Moheda LRF-avdelning i region Sydost (Kronoberg) bildades 6 mars 1932.
Medlemsantal första året: 30
Medlemsantal 2011: 155

Ordförande för Moheda RLF/LRF

Fr.o.m T.o.m Namn Ort
1932 1933 Emil Karlsson Öhr  
1934 1936 Sven Johansson Öhr
1937 1944 Emil Kristoffersson Musterydmåla 
1945 1949  Erik Herwin Moheda
1950 1959 Sven Göransson Vegby
1960 1971 Allan Elofsson Stora Målen
1972 1979 Elof Eliasson Vitteryd
1980 1985 Torgny Thuresson Ryd
1986 1989 Mikael Lindberg Musteryd
1990 1999 Solveig Nilsson Svensgård
2000 2009 Mikael Lindberg Musteryd
2010-   Carl-Gustaf Andreasson Vegby

Bo Waltersson, Moheda LRF-avdelning, sammanställde denna berättelse i samband med avdelningens 80-årsfirande i Moheda församlingshem mars 2012 då han läste upp den.

Detta är berättelsen om några män som samlades på just denna plats för 80 år sedan, för att bilda en RLF-avdelning.

Starten

RLF centralt bildades efter sammanslagning av olika organisationer och med en hel del konflikter den 6 mars 1929 i Stockholm. Behovet av att sluta sig samman och gemensamt sträva efter bättre villkor för jordbrukarna, var en drivande kraft. Det fanns inga mejeriföreningar, slakteriföreningar, skogsägareföreningar mm i eget ägande.

Solidaritet var ett ledord för RLF och det är ofta nämnt i Moheda RLF-avdelnings protokoll.

I höstas (2011) blev jag tillfrågad om jag kunde ta fram Moheda LRF-avdelnings 80-åriga historia och på detta jubileum framföra vår historia. Ett kittlande och ett lite skrämmande uppdrag. Jag är intresserad av historia, men samtidigt skall jag ju ge en någotsånär intressant och faktaspäckad redovisning. Jag har läst alla protokoll och annan dokumentation från första mötet 6 mars 1932 och till dags dato. Jag kan konstatera att många gårdar har gått i arv. I de inledande protokollen finns medlemsnamn nämnda, och jag kan se barn och barnbarn som sitter här idag. Jag skall försöka beskriva historien så sakligt som möjligt, men kan inte låta bli att nämna beslut, uttalande med mera som idag inte känns lika angelägna. Jag kommer också att nämna frågeställningar från förr som kan kännas lika aktuella idag.

Allt började den 6:e mars 1932 då det var ett officiellt möte utlyst för att bilda Moheda Öhr Härlöv RLF-avdelning.

Mötet skulle hållas i Kyrkskolan i Moheda. Kyrkskolan låg på just denna plats som vi befinner oss idag. LRF har återvänt till samma plats efter 80 år. Moheda RLF-avdelning var länets första och den sjätte i Sverige. Men deltagarna avvisades då man trodde att det var en politisk sammankomst. Första mötet hölls därför hemma hos kyrkvärden Karl Magnusson, Moheda Södergård.

Första styrelsen bestod av:

Ordförande nämndemannen Emil Karlsson, Öhr
Vice ordförande lantbrukare Sven Johansson, Öhr
Sekreterare och kassör sergeant Erik Herwin
Emil Kristoffersson, Musterydmåla
G. Kristoffersson,Torp
G. Johansson, Ryd

Varför bildades RLF?

Själväganderätten, utan egna ekonomiska föreningar, gjorde att man var helt i händerna på privata personers ekonomiska intressen. Sammanhållning, lojalitet och solidaritet var ledord för de pionjärer som startade RLF.

År 1932 kostade 1 kg exportsmör 1,65 kr/kg, fläsk 60 öre/kg och en bra slaktko 50 kr.

Dessa priser var mycket låga, så man förstår att det fanns behov av att sluta sig samman för att nå förändringar.

Vad var det då för stora frågor som RLF tog sig an? Jo på:

1930-talet var det uppstart av ”det mesta”.

1940-talet var mjölkstrejk aktuellt. Man bildade Jordbrukskassa, samordnade försäljning av massaved – det fanns inget Södra Skogsägarna som stod bakom bönderna/skogsägarna.

1950-talet bildades en oberoende virkesmätningsförening som måste ha varit oerhört betydelsefull för RLF:aren.

