LRF Sydosts regionstämma kommer att hållas tisdagen den 19 mars på på Astrid Lindgrens värld i Vimmerby. Här hittar du den information som du behöver - vi fyller på allt eftersom. Välkommen!

Till sidomenyn

Preliminärt program och livesändning:

Tisdag 19 mars kl. 10.00 – 17.00 

09.00 Fullmäktigregistrering och kaffe 

10.00 Stämman öppnas - Välkomsthälsning av Roger Gustafsson, regionordförande LRF Sydost

10.20 Stämmoförhandlingar 

11.15 Framtidens Folkrörelse, Paul Christensson vice ordf LRF Riksförbundsstyrelsen  

11.50 We effekt 

12.00 Lunch 

13.00 Försörjningsberedskap byggs i samverkan, Paul Robertson, VD Hushållningssällskapet Kalmar, Kronoberg, Blekinge 

13.45 Stämmoförhandlingar 

14.30 Fika 

15.00 Utmärkelser   

15.45 Stämmoförhandlingar  

17.00 Avslut 

Vi livesänder stämman på YouTube så att fler än fullmäktige kan följa vad som händer på stämman. 

Klicka på länkarna nedan!

Kl:09:45 - 12.00

https://www.youtube.com/watch?v=7ijD49jYRy8

Kl. 12:55 - stämmans slut

https://www.youtube.com/watch?v=2qu1W85lLNI

 

Till sidomenyn

Kallelse och Anmälan till stämman

Kallelse

Du som fullmäktige kommer att få kallelse utskickad via e-post. Gå gärna in och kontrollera att dina kontaktuppgifter och den e-post du angett på ditt medlemsskap är rätt. Detta gör du på "mina sidor". 

Du hittar även kallelsen längre ner på sidan under Stämmodokument.

Anmälan till stämman

Fullmäktige och gäster anmäler sitt deltagande senast 12/3 till medlemsservice@lrf.se eller 010-184 40 00

Till sidomenyn

Bussresa till stämman

Vi anordnar en buss mellan Sövesborg och Vimmerby. Så här ser bussens rutt ut. Du anmäler dig till bussresan samtidigt som du anmäler dig till stämman senast 12/3 till medlemsservice@lrf.se eller 010-184 40 00

Avresa: Sölvesborg 04:45 
Snapphanarnas Ryttarförening, Mjällbyvägen 5B, Sölvesborg 

Karlshamn  05:00 
Mc Donalds, Nymöllevägen 6, Karlshamn 

Tingsryd  05:50 
Tingsryds resort & Camping 

Ingelstad  06:15 
Ingelstahuset AB, (fd Carrier) Riksväg 24 Ingelstad 

Växjö 06:35  
Preem, Norremarksrondellen, Rådjursvägen, Växjö 

Åseda 07:20 
Busstationen, Järnvägsgatan, Åseda 

Målilla 08:45 
Coop, (Rondellen) Atlantvägen 1, Målilla 

Ankomst: Vimmerby, Astrid Lindgren värld 09.15 

Till sidomenyn

Föreslagna nya ledamöter

Conny Jacobsson

Jag heter Conny Jakobsson och är 64 år och har fru och 3 barn. Efter avslutad grundskola blev det 2-årig gymnasieutbildning för lantbruk på Valstadskolan som idag heter Gamleby Gymnasiet. Har därefter arbetat på Sydöstra Sveriges Semin central som tjurförman/avelsledare, Tjust bygdens Husdjur som djurhälsotekniker och sedemera blev jag lantbrukare på heltid med inriktning på kött för lokala butiker, växtodling och skogsproduktion. Har alltid haft och har stort intresse för familjen, naturupplevelser, viltförvaltning, jakthundar, föreningsengagemang och jaktskytte.

Frågor jag tycker är viktiga att driva är: 

Ägande- och brukanderätt: för långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet för oss brukare och nästa generations brukare. Skogsfrågor: för god och säker intäkt, klimatet, energi, biologisk mångfald, andra skogsråvaror och arbetstillfällen. Kommungrupperna: för att kunna stödja de gröna näringarnas intressen, genom att följa och påverka inom den lokala kommunen. Djuromsorg: god djuromsorg för tamdjurens välmående och för att bibehålla fortsatt högt förtroende för svenskt kött hos konsumenter. Flerartsförvaltning av vilt: för att få klövviltstammarna till acceptabla nivåer, i balans med betesresurserna med mål att minska skogs och grödskador. Rovdjursförvaltning: eftersom de stora rovdjuren som förekommer i Sverige har numer en numerär och utbredning som inte är acceptabel hos landsbygdens befolkning i flera avseende. Öka självförsörjningsgraden: för att sänka klimatpåverkan och för att bättre klara krissituationer.

