LRFs reformagenda beskriver jord- och skogsbrukets betydelse i din kommun.

Reformagenda från Sveriges gröna näringsliv

Sviterna av pandemin, klimatförändringen, kriget i Ukraina och en annalkande låg­konjunktur har satt hård press på Sverige och vår omvärld. Hittills har Sveriges gröna näringar kunnat stå starka och vara en garant för stabilitet och trygghet.

Vi är alltid redo att bidra till samhället och medborgarna. Men läget har varit ansträngt en längre tid. Trots ett historiskt stort krispaket är det många som riskerar att stänga ner delar av produktionen som ett resultat av skenande el­ och bränslekostnader.

Med rimliga förutsättningar kan vi fortsätta bygga framtidens Sverige – miljömässigt, ekonomiskt och socialt.

Vi har flera konkreta och konstruktiva förslag för att förbättra villkoren för jord­ och skogsföretagen. Framför allt behövs bra och långsiktiga spelregler för att kunna utveckla och investera i Sverige. Bland annat en uppdaterad nationell livsmedels­ strategi, något som det finns ett brett stöd för i riksdagen.

Öka självförsörjningen av insatsvaror

Utan insatsvaror, ingen mat. Vi kan öka produktionen av svensk biogas och biodiesel och därmed minska beroendet av energi från gulfstaterna och de ryska krigsherrarna. Men då behövs tydliga produktionsmål, stöd och långsiktiga marknadsförutsättningar. I Sverige använder vi mer bioenergi än vindkraft och kärnkraft tillsammans. En ökning av bioenergin skulle sänka elpriserna och ge fler arbetstillfällen. Dessutom bidrar biogasen till produktion av biogödsel. Vi skulle redan nu kunna vara i stort sett självförsörjande på mineralgödsel.

Sätt tydliga mål för ökad försörjningstrygghet

Dagens mål säger att livsmedelsproduktionen ska öka till år 2030. Inget sägs om i vilken takt eller omfattning. Vi anser att vi ska ha tydliga mål gällande hur mycket mat som produceras i Sverige snarare än hur eller vad som produceras. Marknadsutrymmet är stort på hemmaplan och på exportmarknaden

Premiera den gröna energiomställningen

I det energipaket som vi har presenterat för den nya regeringen ingår bland annat förslag på att skattebefria all egenanvänd solel, införa en biopremie för biodrivmedel och öka gödselgasstödet.

För att Sveriges över 300 000 enskilda skogsägare ska kunna fortsätta bidra till Sveriges ekonomi och klimatarbete, så behöver vi ett nytt arbetssätt kring biologisk mångfald i skogen.

Vi vill att det ska vara en möjlighet snarare än ett hot att ha höga naturvärden på sin mark. Därför behöver vi förändra artskyddsreglerna och arbeta med nya metoder kring naturskydd som bygger på frivillighet snarare än tvång. Då kan vi både stärka brukanderätten och samtidigt skapa förutsättningar för utveckling av den biologiska mångfalden i skogen.