Medlem och organisation

LRF har vid årets utgång 171 807 individmedlemmar och har därmed ökat sitt medlemsantal 15 år i följd.

Lars-Göran Pettersson avgår som förbundsordförande efter sex år. Som ny ordförande väljer stämman Helena Jonsson.

Efter ett omfattande utrednings- och förankringsarbete är LRFs livsme-dels- och energistrategier mogna att föreläggas stämman, som beslutar att strategierna skall börja genomföras.

Det avgångsvederlag till förbundsordföranden som infördes 2004 avvecklas – istället höjs det fasta årsarvodet.

Ersättningarna till förtroendevalda justeras så att de framgent följer löne- och kostnads-utvecklingen i samhället; bl a uttrycks styrelsens fasta arvode i prisbasbelopp.

LRF byter auktoriserade revisorer från KPMG till Ernst & Young.

Genom en stadgeändring blir kommungruppen ett stadgeenligt organ i LRF.

Diskussioner om utvecklad branschsamverkan på köttproduktionsområdet leder bl a till bildandet av LRFs Husdjursdelegation samt att intresseföreningarna på området blir nationella intresse-medlemmar i LRF.

LRF handlar upp en medlemsförsäkring skog och beslutar om en strategi för medlemsförsäk-ringar.

En strategi för LRFs medlemsutveckling läggs fast.

Årets medlemsundersökning visar att rekordhöga 71 procent av medlemmarna är nöjda.

Bonnagolfen läggs ned efter 46 år.

LRFs regioner i Skaraborg, Väst och Sjuhärad slås samman till LRF Västra Götaland.

Politik och samhälle

LRF deltar aktivt i arbetet för att bilda World Farmers´ Organisation, IFAPs efterföljare. WFO håller sin första kongress i Sydafrika

LRFs ordförandeskap i NBC avslutas med ett utvidgat presidiemöte på Sånga-Säby i månads-skiftet augusti/september.

Vargfrågan diskuteras intensivt internt och i den allmänna debatten.

Förbundsordförande Helena Jonsson tar plats i regeringens Framtidskommission.

Beslutet att införa ”suggpengen” är ett viktigt politiskt genombrott.

Regeringen tillsätter en utredning om förenklingar i Miljöbalken.

LRF deltar i Jordbruksverkets nyinrättade Växtskyddsråd.

Telia avbryter nedmonteringen av det fasta telenätet till dess fungerande ersättningsteknik finns.

8 000 lantbrukare krävs på återbetalning av tidigare utbetalt gårdsstöd åren 2005-2007.

Ekonomi och affärer

LRF startar det helägda dotterbolaget Macklean Strategiutveckling AB.

LRF säljer sin ägarandel i Setra till Mellanskog.

Beslut fattas om en utbyggnad av hotelldelen på Sånga-Säby.

En strategisk satsning görs för att stärka Svenskt Sigill-märket och anpassa det till ändrade förut-sättningar.

LRF initierar bildandet av vindkraftskooperativet Företagskraft.

Kooperation och marknad

Arla och Milko fusionerar efter att Milko dragits med lönsamhetsproblem under en tid. Arla fus-ionerar också med kooperativet Hansa Milch i norra Tyskland och får därmed ägare i tre länder.

Åke Hantoft blir ordförande i Arla Foods.

På initiativ av LRF och Svenskt Kött träffas en bred branschöverenskommelse om en frivillig svenskmärkning i butik av all köttråvara.

Intresse från Kina för den svenska modellen för familjeskogsbruk leder till ett samarbetsavtal med LRF Skogsägarna.