Conny Jacobsson
Camilla Logarn

Jag heter Camilla Logarn men kallas mest för Millan och är 57 år och jag bor i en liten by som heter Kärr i Värends Nöbbele. Jag köpte min första skog här när jag var 25 år och efter tre köp till så har jag en fin liten fastighet med en fantastisk arrondering på 82 ha. I denna fina lilla byn bor jag tillsammans med min sambo.

Jag har flera års erfarenhet av arbete i olika föreningar som Södra skogsägarna där jag är ordförande i Tingsryd/Linneryds skogsbruksområde. Är ledamot i Nöbbele Fiberförening och tidigare ledamot i Coompanion Kronoberg och även varit projektledare i LRF Sydost. Idag jobbar jag som områdeschef på ett kommunalt fastighetsbolag. Mitt hjärta finns på landsbygden och det är här jag lever och bor. 

Viktiga frågor att driva på landsbygden:

Jag har ett stort engagemang för landsbygdens och affärsutveckling. Har under tre år varit projektägare för ett projekt åt tillväxtverket där vi affärsutvecklat kvinnor på landsbygden med skogen som bas. Mat är nog den viktigaste frågan av alla. Landsbygdsutvecklingen för alla kan (vill) inte bo i staden. 

Camilla Logarn
Per Petersson

Mitt namn är Per Petersson och jag är 25 år gammal. Jag bor i skogsbygden mellan Karlskrona och Torsås på en liten gård. Jag har gått skogsbruk på Blekinge naturbruksgymnasium 

Idag driver eget då jag mestadels röjer, viltbehandlar plantor och hugger med motorsåg. Jag jobbar även som vikarie på grundskolor och fritids. På fritiden tränar jag fotboll och har hand om en fritidsgård en dag i veckan. Sitter även i lite olika hembygdsföreningar .

Hjärtefrågor för mig är en levande och attraktiv landsbygd med öppna landskap. En bygd som lever på alla fronter, liv å rörelse i alla åldrar med mycket sociala aktiviteter, där naturen både producerar råvaror och naturvärden, en plats för fler livskraftiga företag. 

I styrelsen vill jag jobba för mer kontinuerliga aktiviteter som minskar ensamhet, psykisk ohälsa och för en ökad livskvalité hos människor på landsbygden

Per Petersson
Till sidomenyn

Inkomna motioner 2024

 • LRF ska försvara det positiva med jord och skogsbruk ur ett klimatperspektiv - Jämshög
 • Vargstammen i Sverige - Almundsryd
 • Förbättra villkoren att öka livsmedelsproduktionen - Mörlunda Tveta
 • Krisberedskap inom de gröna näringarna - Mellersta Kinnevald
 • Lantmäteriets orimligt långa handläggningstider - Järeda-Virserum 
 • Försäkringsvillkor för lantbrukets maskiner - Odensvi
 • Ändring av grundlagen - Mortorp-Karlslunda
 • Vila projekt, veterinärer, kadaver - Misterhult
 • Digitaliserade fastighetskartor och konsekvenser för svenskt lantbruk - Gamleby
 • Levande landsbygd eller rovdjur? - Älghult
 • Produktion och leverans av andra ekosystemtjänster - Nöttja
 • Exploatering av landsbygden - Alvesta
 • Krigsplacering av nyckelpersoner i lantbruket - Alvesta
 • VILA ett tilltalande koncept - Alvesta
 • Skärpta regler för raketer bland djur - Västra Torsås
 • Kom alla fåren! - LRF Ungdomen
 • Den lysande skatten - LRF Ungdomen
 • Den svenska vildsvinsstammen - LRF Ungdomen
 • Utveckla bonden i skolan - LRF Ungdomen
 • Vi vill inte ha några vargar varken i Blekinge eller i hela Götaland - Ramdalaorten
 • Vägbelysning på landsbygden - Torhamn

Här kan du läsa alla motioner och regionstyrelsens yttranden inför regionstämman 2024.

Här kan du läsa om hur det har gått för LRF Sydosts motioner från stämman 2023

Till sidomenyn

Vad har hänt med Sydosts motioner från stämman 2023?

Nedan följer en samlad lägesrapport över de motioner som behandlades på LRF Sydosts regionstämma 2023.

Riksförbundsstyrelsen beslutade:

·     att motionerna anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Vad har hänt?

Ett omfattande förnyelsearbete är pågående inom LRF. I enlighet med stämmans beslut kommer riksförbundsstyrelsen återkomma med ett beslutsunderlag till riksförbundsstämman i maj 2024.

