Personuppgiftsansvarig

LRF Samköp AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av LRF Samköp och som beskrivs häri.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är samlingsnamn för LRF förening u p a och LRF ideell förening. Till u p a-föreningen är knutet ett servicebolag; LEAB. LEAB är moderbolag för ett antal dotterbolag inom LRF-sfären. LRF Samköp AB är ett av flera helägda dotterbolag till LEAB. Vänligen notera att såväl LRF som de andra bolagen inom LRF-koncernen självständigt kommer att behandla personuppgifter i sin respektive verksamhet och som de närmare informerar om.

Inhämtande av uppgifter

LRF Samköp erhåller uppgifter från LRF (se information om LRF:s användning av personuppgifter här. Sådana uppgifter är bland annat namn, uppgift om medlemskap och kontaktuppgifter.  Dessa uppgifter kompletteras av Samköp över tid när de tjänster vi erbjuder utnyttjas av medlem. Du kommer att ombes lämna personuppgifter bland annat när;

- du anmäler dig till vårt nyhetsbrev,

- du registrerar dig som användare av appar från LRF Samköp såsom appen ”LRF Medlemsrabatter”,

- du utnyttjar våra medlemsförmåner och då särskilt rabatter för LRF medlemmar, samt

- när du anmäler dig till evenemang som anordnas av LRF Samköp.

Om du väljer att inte tillhandahålla LRF Samköp personuppgifter kommer du inte kunna använda dig av den tjänst som föranlett att du ombetts lämna personuppgifter till LRF Samköp.

De personuppgifter LRF inhämtar från LRF och dig är namn, person-, organisations-, medlemsnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och de andra uppgifter som du lämnar till oss.

LRF Samköp kan komma att registrera uppgifter rörande ditt utnyttjande av våra tjänster. Det gäller följande typer av data:

-          E-postadress vid registrering av nyhetsbrev.  E-postadressen används för att skicka information om nyheter, kampanjer och tjänster som LRF Samköp erbjuder.

-          E-postadress, personnummer, medlemsnummer och datumstämpel (vid öppnande av appen) vid registrering som användare av LRF Samköps app. Personnummer och medlemsnummer används i kombination för att förhindra att icke medlemmar i LRF registrerar sig som användare av appen samt försvåra att registrering av appen sker av personer som utger sig för att vara person medlem i LRF. E-postadressen används för att skicka information om nyheter, kampanjer och tjänster som LRF Samköp erbjuder. Datumstämpel används för att analysera öppnande av appen kopplat till aktiviteter.

-          Omsättning, pris, artikel och personuppgifter på använda avtal. Informationen aggregeras för att analyseras eller fullgöra LRF Samköps åtagande som exempelvis att administrera bonusansökan vid köp av fordon. Personuppgifter kan komma att kopplas till data från olika leverantörer för att se nyttjandegraden i form av omsättning av LRF Samköps erbjudande.

-          E-postadress och personnummer vid anmälan till ett event. Personnummer används för att identifiera medlemmen och/eller hämta uppgifterna från medlemssystemet enligt det avtal som finns mellan LRF Samköp och Lantbrukarnas Ekonomi AB (LEAB) gällande utlämnande och mottagande av uppgifter. E-postadressen används för att administrera eventet, skicka information om nyheter, kampanjer och tjänster som LRF Samköp erbjuder

Särskilt om e-postadress

När LRF Samköp inhämtar e-postadress är det, förutom för att kommunicera med dig som medlem i LRF och kund hos LRF Samköp, för att LRF Samköp vill kunna informera om de tjänster som erbjuds av LRF Samköp och LRF Samköps samarbetspartners och det även direkt till fysiska personer. Därför vill vi ha samtycke till att använda e-postadress för marknadsföring när en sådan avser en fysisk person. Om du inte vill erhålla marknadsföring via e-post kan du särskilt motsätta dig sådan behandling.

