Trots krig och krispaket var det Palle Borgström nämnde som en av de stora förändringarna är att  jord- och skogsbrukare allt oftare får höra spontana kommentarer om vilka bra saker man producerar och tack för att man finns.

Häromveckan ringde en journalist från Sveriges Radio och ville göra ett reportage om just detta. Palle Borgström ser det som ett tecken på samhällsdebatten förändras. Selfietrenden i rapsfält kan man också tolka som ett bevis på samhällets uppskattning.

Men för inte alltför länge sa en finansminister att han inte såg en framtid för svenskt jordbruk. Nu har vi en finansminister som poängterar att vi måste rädda vårsådden. Lantbruket har gått från särintresse till samhällsintresse. Och det som är bra för bönderna är också bra för samhället.

Men vi har levt många år i tron att krig är något som inte kommer att drabba oss. Nu ser vi att handeln över gränserna har byggt välstånd, men också skapat samhällen som är sårbara. Avspänning, tillit och fred förbyts till en ny situation där det blir viktigt att se om sitt hus och inte vara alltför beroende av leverantörer längre bort.

Vi ser också en tajtare balans mellan tillgång och efterfrågan på varor. Globalisering har ökat välståndet och efterfrågan på mat och energi. En mångsidig kost ökar i takt med välståndet. Man lägger till mer protein till kosten. Liksom man utesluter samma produkter vid kris. Detta får konsekvenser för världens livsmedelsproduktion.

Välståndet påverkar också efterfrågan på energi med snabbt stigande priser. Volatiliteten kommer förmodligen att bestå. Minsta störning ger kraftiga effekter.

Palle Borgström konstaterade att många frågor plötsligt blivit möjliga att lösa. Dieselskatten är ett exempel. Den innebär inte att klimatutmaningen är borta från agendan i och med den råvarukris som uppstått i Europa. Klimatdebatten kommer tillbaka och LRFs medlemmar är en del av lösningen.

Beredskap och livsmedelsförsörjning är en annan stor samhällsfråga. Vi kan inte förlita oss på att grannar och vänner ska förse oss med mat. Därför är det välkommet med utredningen om hur vi ska förstärka den svenska livsmedelsförsörjningen.

Vargfrågan är fortsatt aktuell och styrs av regelverk från Bryssel. Regelverk som kommissionen varit motvilliga till att förändra. Men nyligen kom initiativ från riksdag och regering för att få ner vargstammen till den undre gränsen. Riktlinjerna för skyddsjakt ska också ses över, det är positivt. Vargen kommer också att figurera senare, i motionsdebatten.

Det finns nu inte bara ett öppet fönster, utan en hel öppen lagårdsdörr för att driva LRFs frågor. Men vi måste prioritera vilka frågor vi driver, sa Palle Borgström och konstaterade att det kommer att kräva mycket arbete och stort engagemang från organisationen.

Det senaste halvåret har präglats av mycket krishantering, men nu går LRF in i ett mer långsiktigt arbete där vi tar fram en reformagenda för hur vi ska driva våra frågor i samhällsdebatten. Det kommer bland annat att handla om:

  • Ökad produktion av livsmedel.
  • Fossilfri konkurrenskraft.
  • God tillgång till kapital.
  • Bemötande från myndigheter, tillståndsprocesser.
  • Verksamhetsnära innovation.
  • Ökad attraktionskraft.

Och en uppdaterad livsmedelsstrategi enligt nya förutsättningar, bland annat när det gäller importberoendet av insatsvaror.

Nu är det upp till fullmäktige att ta kloka beslut och göra bra prioriteringar. Det finns något väldigt fint med att varje motion kommer från en medlem som tror på att LRF är en organisation som kan genomföra den idén, sa Palle Borgström avslutningsvis.