Staber

Kansliavdelningen (vd-kansliet från 1979)
Sekretariatet
Ekonomiavdelningen
Personalavdelningen

Policyavdelningar

Organisationsavdelningen
Näringspolitiska avdelningen
Prispolitiska avdelningen (Förhandlingsavdelningen från 1980)
Avdelningen för kooperativ samordning och utveckling (Kooperativa avdelningen från 1975)

Service- och konsultavdelningar

Tidningsavdelningen
Driftsbyrån
Juridiska byrån
Konsultbyrån ADO (bildar Lantbrukets Utredningsinstitut 1978)
Jordbrukets Utredningsinstitut (bildar Lantbrukets Utredningsinstitut 1978)
Skattebyrån
Företagsjuridiska avdelningen (bildas 1980)
Förlagsavdelningen (LTs Förlag från1974)
Inköpscentralen/LRF Samköp (LRF Samköp AB från 1981)

1984 samlas Driftsbyrån, Juridiska byrån, Lantbrukets Utredningsinstitut, Företagsjuridiska avdelningen och Skattebyrån i en gemensam Konsultsektor.

1985 inrättas en Informationsavdelning.

1988 sker en organisationsförändring som skall minska antalet direktrapporterande chefer från dotterbolag och serviceavdelningar.

Koncernstaber

LRF Förbundskansliet
LRF Information (ansvar för LRF Konsument)
LRF Ekonomi (ansvar för LRF Samköp AB och Lantbrukarnas Kapitalfondförvaltning AB)
LRF Personal

Policysektorer

LRF Näringspolitiska sektorn
LRF Medlemssektorn (ansvar för Lantbrukets Avbytartjänst AB, Lantbrukshälsan AB och Sånga Säby, Lantbrukarnas Kursgård AB)
LRF Lantbrukskooperativa sektorn (ansvar för Lantbrukarnas Struktur AB och LRF Skog)
LRF Media (ansvar för LTs förlag AB)
LRF Konsult (ansvar för LRFs Revisionsbyrå AB)

1990 bildas LRF Holding AB och tolv affärsdrivande dotterbolag förs dit.

1991 finns oförändrat fyra staber och tre sektorer, Lantbrukssektorn, Näringspolitiska sektorn och Sektor Föreningsföretag.

1993 inrättas en vice vd-funktion.

1996 ändras organisationen så att fyra avdelningar och ett sekretariat skapas:
LRF Medlem (person- och organisationsmedlemmar)
LRF Näringspolitik
LRF Information
LRF Administration (ekonomi och personal)
LRF Ledningssekretariat (LRF Förbundskansli från 1998)
Ett projektorienterat arbetssätt införs med en särskild projektsamordnare.

1998 tillkommer LRF Affärsutveckling.

1999 skapas ett köp- och säljsystem med programchefer och fokuserade områden: landsbygdsfrågor, näringspolitik, företagarfrågor, kooperativa frågor, mark, äganderätt och skogsfrågor. De personella resurserna samlas i LRF Medlem.

1999 bildas LRF Skogsägarna och Skogsägardelegationen efter det att Skogsägarnas Riksförbund fusionerat med LRF.

2000-2003 justeras kansliorganisationen löpande och bland annat minskar antalet programområden.

2004 återinförs en traditionell arbetsorganisation:
Styrelse- och vd-kansli (vd-kansli från 2005)
Kommunikation
Personal och Utveckling (Personal och Ledarskap från 2005)
Investeringar och Ekonomi
Medlem
Näringarnas Utveckling och Politik

2005 förs Medlem samman med Näringarnas Utveckling och Politik och bildar Utveckling och Politik.

2006 ser LRFs organisation ut så här:
Ledningskansli
Utveckling och Politik
Investeringar och Ekonomi
Personal och Ledarskap
LRF Skogsägarna 

Under år 2010 genomfördes en omfattande omorganisation ”LRF 2011”, som landade i organisationen nedan:

  • Strategi
  • Kommunikation
  • Utveckling och Analys
  • Medlem och organisation
  • Ekonomi och affärsutveckling
  • LRF Skogsägarna
  • HR

Inför år 2012 slogs avdelningarna Strategi och Kommunikation samman till avdelningen Kommunikation och Ledningsstöd.

Författare: Jan de Woul