Särskilt om uppgifter i anledning av användning av app från LRF Samköp

Om du registrerar dig som användare av appar från LRF Samköp såsom appen ”LRF Medlemsrabatter” kommer LRF Samköp att spara information om personnummer, medlemsnummer, e-postadress och datumstämpel vid öppnande av appen. Personnummer och medlemsnummer används i kombination för att förhindra att icke medlemmar i LRF registrerar sig som användare av appen samt försvåra att registrering av appen sker av personer som utger sig för att vara person medlem i LRF. Datumstämpel används för att analysera öppnande av appen kopplat till aktiviteter.

Särskilt om inköpshistorik m.m.

Om du särskilt har samtyckt kan vi även komma att behandla inköpshistorik m.m. enligt sådant särskilt samtycke. I samband med att du skaffar ett kundkort eller liknande hos en av våra samarbetspartners under ett samarbetsavtal/rabattavtal mellan samarbetspartner och LRF Samköp kan du komma att ombes att samtycka till att sådan samarbetspartner lämnar ut inköpshistorik till LRF Samköp. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna påvisa hur samarbetsavtal/rabattavtal utnyttjas och för att använda sådan kunskap för att anpassa tjänster och erbjudanden till dig och andra medlemmar i LRF.

Varför Samköp inhämtar uppgifter

LRF behöver personuppgifterna för att kunna ge dig tillgång till information om de tjänster som erbjuds av LRF Samköp och utveckla nya tjänster. Personuppgifter behövs för att kunna tillhandahålla, underhålla, förbättra tjänster du valt att utnyttja och utveckla dessa. Uppgifterna används i syfte att identifiera om du är medlem i LRF, för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, metodutveckling och marknadsföring, för att utforma LRF Samköps erbjudanden, för kontakt med dig via e-post, telefon, sms eller annat medel för elektronisk kommunikation (t.ex. för att skicka nyhetsbrev) och för att ta fram underlag och statistik som används i LRF Samköps verksamhet. Vi använder även personuppgifter för att anpassa tjänster och erbjudanden till dig och andra medlemmar i LRF. Vi använder därmed personuppgifter för att sammanställa data så att våra tjänster ska vara till så stor nytta som möjligt och för att bättre kunna erbjuda just de tjänster vi tror efterfrågas.

Samtycke m.m.

LRF Samköp kan i olika situationer komma att begära samtycke till behandling av vissa personuppgifter för visst ändamål. Du kan när som helst välja att återkalla ett sådant samtycke. Återkallelse betyder inte alltid att uppgifter per automatik raderas. Om du återkallar ett samtycke kan du inte använda tjänster som bygger på att LRF Samköp har sådant samtycke.

Såvida du inte ombeds lämna samtycke, behandlar LRF Samköp inhämtade personuppgifter som rör dig för att fullgöra avtal mellan dig och LRF Samköp i den mån det erfordras för att fullgöra sådant avtal (t.ex. för att skicka ut nyhetsbrev som du valt att prenumerera på). LRF Samköp kan även komma att behandla inhämtade personuppgifter för att det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar LRF Samköp eller om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. I den mån inte dessa skäl är för handen behandlar LRF Samköp inhämtade personuppgifter för att LRF Samköps intressen bedömts tillräckliga för att motivera behandlingen, dvs. för att fullgöra LRF Samköps uppgifter gentemot dig eller LRF och medlemmarna i LRF och då särskilt att använda den samlade köpkraften inom de gröna näringarna och i övrigt bidra till LRF:s mål.

