Arbetsprocesser där löpande inspel behövs från styrelsen hanteras lämpligen i grupper som arbetar under en begränsad tid. Två sådana särskilda arbetsgrupper är aktiva för närvarande; en för medlemsdialogen för framtidens folkrörelse och en för viltfrågor.

Förslagen till styrelsens motionsyttranden inför riksförbundsstämman behandlas av två arbetsgrupper med vardera 4-5 styrelseledamöter och en representant för LRF Ungdomen.

Arbetsordningen för styrelsen anger att det inom styrelsen skall finnas ett revisions- och finansutskott. Revisions- och finansutskottet har en beredande funktion i förhållande till styrelsen och skall bistå i frågor avseende koncernens ekonomiska kontroll, styrning och redovisning samt revision.

Branschdelegationernas arbete styrs av den gemensamma arbetsordning för branschdelegationer som fastställts av riksförbundsstyrelsen och arbetsordningen för respektive delegation. Styrelsen har i diskussionen om sina arbetsformer konstaterat att det i vissa branschdelegationer är tillräckligt med en representant för LRF.

Representation i utskott, delegationer och arbetsgrupper 2021-2022

Revisions- och finansutskottet: Åsa Odell, Fredrik Andersson, Beatrice Ramnerö, Mikaela Johnsson.
Kooperativ samrådsgrupp: Palle Borgström, Paul Christensson.
Skogsägardelegationen: Paul Christensson, Martin Moraeus.
Mjölkgruppen: Palle Borgström.
Köttdelegationen: Åsa Odell, Mikaela Johnsson.
Trädgårdsdelegationen: Marcus Söderlind, Lena Åsheim
Hästdelegationen: Lotta Folkesson
Växtodlingsdelegationen: Lennart Nilsson, Fredrik Andersson
Entreprenaddelegationen: Joakim Borgs
Branschrådet LRF Lokal mat och dryck: Lena Åsheim, Beatrice Ramnerö
Arbetsgrupp Framtidens folkrörelse: Åsa Odell, Beatrice Ramnerö.
Arbetsgrupp Viltskador: Palle Borgström, Lennart Nilsson, Mikaela Johnsson, Joakim Borgs.
Arbetsgrupp Fossilfri omställning: Palle Borgström, Paul Christensson, Joakim Borgs
Arbetsgrupp Etiska riktlinjer: Åsa Odell, Mikaela Johnsson, Martin Moraeus
Arbetsgrupp Framtida CAP: Palle Borgström, Åsa Odell, Fredrik Andersson, Martin Moraeus