Om veterinärtillgången

Att säkerställa tillgång till veterinärtjänster är viktigt för många av LRFs medlemmar. Under de senaste åren har det uppstått en allt större brist på veterinärer, vilket har lett till begränsningar i tillgängligheten till veterinärvård, särskilt under jourtid. Detta har i vissa fall även resulterat i att verksamheter tvingats stänga.

Problemet är mångfacetterat, med en ökad efterfrågan på veterinärtjänster samtidigt som en del veterinärer väljer att arbeta deltid eller inte står till förfogande för jourtjänstgöring. Jordbruksverket har, enligt sina riktlinjer, det yttersta ansvaret för att säkerställa att det finns en dygnet-runt och rikstäckande veterinärverksamhet. Frågan om veterinärernas tillgänglighet och hur den veterinära verksamheten bör struktureras har utretts flera gånger, senast genom en statlig offentlig utredning om veterinärnäringen som presenterades 2022.

LRF genomförde under 2023 en enkätundersökning som besvarades av djurhållare inom mjölk-, nötkötts- och lammproduktion samt hästverksamhet. Resultatet visade att ungefär 30% av de svarande saknar tillgång till veterinärtjänster under jourtid. Bland djurägarna finns en utbredd oro för hur man ska hantera akuta sjukdomsfall när ingen veterinär är tillgänglig. Detta är särskilt framträdande bland hästägare, som även uttrycker stor oro för hur de ska kunna få hjälp att avliva hästar i nödsituationer.

Bevaka ett sakområde för att få ett notismejl när vi publicerar nytt innehåll om det du är interesserad av.

Logga in för att börja bevaka det här ämnet

Bevaka ett sakområde för att få ett notismejl när vi publicerar nytt innehåll om det du är interesserad av.

Logga in för att börja bevaka det här ämnet

Till sidomenyn

Det här vill LRF

LRFs långsiktiga mål är att det ska finnas tillgång på veterinär service för lantbrukets djur, inklusive hästar, dygnet runt och i hela landet. 

Till sidomenyn

Så arbetar LRF

Det strategiska arbetet med frågan hanteras i LRFs djurgrupp. I gruppen ingår representanter från LRF Kött, LRF Häst, LRF Mjölk, Näringspolitisk analys, Näringspolitisk påverkan och Brysselkontoret. 

Pågående arbeten

  • Avstämningar har genomförts med Jordbruksverkets enhet för internationella frågor och djurhälsopersonal för att få en bild av läget och diskutera till exempel de privata veterinärernas roll och om behovet av statliga ökade medel till den veterinära fältverksamheten.

  • Regelbundna möten med Distriktsveterinärerna om deras bemanningssituation.

  • Kontakter med regeringskansliet för att redovisa resultaten av enkätundersökningarna och för att få information om remissbehandlingen av veterinärutredningen.

Dessutom arbetar djurgruppen med andra närliggande frågor som utveckling av regelverken för villkorad läkemedelsanvändning (ViLA) och seminverksamhet.

Till sidomenyn Till sidomenyn

Var med och påverka!

Är du intresserad av veterinärfrågan eller något annat som påverkar de gröna näringarna? Bli medlem idag och gör oss ännu starkare.

Bli medlem