Syftet med verksamheten var också att i kooperativ anda förhandla fram gynnsamma ramavtal till bondekooperationens medlemmar. Ju större volymer, desto bättre avtal. Med tiden fick Inköpscentralen allt fler och större uppgifter. På 1970-talet hade uppdraget utvidgats till att omfatta ”anskaffning av förnödenheter och vissa kapitalvaror åt lantbrukskooperationens företag, men även rådgivning beträffande system och produkter”.

Sjuttiotalet var emellertid en turbulent tid för Inköpscentralen och verksamheten utreddes i olika omgångar. Bland annat försökte en arbetsgrupp med representanter från Lantbruksförbundet och riksorganisationerna att 1967–68 etablera ett gemensamt inköpsbolag för lantbrukskooperationens företag. Bolagsbildningen misslyckades då några av riksorganisationerna inte ville medverka i det nya företaget.

Vid mitten av 1970-talet hade flera fusioner genomförts inom lantbrukskooperationen, vilket resulterat i större föreningar med mer specialiserade funktioner. Föreningarna ställde numera högre och andra krav på service från Inköpscentralen. De större företagen behövde fördelaktiga ramavtal med leverantörer av vitt skilda slag, inte bara inom kontorsförnödenheter. De inköpsansvariga på respektive företag ville också själva bli mer delaktiga i inköpsprocessen, genom att pröva och välja varukvaliteter och bedöma hur lämpliga varorna var för det egna företaget.

Ny organisation utvecklar verksamheten

I maj 1975 presenteras ett förslag för LRF:s styrelse på hur verksamheten kan omorganiseras, och i december samma år träder en ny organisation i kraft. Tanken är att all inköpsverksamhet inom förbundet nu ska gå genom Inköpscentralen. Två år senare byter Inköpscentralen namn till LRF Samköp. Det nya namnet ska bättre beskriva verksamheten och på så sätt gagna kontakterna med uppdragsgivare och leverantörer. Verksamheten bolagiseras sedan 1981, till LRF Samköp AB. Majoriteten av aktierna ägs av Lantbrukarnas Ekonomi AB och lantbrukskooperationens större riksorganisationer är mindre delägare.

I samband med omorganisationen 1975–1976 får Inköpscentralen också en ny chef och sedermera vd i Kent Nilsson. Han blir kvar i företaget i 25 år, och under hans ledning utvecklas verksamheten kraftigt.

Det är heller inte längre bara LRF-företagen som kan ta del av förmånerna, utan även enskilda medlemmar. Under 1980-talet tecknas avtal för medlemmarna och dessa medlemsförmåner blir ett viktigt område, bland annat med syftet att stärka medlemskapet i LRF.

Nya produktområden som växer fram under 1990- och 2000-talet är affärsresor, it-tjänster, telefoni, VVS och el samt leasing i samband med inköp. Ett starkt växande område är också bilar. Från att bara erbjuda medlemmarna transportbilar, kan LRF idag ge sina medlemmar rabatter på de flesta bilmärken. Idag köps det in sammanlagt cirka 4 000 bilar per år, och det gör LRF till en av Volvos största kunder.

Idag spänner verksamheten över en mängd olika produktkategorier och de samlade inköpen på avtalen uppgår till cirka 2 miljarder kronor år 2012. LRF Samköp kompletterar nu kunderbjudandet med kundanpassade konsulttjänster.

Samköpsorganisationens uppgift är emellertid fortfarande densamma som när den startade för nästan 70 år sedan, att genom stora volymer förhandla fram fördelaktiga villkor för organisationens företag, där LRFs medlemmar ingår.