Om biogas

Biogas är ett av de bästa exemplen på en cirkulär kretsloppslösning, vilken bidrar till en hållbar samhällsutveckling på flera plan. 

Biogas producerades främst av olika typer av avfall och restprodukter som avloppsslam, matavfall, gödsel och avfall från livsmedelsindustrin och den ersätter fossila bränslen. Det är ett av de bästa exemplen på en cirkulär kretsloppslösning, vilken bidrar till en hållbar samhällsutveckling på flera plan. Samtidigt som restprodukter tas om hand får man ut förnybar energi och näring till jordbruket i form av biogödsel. 

Intresset för biogas växer även i andra sektorer och de föregående årens ökade biogasanvändning visar att efterfrågan finns. Dock har utvecklingen av biogas bromsats under de senaste åren eftersom lantbrukarna har väntat på besked från politiken gällande långsiktiga produktionsstöd som gör att de vågar investera i biogasanläggningar. 

Bevaka ett sakområde för att få ett notismejl när vi publicerar nytt innehåll om det du är interesserad av.

Logga in för att börja bevaka det här ämnet

Bevaka ett sakområde för att få ett notismejl när vi publicerar nytt innehåll om det du är interesserad av.

Logga in för att börja bevaka det här ämnet

Till sidomenyn

LRFs förslag om biogas i energipaket: 

  • Ge fortsatt statligt stöd för nya etableringar (Klimatklivet). 
  • Korta tillståndsprocesserna. 
  • Höj gödselgasstödet permanent till tidigare nivå. 

Med rätt stöd till biogasproducenter kan den totala biogasproduktionen uppgå till 10 terawattimmar år 2030.  

Till sidomenyn

Stoppet för den svenska skattebefrielsen

Bakgrund

Det tyska företaget Landwärme GmbH väckte hösten 2020 talan i Tribunalen om att ogiltigförklara Kommissionens statsstödsbeslut om den svenska skattebefrielsen för biogas och biogasol. Tribunalen dömde till förmån för Landwärme, och dömer därmed att Sveriges statsstödsgodkännanden för skattebefrielse för biogas och biogasol, som skulle ha gällt för perioden 2021–2030, är ogiltiga.

Både den svenska regeringen och kommissionen hade möjlighet att till den 4 mars 2023 överklaga beslutet – detta gjorde dock ingen av parterna. Det innebär att kommissionen kommer att öppna ärendena igen och inleda en formell granskning av stödordningarna för att sedan fatta nya beslut. En sådan granskning brukar ta omkring 15-18 månader.

Återkrav 

7 mars gick Skatteverket ut med information om att de nu analyserar vad domen innebär för Sverige och om Skatteverket måste återkräva de belopp som tidigare medgetts med stöd av de aktuella bestämmelserna.

Konsekvenser

Idag producerar lantbrukare runt om i Sverige biogas på sina gårdar. Skulle skattebefrielsen försvinna utan att nya modeller införs innebär det stor ekonomisk skada för många av våra medlemmar. Det finns även risk att färre har möjlighet att producera gårdsbaserad biogas.

Till sidomenyn

Frågor och svar om Landwärmedomen

Kommer det inga lösningar från regeringens håll så innebär det att biogasproduktion på gårdsnivå med allra största sannolikhet kommer behöva läggas ned. En medelstor gårdsanläggning skulle med de nya förutsättningarna gå med nästan 800 000 kronor per år i förlust.

I början av vintern gjorde LRF en undersökning där nästan 1300 yrkesverksamma medlemmar deltog som visade att 51% funderade på att investera i energiproduktion de närmaste tre åren. Enligt undersökningen låg solceller och biogas högst upp på listan. Dessa planerade investeringar i biogasen riskerar nu att helt utebli.

Här finns exempel på de skattesatser som gäller för olika Biogasproducenter om domen vinner laga kraft. Exemplen bygger på att produktionen sker enligt de lagar och förordningar som gäller i dag och att skattebefrielse tas bort. Energiskatten är i dag 1,106 kr/m3 energirik gas och koldioxidskatten 2,840 / m3 energirik gas.

  1.  Biogasen används för att producera värme (till producenten själv eller någon annan) – Via punktskattedeklarationen producenten betala in full energi- och koldioxidskatt = 3,946 kr/m3 biogas utom för den del som användes för att värma reaktorn.
  2. Biogasen används för att producera el <100 kW installerad generatoreffekt – Via punktskattedeklarationen för användaren betala in full energi och koldioxidskatt = 3,946 kr/m3 biogas.
  3. Biogasen används för att producera el >100 kW installerad generatoreffekt – Eftersom producenten ska vara registrerad för elproduktion och därmed lämnar in en punktskattedeklaration för elproduktion är insatsvaran (biogasen) skattebefriad. Producenten betalar ingen energi- och koldioxidskatt för biogasen men däremot kommer den el som produceras beskattas med energiskatt (0,392 kr/kWh). Säljs elen till ett energibolag kommer de hantera skatten mot sina kunder (som vanligt), men den del som producenten själv förbrukar ska energiskatten betalas in via en punkskattedeklaration. Samtidigt kan man som lantbrukare/företagare begära tillbaka den del av skatten som man har använt i sitt företag, via den ansökan som man gör redan i dag och därmed bli påverkan minimal, skapar mest lite mer pappersarbete och likviditetspåverkan.
  4. Biogasen används för att producera fordonsgas (till producenten själv eller någon annan) _ Via punktskattedeklarationen för producenten betala in koldioxidskatten, 2,840 kr/ m3 fordonsgas.
  5. Producenten säljer biogasen till en lagerhållare: Om producenten inte använder någon biogas själv utan säljer all biogas till en aktör som är lagerhållare ska producenten nolla sin punktskattedeklaration för biogas. Man kan säga att skyldigheten att deklarera för biogasen flyttas vidare till köparen av biogas.
  6. Producenten säljer biogas till en privatperson: Då privatpersoner inte kan åläggas att lämna in punktskattedeklaration för biogas (de kan inte få statsstöd) måste producenten göra det. Via punktskattedeklarationen betalar producenten full energi- och koldioxidskatt = 3,946 kr/m3 biogas. Producenten kan naturligtvis föra vidare hela eller delar av kostnadsökningen till kunden, om aktuella avtal låter sig omförhandlas på detta sätt.
  7. Producenten säljer biogasen till ett företag som har rätt att få statsstöd och därmed tidigare har haft rätt att få tillbaka energi- och koldioxidskatten på biogasen: Producenten har tidigare lagt på energi- och koldioxidskatt på den mängd biogas producenten har fakturerat därför sker ingen ändring för producenten i detta fall. Däremot kommer köparen inte längre få tillbaka energi- och koldioxidskatten och därmed blir biogasen dyrare för köparen, vilket kan föranleda önskemål om att aktuella avtal omförhandlas.

Den svenska regeringen måste vara tydliga med vilka ambitioner som finns för biogasen nu när skattebefrielsen förklarats ogiltig i väntan på nytt beslut. Svenska lantbrukare behöver både kortsiktiga och långsiktiga lösningar för att lösa problemet som domen innebär – det går inte att vänta in EUs olika processer – annars vet vi inte om det kommer finnas någon gårdsbaserad produktion kvar om och när skattebefrielsen införs igen.

Till sidomenyn
Till sidomenyn Till sidomenyn

Kontakt

Pernilla Winnhed

Pernilla Winnhed

Chef för näringspolitik och företagande