Vi får landet att växa. De gröna näringarna har en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.

Verksamhetsidén tydliggör LRFs uppdrag

I stadgarna för LRF anges att: ”Riksförbundet skall medverka till utvecklingen av företagare och företag inom de gröna näringarna i Sverige; företag där jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö är grundläggande resurser; så att den enskilda medlemmen kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och livskvalitet. Verksamheten ska bedrivas med ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.”

Vägen mot visionen

Som stöd för att nå visionen finns Vägen mot visionen som utvecklar och beskriver LRFs strategiska inriktning och principiella syn inom fyra områden:

 • För vilka LRF finns till och hur medlemmarnas engagemang tas till vara,
 • Förutsättningar för det gröna näringslivets bidrag till ett hållbart samhälle,
 • LRFs roll som företagarorganisation samt
 • Förutsättningar för att leva och verka på landsbygden

Dokumentet är vägledande för all verksamhet inom LRF och beslutas vart tredje år av riksförbundsstämman. Med utgångspunkt i Vägen mot visionen fastställer riksförbundsstyrelsen en strategisk plan.

Stämman har lagt fast de grundläggande värderingar som förväntas genomsyra vårt ledarskap, arbetssätt och våra ställningstaganden.

 • Trovärdighet
  Vi skapar trovärdighet genom kompetens, öppenhet och respekt för människor, djur och natur.
 • Ansvarstagande
  Vi bedriver våra verksamheter på ett ansvarstagande sätt, så att vi tillsammans bidrar till en positiv och hållbar samhällsutveckling.
 • Demokratisk grundsyn
  Vår organisation utvecklas ur en demokratisk grundsyn och arbetar aktivt för alla människors lika värde.

LRFs strategiska mål 2030

Aktiv landsbygd. En ökande andel medlemmar känner framtidstro kring att leva och driva verksamhet på landsbygden.

Hållbar tillväxt. Värdet av varor och tjänster inom jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö ska uppgå till mer än 130 miljarder kr år 2030.

En lönsam näring. En kontinuerligt ökande andel av företagen i de gröna näringarna ska ha en lönsamhet som är tillräcklig för lön, återinvesteringar och företagsutveckling.

LRF är en attraktiv och stark företagar- och intresseorganisation. Antalet medlemmar ska uppgå till fler än 120 000 år 2030, varav minst 110 000 företagarmedlemmar.