1960-talet var pensionsfrågan aktuell och man bildade skogsbruksområden.

1970-talet stärktes förhandlingsrätten och engagemang i lokala samhällsdebattfrågor, glesbygdsfrågor med mera.

Jag kommer att peka på andra viktiga både små och stora frågor längre fram. Jag kommer att redovisa lite utdrag ur protokollsböcker från 1930 talet fram till 1980 talet. Det jag tar upp är sådan som jag tycker är speciellt.

Vid möte den 21 oktober 1932 höll riksombudsmannen K. Levin ett, som det står i protokollet, ”…synnerligen intressant föredrag vilket särskilt uttömmande behandlade bl.a. potatishandels ordnande”. Det organiserades en potatiskommitté och den 3 december 1933 tecknades kontrakt med handlare S.A Svensson, Moheda, som var villig att sköta potatishandelns ordnade, mot 2% netto. Detta var en viktig fråga för avdelningen, nu skickades potatis till Stockholm. Erik Herwin var en drivande kraft bakom detta.

Vid mötet 1932 redovisades inkomster till 132 kr och utgifter till diverse angelägenheter 116.50 kr. Jag är inte säker på att dagens revisorer skulle godkänna en sådan redovisning av i princip hela årsbudgeten ”div angelägenheter”.

I protokollsboken kan man läsa om aktuella frågor från 1933. Alla som var villiga att sälja massaved skulle anteckna sig för detta. Man undersökte möjligheten till gemensamt köp av kalk, utsäde och gödning. En anslutning till Slaktdjursförsäljningsföreningen föreslogs, ett långt namn som nog inte sekreterarna var så förtjusta i. Vid samma möte avslutades detta, med att man sjöng ”Du gamla Du fria”.

År 1934 föreslog Erik Herwin att man skulle bilda Moheda Mejeriförening. Vid senare möte 1934 kom skogsägarnas leveransförening med en teckningslista för anslutning till den föreningen.

Ett motto var att försöka stå eniga och det var mycket som RLF fick kämpa för eller emot.

Den 3 februari 1935 beslutades att ”endast gynna sådan charkuterihandlare som göra sina inköp från slaktdjursförsäljningsföreningen”. Styrelsen fick uppdraget att förhandla med slaktare i Moheda, Torpsbruk och Lidnäs. I maj 1935 beslutades om en sällskapsresa till Urshult. RLF i Moheda var långt före Lasse Åbergs filmer om sällskapsresor. Skogen började bli viktigare och en skogskommitté valdes – Johan Nilsson, Rättaregård och Emil Kristoffersson, Musterydmåla ingick i denna kommitté.

Jag läser ur protokollsboken 8 september 1935:

”§ 3 Med anledning av charkuterist Gunnar Karlsson, Moheda som en tid inköpt sitt behov av kött och fläsk från slaktdjursförsäljningsföreningen, men nu på sista tiden inköpt en del på fria marknaden, upptogs frågan till behandling, samtliga talare uttalade sig för att Carlsson, bör fortsätta att taga sitt kött och fläsk från slaktdjurförsäljningsföreningen så vida Carlsson önskar att föreningens medlemmar skall inköpa sitt behov av charkuterivaror i hans affär. Gunnar Carlsson som var närvarande vid mötet lovade, att från denna dag inköpa hela sitt behov av kött och fläsk från slaktdjurförsäljningsföreningen”. Det var tuffa tag med charkuteristen närvarande på mötet

”§ 4 Från Kronbergs läns slaktdjursförsäljningsförening hade inkommit med en förteckning över de medlemmar som ej levererat något till slaktdjursförsäljningsföreningen, namnen på den 9 medlemmarna som ej levererat något upplästes vid mötet”. Det var också tuffa tag, hur var det att sitta där när mitt namn kom upp?

År 1936 beslutades att årsavgiften till RLF skulle vara 4 kr och då skulle man få tidningen Landsbygdens folk. 4 kr år 1936 motsvarar idag (år 2012) 116,08kr (+ 2801,91%) Jag vet inte om det är jämförbart med vad bonden hade i plånboken då…. Men jag vet att årsavgiften till LRF är något dyrare idag.

