Sverige har relativt begränsad direkt handel med Ryssland och Ukraina på livsmedels-området men indirekt berörs vi genom deras export till andra länder.

Säsongsarbetskraft

Cirka 1 500 ukrainare kommer till Sverige varje år (normalt sett) för att arbeta säsong i jordbruk, trädgård och skog. Ungefär hälften jobbar i skogsbruket och den andra hälften i huvudsak i trädgård. Till jordbruk och trädgård kommer det också cirka 300 JUF-praktikanter. Företag inom trädgård uppger att det brukar vara hälften kvinnor hälften män.

Handelsgödsel

Tillverkningen av gödselmedel inför nästa säsong (skörd 2023) kommer att påverkas i hög utsträckning. Det kan bli fysisk brist eftersom cirka 20 procent av den svenska användningen kommer från Ryssland. Enligt uppgifter har tidigare volymer från Belarus upphört. Vidare kommer cirka 35 procent av naturgasen som används i EU från Ryss-land. Om man antar att samma andel går in i europeiska gödselfabriker och det inte finns ett alternativ på kort sikt kan ytterligare försörjningsproblem uppkomma för de inköp som ska ske inför växtodlingssäsongen 2023.

Drivmedel

För olja anges den ryska andelen motsvara 30 procent inom EU. Sverige ligger på 10 procent och enligt uppgift ska Preem nu upphöra med köp från Ryssland. Drivmedelsförsörjningen bör därför kunna klaras i Sverige och det inte blir följdeffekter av det större beroendet av rysk olja inom EU.

Energi

Energipriserna är mycket varierande och på väg uppåt för närvarande. Skulle importen av olja och gas till Europa från Ryssland upphöra blir det ytterligare prisökningar. Idag ligger priset runt 100 dollar per fat och i en analys från Rabobank anges priset på olja öka till 175 dollar per fat om Europa slutar köpa rysk vara. Sedan mitten av januari har dieselpriset gått upp med cirka 150 öre/l (exkl moms) i Sverige.

Kostnadseffekter

Svensk jordbruk står alltså inför kostnadseffekter som kan bli betydande vid en långvarig kris och som läggs ovanpå den utveckling vi redan sett under andra halvan av 2021 och inledningen av 2022. Det kommer att vara viktigt att marknadspriserna återspeglar kostnadsutvecklingen.