Anna Iwarsson anna.iwarsson@lrf.se

Riksförbundsstyrelsen beslutade:

·       att med bifall till motionernas intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att en uppdaterad livsmedelsstrategi starkt präglas av ett genomförandeperspektiv där olika åtgärder har direkt betydelse för beslut på gårdsnivå om ökad livsmedelsproduktion samt

·       att LRF i arbetet med en uppdaterad livsmedelsstrategi prioriterar konkurrenskraftsfrågan, det aktiva produktionsbruket och dess förutsättningar samt är tydlig i kommunikationen kring detta, såväl internt som externt.

Vad har hänt?

Regeringen har ännu inte lämnat besked om hur den uppdaterade livsmedelsstrategin kommer att se ut. Hittillsvarande uttalanden från departementet pekar på att regeringen skulle återkomma under kvartal 1 2024. LRF trycker på för att regeringen ska tala om vad man vill med livsmedelsstrategin. Det är viktigt att få besked om en inriktning eftersom många parallella processer kring exempelvis livsmedelsberedskap och klimat/miljö pågår.

Lars-Erik Lundkvist lars.erik.lundkvist@lrf.se

Riksförbundsstyrelsen beslutade:

·       att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att ta initiativ och följa upp så att det i livsmedelsstrategin tas in att skadorna på jord- brukets grödor minskas, så att viltskadorna gröda inte överstiger 2 procent per år på nationell nivå.

Vad har hänt?

LRF har i förslag till regeringen om den kommande livs- medelsstrategin redogjort för viltskadesituationen, både vad gäller skador i växtodlingen och rovdjursskador i animalieproduktionen. LRF har i skrivelsen krävt att LRF:s toleransnivåer bör antas som nationella toleransnivåer, d.v.s. för skador på grödor högst 4 procent årliga skador på gårdsnivå och högst 2 procent årliga skador på nationell nivå. Regeringen har tidigare aviserat att besked om livsmedelsstrategin kommer i april 2024.

Anders Wetterin anders.wetterin@lrf.se

Stämman beslutade:

·       att med bifall till motionens intentioner uppdra åt Riksförbundsstyrelsen att arbeta för: Att beslut om avsättning av natur ska stå i proportion till förmågan att fullfölja naturskyddets mål samt 

·       att skyddsformer ska vara flexibla och att eftersatt skötsel ska kunna leda till upphävt skydd och återgång till aktivt skogsbruk

Vad har hänt?

Myndigheterna har på uppdrag av regeringen föreslagit utvecklade former för formellt skydd och naturvårdsavtal. Har finns några förslag som ökar flexibiliteten. Förslagen är dock otillräckliga.

Även i miljömålsberedningen har man ett uppdrag att utvärdera formerna för områdesskydd och eventuellt föreslå förändringar. Man ska också föreslå hur vi ska leva upp till våra internationella åtaganden vilket påverkar hur mycket natur som ska avsättas. LRF driver på för förändringar i motionens riktning i detta forum.

Gunnar Lindén gunnar.linden@lrf.se

Stämman beslutade:

·       att med bifall till intentionerna i motionens första yrkande uppdra åt riksförbundsstyrelsen att bevaka och förutse nya affärsmodeller för naturvård/skydd som stärker skogsvårdens lönsamhet och som levererar bra naturvård tillsammans med brukande samt  

·       att med bifall till intentioner i motionens andra yrkande uppdra åt riksförbundsstyrelsen att bevaka diskussioner om finansiering och administration.

Vad har hänt?

Frågan bevakas.

Gunnar Lindén gunnar.linden@lrf.se

Stämman beslutade:

·       att med bifall till motionernas intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för de justeringar av jordförvärvslagen som behövs i syfte att bevara balansen mellan olika ägarkategorier.

 

Vad har hänt?

LRF kommer att delta aktivt i den nyligen tillsatta utredningen av jordförvärvslagen. Utredningens uppdrag är att bedöma om investeringsintensiva jordbruksföretag som bedrivs i aktiebolagsform bör kunna ges tillstånd att förvärva viss jordbruksmark, att, om det bedöms möjligt, lämna förslag som innebär att förvärv genom testamente omfattas av prövning enligt jordförvärvslagen samt att analysera och anpassa bestämmelserna om tillstånd till förvärv av lantbruksegendom i glesbygd till dagens förhållanden.

Åsa Hill asa.hill@lrf.se

Stämman beslutade:

·       att med bifall till intentionerna i motionens första, andra och fjärde yrkande uppdra till riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbeta i enlighet med LRFs rovdjurspolicy där målet för vargstammen är minsta möjliga stam utifrån de juridiska förutsättningarna för förvaltningen, samt synliggöra oron bland djurägare samt  

·       att motionens tredje yrkande anses besvarat med vad riksförbundsstyrelsen anfört  

·       att belysa och driva frågan om full kostnadskompensation för alla merkostnader som uppkommer efter ett angrepp även efter två veckor.

