Mejeri

1971 var 14 mejeriföreningar eller mejeriförbund, en branschblandad förening (NNP) och riksorganisationen Svenska Mejeriernas Riksförening (SMR) medlemmar i LRF:
Mjölkcentralen/Arla
Kronobergs Läns Mejeriförbund
Västerviksortens Mejeriförening
Södra Kalmar Läns Mejeriförbund
Helsingborgs Mjölkcentral
Skånemejerier
Västsvenska Mejeriernas Centralförbund
Värmlandsmejerier
Örebroortens Mejeriförening
Dalarnas Mejeriförening
Gefleortens Mejeriförening
Ångermanlands Mejeriförening
Nedre Norrlands Producentförening (NNP)
Norrmejerier
Norrbottens Läns Producentförening

Under 1970-talet inträdde ett stort antal föreningar och förbund som medlemmar. Nordvästra Skånes Mejeriförbund, Falköpingsortens Mejeriförening, Mejeriförbundet Skånska Mjölkprodukter, Skövde Andelsmejeriförening, Ölandsmejerier, Örkelljunga Andelsmejeri, Västra Karups Mejeriförening, Västra Dals Mejeriförening, Fotskäls Mejeriförening, Norra Dals Mejerier, Gäsene Mejeriförening, Södra Kalmar Läns Mejeriförbund och Ljungbyortens Andelsmejeriförening. Som mest är 22 mejerier medlemmar. Efter hand upplöstes många mejeriförbund. Ett antal fusionerade med i första hand Helsingborgs Mjölkcentral eller Mjölkcentralen/ARLA.

1989 fusionerar Ångermanlands Mejeriförening med NNP.
1991 bildas Milko genom fusion av Dalarnas Mejeriförening, Södra Hälsinglands Mejeriförening och Värmlandsmejerier.
1991 fusionerar Helsingborgs Mjölkcentral med Skånemejerier.
1992 fusionerar Norrbottens Läns Producentförening med Norrmejerier.
1993 fusionerar Västerviksortens Mejeriförening med ARLA.
2000 fusionerar Arla med MD Foods och bildar Arla Foods.
Därmed blir Arla Foods den första utländska organisationsmedlemmen.
2000 fusionerar NNP med Milko.
2001 utträder Kågerödsortens Mejeriförening ur LRF.
2006 har LRF sju medlemsorganisationer inom mejerisektorn. Riksorganisationen Svensk Mjölk, Arla Foods, Falköpingsortens Mejeriförening, Gäsene Mejeriförening, Gefleortens Mejeriförening, Milko, Norrmejerier och Skånemejerier.
2011 fusionerar Arla Foods med Milko.

Husdjur

1971 är endast riksorganisationen Svensk Husdjursskötsel (SHS) medlem.
1998 fusionerar SHS med Svensk Mjölk.
1998 inträder Svea Husdjur, Skara Semin och Skånesemin som medlemmar.
1999 inträder Dala Gävle Husdjur, Gotlands Husdjur, Kalmar-Tjust Husdjur, Hallands Husdjur, Blekinge-Kronobergs Husdjur och Södra Älvsborgs Husdjur. 2002 och 2003 utträder de två sistnämnda ur LRF.
2004 bildar Svea Husdjur och Dala Gävle Husdjur tillsammans Svenska Husdjur.
2005 bildar Gotlands Husdjur och Kalmar-Tjust Husdjur tillsammans Hansa Husdjur.
År 2006 är fem husdjursföreningar medlemmar i LRF.
2010 fusionerar Svenska Husdjur, Hansa Husdjur och Freja Husdjur och bildar Växa Sverige. Skånesemin står utanför fusionen.