9 februari 1936 var nästa handlare uppe på tapeten:

”§10 En skrivelse från Handlare A.V. Härnström upplästes vilken föranledde följande enhälliga beslut: På grund av skrivelsens innehåll och den som vari den var avfattad, beslutar föreningen att medlemmarna icke i fortsättningen skall befatta sig med, eller idka någon affär med Herr Härnström.” Det var ord och inga visor…

Ägghandelsförbundet nämns för första gången. Det var nog fler gårdar än idag, som ville få avsättning för sina ägg. Halva grisar var ett problem, som diskuterades mycket. Eftersom charkuterist Ture Berg ej ville mottaga grishalvor av medlemmar i slaktdjursförsäljnings-föreningen fick Emil Kristoffersson och Edvin Johansson uppgiften att tillfråga Berg om orsaken. Sedan skulle det göras ett nytt försök hos slaktdjursförsäljningsföreningen och sedan med kooperativa.Vilken tur att EU inte var med och styrde då!

Möte 24 nov 1935 hos Emil Kristoffersson. Mötet öppnades med att sjönga ”Vårt Land”.

Disponent Eric Johansson, slaktdjurförsäljningsföreningen Alvesta, visade skioptikonbilder och talade om att det importeras billigt finskt och estniskt kött. Talaren beklagade att sådana förhållanden skola vara rådande. Mötet avslutades med hurrarop för herrskapet Kristoffersson. Importerat billigt kött – den frågan är väl lika aktuell idag som då

Hur ofta avslutas dina möten med Hurra-rop Calle? En skioptikonapparat är en liten apparat som visad bilder på väggen, jag tror att församlade på den tiden var mer imponerade av dessa bilder än vad ni är idag av mina Power Pointbilder.

Möte 21 aug 1938. Fanjunkare Erik Herwin läste upp en skrivelse från Kungliga Armé-förvaltningen rörande hästlejning. 40 hästar skall anställas. Herwin ordnar förmönstringen med regementsintendenten.

Efter avdelningens årsmöte 1939 hölls direkt Moheda Mejeriförenings årsmöte. Det var väl praktiskt för ”alla” var väl med i både RLF och Moheda Mejeriförening. Vid Moheda Mejeriförenings årsmöte visades tvenne ljudfilmer.

Det har inte varit lätt för våra damer – 1940 är första gången som jag kan se i protokollsböckerna att damer får vara med. Dagens styrelse består av två damer av totalt tio styrelsemedlemmar – där har avdelningen en bit kvar (det kanske hänger på valberedningen – det vill säga mig.)

I ett protokoll från år 1940 som är snyggt skrivit med bläck, har dock inkomster och utgifter blivit antecknade med blyerts. Jag tror att detta nog var föranlett av att kassören inte var klar med redovisningen när protokollet skrevs.

Styrelsen beslutade att det skulle skickas ut speciella inbjudningskort inför ett möte. Till senaste årsmötet för Moheda LRF-avdelning den 8 februari 2012 uppmanades alla att anmäla sin e-postadress till regionen för att begränsa portokostnaden för brevutskick. Det har skett en viss utveckling inom detta område!

I mars 1943 beslutar sig Öhr för att bilda en egen avdelning. Då blir det 70-års firande för Öhr (Öhr Ormesberga) nästa år 2013. Avdelningen heter idag Västra Norrvidinge LRF-avdelning.

Moheda RLF-avdelnings styrelse skulle efter denna förändring, bestå av tre ledamöter. År 1945 hade styrelserepresentanterna ökat till fem ledamöter. Idag består Moheda LRF-styrelse av nio ledamöter och en suppleant.

Vid möte november år 1945 förtogs uppräkning ”då ej andra än medlemmar fick närvara eller meddela något till pressen”. Vad låg bakom ett sådant beslut…. Troligtvis för att det var aktuellt med mjölkstrejk om man inte fick minst 3 öres genomsnittlig mjölkprisökning.

Thure Salomonsson föreslog anskaffande av RLF-fana – men jag har inte hittat något beslut i frågan.

Vid möte 16 februari 1946 föreslogs att bilda en jordbrukskassa, självklart var det Erik Herwin som tog upp detta. Vid samma möte klagades det på vägförvaltningen. Vad tror ni att de klagade på till vägförvaltningen? Jag läser ur protokollsboken:

”§14 Beslutades att styrelsen skall framhålla genom ombudsmannen till Länsförbundets stämma över den förtrytelse över vägförvaltningen genom intensiv plogning och sandning som förstör slädföret vilket försvårar transporter med släddon.”Idag är det kanske det omvända som gäller.

