Vision

LRFs vision och värdegrund ger en målbild för hela koncernens verksamhet. Visionen antogs 2003 och har sedan 2009 följande lydelse:
”Vi får landet att växa. De gröna näringarna har en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.”

Uppdrag

I stadgarna för LRF (id) anges att: ”Riksförbundet skall medverka till utvecklingen av företagare och företag inom de gröna näringarna i Sverige; företag där jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö är grundläggande resurser; så att den enskilda medlemmen kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och livskvalitet. Verksamheten ska bedrivas med ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.”

Värdegrund

LRF har också tagit fram en värdegrund som ska genomsyra all verksamhet:

 • Ansvarstagande
  Vi bedriver vår verksamhet på ett ärligt och ansvarsfullt sätt så att vi bidrar till en positiv och hållbar samhällsutveckling. 
 • Trovärdighet
  Vi skapar trovärdighet genom kompetens, öppenhet och respekt för människor, djur och natur.
 • Demokratisk grundsyn
  Vår verksamhet vilar på en demokratisk grundsyn och vi arbetar aktivt för alla människors lika värde. 
 • Medlems- och kundnytta
  Den enskilda medlemmens/kundens behov och förväntningar är utgångspunkter i LRFs arbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för människor och företag inom de gröna näringarna. 
 • Folkrörelsetradition
  Vi värnar om våra rötter i den svenska folkrörelsetraditionen där gemenskap och samverkan är grunden för att nå gemensamma mål.

Vägen mot visionen

Som stöd för att nå visionen finns Vägen mot visionen som är riksförbundsstämmans dokument för att beskriva LRFs strategiska inriktning. Vägen mot visionen är vägledande för all verksamhet inom LRF.

Till höger kan du ladda ner Vägen mot visionen.