Lantmän

1971 var 18 föreningar (centralföreningar/lantmannaförbund/ lantmän), en branschblandad förening (NNP) och riksorganisationen, Svenska Lantmännens Riksförbund (SLR) medlemmar i LRF:
Arosbygdens Lantmannaförbund
Lantmännens Centralförening i Enköping
Mälardalens Lantmannaförbund
Örebro läns Lantmäns Centralförening
Gotländska Lantmännens Centralförening
Sörmländska Lantmännens Centralförening
Göta Lantmän
Blekinge Kronobergs Centralförening
Lantmännens Centralförening i Kalmar
Lantmännens Centralförening i Jönköping
Skånska Lantmännens Centralförening
Hallands Lantmäns Centralförening
Västsvenska Lantmän
Värmlands Lantmäns Centralförening
Gävle-Dala Lantmannaförbund
Ångermanlands Lantmannaförbund
Nedre Norrlands Producentförening (NNP)
Västerbottens Lantmannaförbund
Norrbottens Lantmannaförbund

1973 bildas potatisföreningen Solanum. 1999 avvecklas den ekonomiska föreningen.
1987 bildas Mellansvenska Lantmännen Odal genom en sammanslagning av Lantmännen i Södermanland och Göta Lantmän.
1989 fusionerar Ångermanlands Lantmän med NNP.
1992 bildas Svea Lantmän av Arosbygens Lantmän, Gävle-Dala Lantmän, Enköpings Lantmän och Mälardalens Lantmän.
1992 fusionerar Blekinge-Kronobergs Lantmän och Hallands Lantmän till HBKL.
2001 bildas Svenska Lantmännen av samtliga lantmännenföreningar utom Norrbottens Lantmän och Kalmar Lantmän.
2006 fusionerar Norrbottens Lantmän med Svenska Lantmännen.
2006 finns endast två föreningar, Lantmännen och Kalmar Lantmän

Slakt

1971 var 18 slakteriföreningar, en branschblandad förening (NNP) och riksorganisationen Sveriges Slakteriförbund (SS) medlemmar i LRF:
Kopparbergs läns Andelsslakteriförening
Norrköpingsortens Slakteriförening
Slakteriföreningen i Södermanland
Stockholm Gotland Slakteriförening
Västmanlands Läns Andelsslakteriförening
Örebro läns Slakteriförening
Östergötlands Andelsslakteriförening
Jönköpings Läns Slakteri (JLS)
Kalmar Läns Slakterier (KLS)
Kristianstad Blekinge Slakteriförening (KBS)
Skanek
Kronobergs Läns Slakteriförening
Västra Sveriges Slakterier
Värmland Slakteriförening
Skaraborgs Slakteri
Mellersta Hallands Slakteriförening
Nedre Norrlands Producentförening (NNP)
Norrbottens Slakteriförening
Norrlands Slakteriförening

1972 bildas Farmek genom att sju föreningar fusionerar: Kopparbergs läns Andelsslakteriförening, Norrköpingsortens Slakteriförening, Slakteriföreningen i Södermanland, Stockholm Gotland Slakteriförening, Västmanlands Läns Andelsslakteriförening, Örebro läns Slakteriförening och Östergötlands Andelsslakteriförening. Scan Väst bildas av Västra Sveriges Slakterier, Värmland Slakteriförening, Skaraborgs Slakteri och Mellersta Hallands Slakteriförening.
1984 fusionerar Kronobergs Läns Slakteriförening med KLS.
1989 fusionerar Norrbottens Slakteriförening med Norrbottens Läns Producentförening som därmed blir branschblandad (mjölk och slakt).
1990 fusionerar KBS med Skanek.
1992 fusionerar Jönköpings Läns Slakteriförening med Farmek. Norrlands Slakteriförening byter namn till Scan Norrland samma år och 1998 till Norrlandskött.
1993 fusionerar Scan Väst med Farmek.
1998 byter Slakteriförbundet namn till Swedish Meats.
2001 fusionerar Farmek, Skanek och Norrlandskött med Swedish Meats.
2006 är Swedish Meats och Scan KLS medlemmar.
2007 HK Ruokatalo förvärvar Swedish Meats och det svenska dotterbolaget Scan AB blir orga-nisationsmedlem i LRF.
2007 Danish Crown förvärvar KLS och blir organisationsmedlem i LRF.