1947 var det 15-årsjubileum. Tidningsreferatet, troligen från Växjöbladet var på en spaltmeter. Erik Herwin höll historiken över de gångna 15 åren. Ombudsman Rune Gustavsson, som var centerpartistisk riksdagsman från Alvesta höll högtidstalet:

”Ungdomen som vill rikta blickarna mot framtiden, måste inrikta sig på att bortarbeta all småsinthet och avundsjuka, som är föreningsrörelsens farligaste fiender. Särintressen måste vika och frågorna ses i stort. Värdet av den gamla bondekulturen, som är grundläggande för hela kulturutvecklingen och för hela samhällets framtid. Ty ett land utan jordbruk, utan landsbygd är ett land utan livskraft”. Efter föredraget hurrades det kraftigt för RLF.

Idag då …är det så att vi har börjat få det för bra – är målen uppnådda? Är detta något som gäller idag också?

År 1947 togs stridsyxan fram:

”§2 Frågan gällde om alla lantbrukare ville gå med på att ej så någon höstsäd i höst ej heller leverera någon spannmål till staten ifall ej regeringen ville gå med på de villkor som RLFs förhandlingsmän fordrade vid höstens prisuppgörelse.

År 1953 - Moheda RLF var med och bildande en virkesmätningsförening – det måste ha varit vikigt.

Vid Moheda RLF-avdelnings 20-år jubileum höll fanjunkare Erik Herwin en historik över de gångna åren. Kontaktman till äggcentralen utsågs, det var nog fler, än som idag, som sålde ägg på den tiden. Min far Walter Karlsson blev sekreterare. Man beslutade att bilda ett jaktvårdsområde. Jakt var nog viktigare då än nu, om man inte räknar in varg, vildsvins- och älgförvaltningsdebatten. Nja, LRFs roll i jaktsammanhang är nog minst lika viktig idag som då.

År 1957 firade Moheda RLF 25-årsjubileum. Sven Johansson, Öhr, hade skrivit en egen kampsång – jag har inte lyckats spåra upp melodin, men så här är den inledande texten som man sjöng unisont vid öppnandet:

”Upp till kamp nu Sveriges lantmän alla,
Vakna upp ur nattens dvala lång.
Hör hur nödens rop har börjat skalla.
Res Dig upp och sjung Din frihetssång”

I tidningsreferat från jubileet kan man läsa:

”Öhrs avdelningsordförande var rent lyrisk i lyckönskanstalet”. Öhrs avdelningsordförande sade: ”Det är inte alltid man kan lita på ett rotskott. I detta fall hoppas jag att vi i Öhr inte har vansläktat er i Moheda” - jag ser fram emot Västra Norrvidinge LRF-avdelnings tal här idag…” Göte Johansson från RLFs riksförbund högtidstalade också och som det står i tidningsreferatet: ”…yttrade i sitt kärnfulla anförande: RLFs första och största uppgift är att slå vakt kring den paroll som säger att en fri självägande bondekår skall bevaras. Det är viktigt, ej minst nu, när hungern efter realvärden synes vara stor, ej blott hos enskilda utan även hos staten och bolagen.”

Tidningsreferatet från 25-årsjubileet fick stort utrymme i Växjöbladet. Som exempel så blev referatet i Smålandsposten, vid 60-årsfirandet år 1992, något större än en födelsedagsannons.

Men går fick 80-åringen en helsida i Smålandsposten!

År 1958 uppmanades alla att endast använda smör – RLF var på framkant för LCHF-metoden som idag förespråkas av många. En pokal för gallringstävling sattes upp. Första inteckning gick till Sven Göransson och den andra till Erik Henriksson. Sedan gick det lite fel vid nästa års tävling. Jag läser ur protokollsboken: ”Vid skogsdag i Musterydmåla gick vandringspriset till Albert Johansson, Vegby. Vid senare kontroll konstaterades att Henning Johansson, Elmesås var segrare, men då tävlingsledaren Kolmodin ej ville ändra protokollet och Albert Johansson ej återlämna pokalen, beslutade styrelsen att Henning Johansson, Elmesås får stå kvar som pristagare”. Thure Salomonsson föreslog att en valberedning borde utses. Thure hamnade naturligtvis i valberedningen. Samma år beslutades att avdelningen skulle bli medlem i Kronobergs läns frukt- och trädgårdsodlares förbund. RLF engagerade sig i fler samhällsfrågor, bland annat bildades en vägsamfällighetskommitté. Kommunalt samarbetsorgan startar, det motsvaras väl idag av Kommungruppen.

