Etablering av vindkraft

LRF är engagerad i vindkraftsfrågan och våra medlemmar har både positiva och negativa erfarenheter att berätta om. Etablering av vindkraft handlar om att värdera risker och möjligheter – ekonomiska, ekologiska såväl som sociala. Ofta uppstår en rad frågor hos grannar, närboende och markägare som inte alltid är enkla att bena ut och svara på. En lärdom som LRF vill ta vara på är att processen kräver ömsesidig respekt från alla inblandade parter. En grundläggande utgångspunkt för vår policy är att ett vindkraftsprojekt ska bygga på ansvarstagande, öppenhet och dialog genom att projektören:

• för en öppen och inkluderande dialog så att bygd och grannar kan 
komma till tals och påverka planerings- och beslutsprocessen
• erbjuder berörda parter/grannar möjlighet till delägarskap
• använder vindupptagningsområdet som grund för arrendeersättning
• respekterar olika intressen och utvecklingsplaner inom vindupptagningsområdet så att konsensus uppnås med berörda markägare
• i de fall konsensus inte kan uppnås med berörda markägare tillämpar Boverkets rekommendationer och gällande lagstiftning

Bevaka ett sakområde för att få ett notismejl när vi publicerar nytt innehåll om det du är interesserad av.

Logga in för att börja bevaka det här ämnet

Bevaka ett sakområde för att få ett notismejl när vi publicerar nytt innehåll om det du är interesserad av.

Logga in för att börja bevaka det här ämnet

Till sidomenyn

Vindavtalet

Intresset för förnybar energi och vindbruk har ökat stort de senaste åren, och fortsätter att öka. Alla avtal om anläggningsarrenden för vindkraft är dock inte så välarbetade som de skulle kunna vara.

Den här guiden syftar till att förenkla etableringar av vindkraft i Sverige och ska användas som en utgångspunkt vid diskussioner mellan projektörer och jordägare. Innehållet i materialet ger uttryck för generella åsikter utarbetade av arbetsgruppen och är inte på något sätt bindande. Guiden är således varken ett standard- eller ramavtal men är tänkt att fungera som en vägledning i avtals förhandlingar.

Vindavtalet

En guide till överenskommelser om anläggningsarrende för vindkraft.

Ladda ned dokument

Endast medlemmar kan ladda ner detta dokument.

Vindavtalet

En guide till överenskommelser om anläggningsarrende för vindkraft.

Endast medlemmar kan ladda ner detta dokument.

Till sidomenyn

Entreprenörerna om vindens möjligheter

För att bygga vindkraft krävs mark. LRFs medlemmar står för hälften av all tillgänglig privat mark i Sverige. Förutsättningarna och medvetenheten om miljö- och klimatfrågorna gör att vi som företagare i de gröna näringarna har ett alldeles särskilt ansvar på vägen mot ett hållbart samhälle. 

Entreprenörerna om vindens möjligheter

Delägarskap, kooperativt ägande, småskaligt gårdsverk, eget verk på...

Ladda ned dokument

Endast medlemmar kan ladda ner detta dokument.

Entreprenörerna om vindens möjligheter

Delägarskap, kooperativt ägande, småskaligt gårdsverk, eget verk på...

Endast medlemmar kan ladda ner detta dokument.

Till sidomenyn Till sidomenyn