Vision och värdegrund

LRFs vision och värdegrund ger en målbild för hela koncernens verksamhet. Visionen har sedan 2009 följande formulering: Vi får landet att växa. De gröna näringarna har en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.

Tillsammans med visionen som ger långsiktig riktning finns LRFs värdegrund som ska känneteckna all verksamhet. Värdegrunden lyder:

Ansvarstagande. Vi bedriver vår verksamhet på ett ärligt och ansvarsfullt sätt, så att vi bidrar till en positiv och hållbar samhällsutveckling.

Trovärdighet. Vi skapar trovärdighet genom kompetens, öppenhet och respekt för människor, djur och natur.

Demokratisk grundsyn. Vår verksamhet vilar på en demokratisk grundsyn och vi arbetar aktivt för alla människors lika värde.

Medlems- och kundnytta. Den enskilda medlemmens och kundens behov och förutsättningar är utgångspunkter i LRFs arbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för människor och företag inom de gröna näringarna.

Folkrörelsetradition. Vi värnar om våra rötter i den svenska folkrörelsetraditionen där gemenskap och samverkan är grunden för att nå gemensamma mål.

Uppdrag

I stadgarna för LRF (id) anges att: ”Riksförbundet skall medverka till utvecklingen av företagare och företag inom de gröna näringarna i Sverige; företag där jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö är grundläggande resurser; så att den enskilda medlemmen kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och livskvalitet. Verksamheten ska bedrivas med ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.”

Vägen mot visionen

Som stöd för att nå visionen finns Vägen mot visionen som utvecklar och beskriver LRFs strategiska inriktning och principiella syn inom fyra områden:

- För vilka LRF finns till och hur medlemmarnas engagemang tas till vara,
- Förutsättningar för det gröna näringslivets bidrag till ett hållbart samhälle,
- LRFs roll som företagarorganisation samt
- Förutsättningar för att leva och verka på landsbygden

Dokumentet är vägledande för all verksamhet inom LRF och beslutas vart tredje år av riksförbundsstämman. Med utgångspunkt i Vägen mot visionen fastställer riksförbundsstyrelsen årligen en strategisk plan i vilken den operativa verksamheten konkretiseras.