Arbetsprocesser där löpande inspel behövs från styrelsen hanteras lämpligen i grupper som arbetar under en begränsad tid. Två sådana ad hoc-grupper inrättades av styrelsen i april 2018; en för landsbygdsfrågor och en för äganderättsfrågor.

Förslagen till styrelsens motionsyttranden inför riksförbundsstämman behandlas av två ad hoc-grupper med vardera 4-5 styrelseledamöter och en representant för LRF Ungdomen.

Arbetsordningen för styrelsen anger att det inom styrelsen skall finnas ett revisions- och finansutskott. Revisions- och finansutskottet har en beredande funktion i förhållande till styrelsen och skall bistå i frågor avseende koncernens ekonomiska kontroll, styrning och redovisning samt revision.

Representation i utskott, delegationer och ad hoc-grupper 2018-2019


Revisions- och finansutskottet: Åsa Odell, Mikael Bäckström, Jan Ehrensvärd.
Kooperativ samrådsgrupp: Palle Borgström, Sven-Erik Hammar.
Skogsägardelegationen: Sven-Erik Hammar, Martin Moraeus.
Mjölkgruppen: Palle Borgström, Joakim Borgs.
Köttdelegationen: Åsa Odell, Lena Åsheim.
Trädgårdsdelegationen: Marcus Söderlind, Sara Helgstrand.
Hästdelegationen: Lotta Folkesson, Martin Moraeus.
Växtodlingsdelegationen: Lennart Nilsson, Jan Ehrensvärd.
Entreprenaddelegationen: Lennart Nilsson, Mikael Bäckström.
Ad hoc-grupp Landsbygd: Mikael Bäckström, Sara Helgstrand.
Ad hoc-grupp Äganderätt: Lennart Nilsson, Sven-Erik Hammar, Joakim Borgs.