År 1968 var det en sådan snöstorm att vägarna var oframkomliga. Det är inte bara stormar som Gudrun och Per, som har hindrat framkomligheten. Min far Walter Karlsson avgick efter 21 år i styrelsen och 19 år som sekreterare – man brukar säga att bakom varje framgångsrik man står en kvinna – min far har under de här 19 åren inte skrivit ett enda protokoll – det gjorde min mor (jag kan handstilen). Han skrev självklart protokollsanteckningar, men ville inte skriva in i protokollsboken, för där skulle det vara prydligt. Min far tyckte inte att hans handstil var prydlig nog.

År 1971 ändras RLF till LRF. Moheda LRF-avdelning, blev det nya namnet.

I samhällsfrågorna fick LRF kämpa för att få en läkare i Moheda. Det bildades en stödgrupp åt Sydkraft. Det var förutseende, eftersom stormen ”Gudrun” kom 30 år senare.

År 1977 inledes årsmöte med supé, numera är det ”bara” smörgåstårta.

År 1980 fick Moheda LRF-avdelning sin första kvinna i styrelsen, då valdes Solveig Nilsson in i styrelsen. Mikael Lindberg började sin långa karriär i LRFs styrelse, samma år.

Rune Gustavsson valdes in år 1981. Han har varit vice ordförande och har under de senaste 26 åren varit kassör.

Det har varit många som gjort väldig betydelsefulla insatser för Moheda RLF/LRF avdelning, utan att ha de mest framträdande befattningar. Jag kan till exempel nämna Roy Nilsson som inte har haft så tunga befattningar, men som valdes som ombud för Studieförbundet Vuxenskolan år 1980. Roy hade denna befattning under många år och ingår numera i valberedningen. Roy har under 32 år haft olika befattningar i Moheda LRF-avdelning.

Efter år 1980 har avdelningen bland annat:
• ordnat logdans i 10 år hos Carl-Gustaf Andreasson
• vunnit mjölkbordtävlingen i Land
• vunnit medlemsvärvningstävling
• år 2010 blivit utsedd till Årets Lokalavdelning inom LRF Sydostregionen (2:a plats i landet)
• varit mycket aktiva i samhällsfrågor, främst livsmedelsfrågor
• anordnat raktorrace med irkca 2 000 åskådare
• haft en ledande roll vid Mohedadagarna
• ordnat pubkvällar, skogsdagar, styckningskurser med mera

Ja, dessa aktiviteter och många fler är ju av de flesta av oss kända, men inte mindre hedervärda för en fortfarande i allra högsta grad aktiv 80-åring.

Medlemsutvecklingen från 1932-1971 och dagens medlemsantal:

Dvs ca 30 medlemmar år 1 (1932) och ca 100 medlemmar efter 41 år (1971).
31/12 2011 var medlemsantalet i Moheda LRF avdelning 155 st.
Spännvidden är stor i medlemsmatrikeln, äldste medlem Anna Elsa Mari Nilsson, Horda 92 år. Yngste medlem Max Lundberg 3 år och 2 månader (född 2009-01-17, medlem sedan 2009-03-16). Inte fullt 2 månader vid medlemskapet.

Nuvarande styrelse (2012);

Ordförande Carl-Gustaf Andreasson
Vice ordförande Jonas Mellskog
Kassör Rune Gustafsson
Sekreterare Jan-Olof Thagesson
Ledamot Per-Anders Håkansson
Ledamot Emma Norén
Ledamot Mats Karlsson
Ledamot Jonas Bertilsson
Ledamot Mikael Lindberg
Ledamot Lennart Karlsson
Suppleant Maria Svensson

Jag har här redovisat att det har sjungits och hurrats för RLF/LRF så varför skall vi inte hurra även idag? Jag tycker att vi hurrar för de som började kämpa för våra frågor och även för de som idag kämpar på ett mycket förtjänstfullt sätt för en levande landsbygd.

Så får jag be er stå upp, Vi utbringar ett fyrfaldigt leve för en mycket aktiv 80 åring

Moheda LRF-avdelning!

”Historieberättare”
Bo Waltersson
Moheda LRF-avdelning
(skogen@mypost.se)