Utlämnande av uppgifter och mottagare

LRF Samköp kan komma att lämna ut uppgifter till andra bolag inom LRF-koncernen. LRF Samköp kan komma att tillhandahålla personuppgifter till kontrakterade tjänsteleverantörer för dessas utförande av uppdrag för LRF Samköps räkning. Uppgift om medlemskap i LRF och kontaktuppgifter kan i begränsad omfattning även lämnas ut till samarbetspartners till LRF Samköp för att de ska kunna erbjuda tjänster till medlemmar i LRF enligt avtal med LRF eller Samköp, till exempel erbjudande om försäkringsskydd. LRF Samköp lämnar bara ut ytterligare personuppgifter till tredje man om det är nödvändigt för att den registrerade ska kunna använda en tjänst hos sådan tredje man som den registrerade själv angivit denne vill nyttja och det är nödvändigt för att sådan tjänst ska kunna nyttjas.

LRF Samköp kan när LRF Samköp kontrakterat tjänsteleverantörer för dess utförande av uppdrag för LRF Samköps räkning även komma att föra över personuppgifter till tjänsteleverantör utanför EU/EES (till s.k. tredje land). För det fall landet till vilket personuppgifter ska föras över för utförande av sådant uppdrag inte enligt beslut av EU Kommissionen konstaterats ha en s.k. adekvat skyddsnivå sker överföring endast om tjänsteleverantören tecknat ett avtal som också innefattar s.k. standardklausuler om överföring av personuppgifter och som meddelats av EU Kommissionen genom beslut.

Hur länge behandlas uppgifter

Personuppgifter sparas under den tid du är medlem i LRF och upp till 60 månader efter att medlemskapet upphört, såvida inte annat anges eller inte andra föreskrifter kräver att personuppgifterna sparas annan tid. Därefter raderas dina personuppgifter.

Behandling för direkt marknadsföring

Du har enligt lag rätt att när som helst kostnadsfritt motsätta dig att dina personuppgifter behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring. Sådan begäran ska vara skriftlig. Om du motsätter dig direkt marknadsföring kommer LRF Samköp, vid mottagandet av sådan anmälan, inte längre att behandla aktuella personuppgifter för ändamålet direkt marknadsföring och du kommer därmed inte längre att kunna erbjuda dig alla tjänster, såsom att få del av information om framtida rabatter och erbjudanden.

Om du inte vill erhålla information via e-post eller annan elektronisk kommunikation kan du särskilt motsätta dig sådan behandling.

Information m.m.

Du kan som medlem i LRF anmäla till LRFs medlemsservice att du inte vill att dina uppgifter behandlas av LRF för direktmarknadsföring eller att du inte vill att LRF skalämna ut  dessa till dotterbolagen inom LRF-koncernen, såsom till LRF Samköp. Du kan anmäla till LRFs medlemsservice om du inte vill ta emot marknadsföring per e-post till en e-postadress som de har. Du kan förstås också kontakta LRF Samköp direkt, om du av något skäl anser det bättre.

Du har som registrerad rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om LRF Samköps behandling av dina personuppgifter. En sådan begäran ska ske genom en skriftlig undertecknad begäran till LRF Samköp AB. Du kan förstås även begära att dina personuppgifter rättas, raderas eller blockeras.

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta LRFs medlemsservice eller LRF Samköp AB direkt.

om du som registrerad har synpunkter på behandlingen av dina personuppgifter hoppas LRF Samköp att du kontaktar oss. Du har dock förstås rätt att också klaga till Datainspektionen.

 

Kontaktuppgifter

LRF Samköp AB, org. nr 556043-8771, postadress: LRF Samköp AB, 105 33 Stockholm, e-postadress: info@lrfsamkop.se, telefon: 08-787 54 60.

LRF Medlemsservice svarar på alla frågor som rör avtalen LRF Samköp erbjuder medlemmen. Exempelvis avtalsvillkor, anslutningsförfaranden, eventkvällar och bilbonusansökningar.

Telefon: 0771-180 811 e-postadress: medlemsservice@lrf.se

Personuppgiftsombud: Rikard Karlström

Notera att LRF Samköp vid olika tillfällen kan inhämta samtycke eller lämna ytterligare information om viss särskild behandling av personuppgifter