Skog

1971 var 13 skogsägareföreningar och en riksorganisation, Sveriges Skogsägareföreningars Riksförbund (SSR) medlemmar i LRF:
Jämtlands Skogsägareförening
Medelpads Skogsägareförening
Norrbottens Läns Skogsägareförening
Skogsägareföreningen Vänerskog
Skogsägareföreningen Mellanskog
Skåneskog
Södra Sveriges Skogsägares Förbund
Upplandsskog
Västerbottens Skogsägare
Västmanlands Läns Skogsägare
Ådalarnas Skogsägareförening
Örnsköldsviks Skogsägareförening
Östra Sveriges Skogsägare

1975 bildas Mälarskog av Upplandsskog, Västmanlands Läns Skogsägare och Östra Sveriges Skogsägare.
1982 går Vänerskog i konkurs och Skaraborgs Skogsägare, Värmlands Skogsägare, Västra Skogsägarna och Örebro Skogsägare bildas och inträder i LRF.
1983 bildas Norrskog av Jämtlands Skogsägareförening, Medelpads Skogsägareförening och Ådalarnas Skogsägareförening.
1987 fusionerar Örnsköldsviks Skogsägareförening med Västerbottens Skogsägare.
1990 fusionerar Västra Skogsägarna med Värmlands Skogsägare
1992 fusionerar Skånes Skogsägare med Södra Skogsägarna.
1996 fusionerar Mälarskog med Mellanskog.
2002 fusionerar Värmlands Skogsägare med Mellanskog.
2005 fusionerar Norrbottens Läns Skogsägareförening med Norra Skogsägarna
2006 är därmed fyra skogsägarföreningar, Norrskog, Norra Skogsägarna, Mellanskog och Södra Skogsägarna medlemmar i LRF.

Bank

1971 är 12 centralkassor och en riksorganisation, Sveriges Jordbrukskasseförbund, medlemmar i LRF. Centralkassorna byter 1974 namn till Regionbanker och Jordbrukskasseförbundet till Sveriges Föreningsbankers Förbund (SFF).
Gotlands Centralkassa
Gävle-Dala Centralkassa
Hallands Centralkassa
Malmöhus Läns Centralkassa
Mellersta Norrlands Centralkassa
Mellersta Sveriges Centralkassa
Mälarprovinsernas Centralkassa
Norrbottens Centralkassa
Södra Sveriges Centralkassa
Västerbottens Centralkassa
Västra Sveriges Centralkassa
Östergötlands Centralkassa

1992 fusionerar samtliga regionala föreningsbanker med centralorganisationen SFF som i samband med bolagiseringen byter namn till Föreningsbanken AB. En stadgeändring gör det möjligt för Föreningsbanken att kvarstå som medlem trots att banken inte är ekonomisk förening.
1998 Föreningsbanken fusionerar med Sparbankerna. Namnet FöreningsSparbanken ändras senare till Swedbank.

Hypotek

1971 är 10 hypoteksföreningar och en riksorganisation, Sveriges Allmänna Hypoteksbank (SAH) medlemmar i LRF:
Mälarprovinsernas Hypoteksförening
Östgöta Hypoteksförening
Smålands m fl Provinsers Hypoteksförening
Gotlands Hypoteksförening
Skånska Hypoteksföreningen
Älvsborgs m fl Läns Hypoteksförening
Wermlands Hypoteksförening
Örebro Läns Hypoteksförening
Gävle-Dala Hypoteksförening
Norrlands Hypoteksförening

1995 fusionerar alla hypoteksföreningar och SAH till Landshypotek efter en lång process som syftat till att bevara hypoteksorganisationen som ekonomisk förening.

Övriga branscher

1971 är utöver SMR, SHS, SS, SLR, SSR, SJF och SAH följande riksorganisationer/branschorganisationer medlemmar i LRF:
Svenska Ägghandelsförbundet
Sveriges Betodlares Centralförening
Sveriges Oljeväxtodlares Centralförening
Sveriges Fröodlareförbund
Sveriges Pälsdjursuppfödares Riksförbund
Sveriges Stärkelseproducenters Förening
Sveriges Bränneriidkareförening

1972 inträder Sveriges Konservväxtodlares Samorganisation (KRF) som medlem.
1980 inträder Sveriges Potatisodlares Riksförbund (SPOR) som medlem. 
1988 går oljeväxtodlarna och fröodlarna samman i Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare.
1990 fusionerar KRF med Grönsaksodlarnas Riksförbund (GRF) som inträder som medlem.
1991 avvecklas Sveriges Bränneriintressenter.
1993 inträder Trädgårdsnäringens Riksförbund (TRF) som medlem.
2000 bildar TRF, Spor och GRF Gröna Näringens Riksorganisation (GRO).

Författare: Jan de Woul