordbruksdepartementet namn till Landsbygdsdepar-tementet och Eskil Erlandsson blir landsbygdsminister.

Landsbygdsdepartementet inleder en satsning på projektet Matlandet Sverige.

LRF får gehör för full ersättning vid expropriation, ett krav som drivits sedan 1991.

Den internationella bondeorganisationen IFAP går i konkurs efter drygt 60 års verksamhet.

LRFs samarbete med fotografen Jens Assur i projektet Hunger får stor uppmärksamhet. Projektet är en del i Kraftsamling opinionsbildning.

Djurskyddslagstiftningen ses över i en statlig utredning.

Landsbygdsprogrammet t o m år 2013 tillförs från årsskiftet ytterligare 1 miljard kronor till bl a investeringsstöd, LFA-stöd och miljöersättningar.

Egenavgiften för enskilda näringsidkare sänks med 5 procentenheter.

Gårdsstödet betalas ut redan 1 december.

Norrlandsstödet höjs med 50 Mkr till 310 Mkr/år.

Ekonomi och affärer

Justerade ägardirektiv till LRFs dotterbolag innebär att dess styrelser skall bestå av lika många kvinnor som män samt att avkastningskravet från ägaren tydligare betonas.

LRF säljer dotterbolaget Svensk Markservice till Inter Ikea Investments.

LRF Media samlar hela sin kundtjänst i Torsby.

LRF Media förvärvar Svenska Historiska Media Tidskrifter AB.

En årligen återkommande styrelsedag för riksförbundsstyrelsen och dotterbolagsstyrelserna genomförs för första gången.

Kooperation och marknad

Tre husdjursföreningar fusionerar och bildar Växa Sverige. Skånesemin står utanför fusionen.