Vad har hänt?

LRF arbetar för en mindre vargstam. Regeringen har i uppdrag till Naturvårdsverket begärt att verket ska redovisa hur det så kallade referensvärdet, minsta tillåtna antal vargar, ska kunna sänkas. Om möjligt ned till 170 vargar. Verket ska redovisa svar på regeringsuppdraget den 30 juni 2024. LRF följer och påverkar verkets arbete. LRF arbetar fortsatt för full kostnadskompensation i enlighet med LRF:s Rovdjurspolicy. Påverkansarbetet är riktat mot Naturvårdsverket och Viltskadecenter. Viltskadecenter har verkets uppdrag att ge länsstyrelserna rekommendationer om ersättningar efter rovdjursangrepp.

Anna Irani anna.irani@lrf.se

Stämman beslutade:

·       att med bifall till intentionerna i första yrkandet i motionen uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta påverka Livsmedelsverket så att regelförenklingar genomförs och att riksklassningsmodellens vägledningar tillämpas med ett företagsfrämjande perspektiv samt 

·       att med bifall till intentionerna i motionens andra yrkande uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att när myndigheter tar fram nya regelverk ska de föregås av omfattande risk- och konsekvensanalyser så att de inte blir hinder i utvecklingen av en resilient livsmedelsproduktion i hela landet.

Vad har hänt? 

LRF Lokal mat och dryck har under året upparbetat en konstruktiv dialog med både Livsmedelsverket och Regeringskansliet, angående de konsekvenser den nya riskklassningsmodellen riskerar medföra. LRF har bland annat pekat på farhågorna att företagen kan komma att överge sina av Livsmedelsverket utfärdade EU-godkännanden, och övergå till kommunal tillsyn istället. Det har lett till positivt resultat, då Livsmedelsverket inför införandet av modellen justerat ned rikttiden för kontroll för samtliga verksamheter under 100 ton. Detta medför en stor lättnad i kontrollavgift för en långt större grupp av LRFs medlemmar med småskalig livsmedelsförädling än vad som var gällande tidigare.   

Ett ytterligare positivt resultat är att företagen i modellen från start kommer klassas med god efterlevnad, till skillnad mot tidigare modell, om inte tillsynsmyndigheter kan visa på skäl att göra annan bedömning. Även denna del minskar kontrollavgiften för företagen. Det återstår dock fortfarande arbete med att förbättra riskklassningsmodellen. Vid införandet den 1 januari 2024 är den fortfarande svårtolkad och de kontrollbeslut som delgivits företagen är behäftade med otydligheter och felbeslut. Flera kommuner runt om i landet avvaktar med att utfärda nya kontrollbeslut, sannolik för att modellen är svårbegriplig även för dem. LRF kommer fortsatt att arbeta för att modellen behöver göras om då den inte möter regeringens uppdrag vad gäller regelförenkling, bland annat i den av regeringen tillsatta utredning En översyn av kontrollorganisationen och finansieringen av kontroll i livsmedels- kedjan för att förenkla för företag, där LRF medverkar i utredningens expertgrupp, och där ett av uppdragen är att föreslå anpassningar för små verksamheter. 

Anna Kaijser anna.kaijser@lrf.se  

Stämma vartannat år

LRF Sydost har, efter beslut på regionstämma, skickat en motion till riksförbundsstyrelsen angående att genomföra stämmor vartannat år. Skrivelsen tar upp både regionstämmor och riksförbundsstämman. I skrivelsen påtalas att stämmor varje år är tids- och resurskrävande och att de strategiskt viktiga frågorna för LRFs medlemmar endast ändras marginellt över tid. Stämmor vartannat år skulle också innebära ett mer långsiktigt arbete med besluten från region- och riksförbundsstämman och öppna upp för att arrangera aktiviteter för medlemmar som det inte finns tid och resurser för i dagsläget.

Riksförbundsstyrelsens svar:

Det finns goda argument både för stämmor vartannat år och för stämmor varje år. Argumenten för stämmor vartannat beskriver LRF Sydost väl i sin skrivelse. Argumenten för stämmor varje år är i första hand möjligheten för varje medlem att med en tätare regelbundenhet kunna påverka LRFs utveckling genom att skriva motioner och genom att välja sina företrädare. Läs hela svaret här!

Till sidomenyn
Till sidomenyn Till sidomenyn

Har du frågor om stämman? 

Kontakta Eva Söder eva.soder@lrf.se, 010- 184 42 64

Varmt välkomna!

Regionstyrelsen LRF Sydost