1 Det hållbara krispaket

De skenande kostnaderna på insatsvaror har dränerat ekonomin. I november lade LRF ett förslag om ett hållbart krispaket på Näringsdepartementets bord. Det innehåller åtgärder på kort sikt, där ett tillfälligt riktat stöd samt mer generella skattepolitiska åtgärder är i fokus. Det innefattar också åtgärder på längre sikt, bland annat ökad medfinansiering av Cap och biopremie för biodrivmedel.

2 Höjd medfinansiering av Cap

LRF anser att regeringen behöver satsa ytterligare minst en miljard i den strategiska Cap-planen. Detta krävs inte minst för att svenskt lantbruk ska ha en rimlig möjlighet att ställa om till fossilfritt.

Det krävs ekonomi för att kunna investera i ett ännu mer hållbart och innovativt jord- och skogsbruk. En höjd medfinansiering är också viktig för att konkurrensen mot andra EU-länder inte ska snedvridas.

3 Ökat fokus på livsmedelsstrategin

I år fyller den nationella livsmedelsstrategin fem år. Målet är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, och det skapas en hållbar tillväxt och sysselsättning.

Men Jordbruksverkets rapport om den strategiska planen visar att utvecklingen riskerar att gå i fel riktning. Fokus i arbetet måste vara att de åtgärder som vidtas ska göra skillnad för våra medlemmar på gården och i deras företag.

4 EU-processer om skogen, bioenergi och biologisk mångfald

Det pågår många EU-processer som påverkar jord- och skogsbruket i Sverige under lång tid. Flera lagförslag handlar om att EU ska ha minskat sina utsläpp med 55 procent till 2030 och vara helt klimatneutralt 2050.

För att nå målen har jord- och skogsbruket en viktig roll. Frågor som LRF driver på EU-nivå handlar bland annat om att skapa förutsättningar för att utveckla biodrivmedelsproduktion ur svensk jord- och skogsbruksråvara.

LRF kommer arbeta aktivt med biologisk mångfald för utveckling av arbetssätt som anpassas till lokala förutsättningar och som bygger på långsiktighet. Men det behöver satsas mer resurser på olika insatser.

Under året ska vi, tillsammans med andra aktörer, utarbeta förslag på hur ett deltagardrivet arbetssätt kan se ut i praktiken.

5 Ökad finansiering för utbyggd och upprustad infrastruktur i hela landet

Investeringar i infrastruktur, fysiska vägar såväl som digitala bredband, måste riktas dit behoven är som störst.

Underhållet på det svenska vägnätet är rejält eftersatt, underhållsskulden är 23 miljarder kronor – och ökar. I den nationella transport-infrastrukturplanen, och kommande budgetar som ska beslutas under året, vill LRF se stora satsningar och mer statligt och kommunalt stöd till enskilda vägar.

Jord- och skogsbruket digitaliseras i lika hög hastighet som i övriga samhället. Därför är det lika viktigt med säker uppkoppling i skogen, på landsbygden och på åkern som det är i stan.

Detta kräver större andel bredbandsstöd till företag som är verksamma på landsbygden.