Vi får landet att växa. De gröna näringarna har en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.

Verksamhetsidén tydliggör LRFs uppdrag

I stadgarna för LRF anges att: ”Riksförbundet skall medverka till utvecklingen av företagare och företag inom de gröna näringarna i Sverige; företag där jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö är grundläggande resurser; så att den enskilda medlemmen kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och livskvalitet. Verksamheten ska bedrivas med ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.”

Vägen mot visionen

Som stöd för att nå visionen finns Vägen mot visionen som utvecklar och beskriver LRFs strategiska inriktning och principiella syn inom fyra områden:

  • För vilka LRF finns till och hur medlemmarnas engagemang tas till vara,
  • Förutsättningar för det gröna näringslivets bidrag till ett hållbart samhälle,
  • LRFs roll som företagarorganisation samt
  • Förutsättningar för att leva och verka på landsbygden

Dokumentet är vägledande för all verksamhet inom LRF och beslutas vart tredje år av riksförbundsstämman. Med utgångspunkt i Vägen mot visionen fastställer riksförbundsstyrelsen en strategisk plan.

Stämman har lagt fast de grundläggande värderingar som förväntas genomsyra vårt ledarskap, arbetssätt och våra ställningstaganden.

  • Ansvarstagande. Vi bedriver vår verksamhet på ett ärligt och ansvarsfullt sätt, så att vi bidrar till en positiv och hållbar samhällsutveckling.
  • Trovärdighet. Vi skapar trovärdighet genom kompetens, öppenhet och respekt för människor, djur och natur.
  • Demokratisk grundsyn. Vår verksamhet vilar på en demokratisk grundsyn och vi arbetar aktivt för alla människors lika värde.
  • Medlems- och kundnytta. Den enskilda medlemmens och kundens behov och förutsättningar är utgångspunkter i LRFs arbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för människor och företag inom de gröna näringarna.
  • Folkrörelsetradition. Vi värnar om våra rötter i den svenska folkrörelsetraditionen där gemenskap och samverkan är grunden för att nå gemensamma mål.

LRFs strategiska mål 2030

Aktiv landsbygd. En ökande andel medlemmar känner framtidstro kring att leva och driva verksamhet på landsbygden.

Attraktiv och inflytelserik medlemsorganisation. Antalet företagarmedlemmar ska uppgå till fler än 150 000 år 2030.

Hållbar tillväxt. Värdet av varor och tjänster inom jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö ska uppgå till mer än 130 miljarder kr år 2030.

Framgångsrikt företagande. Antalet nya företag inom jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö ska vara fler än 2 000 per år senast år 2030.