Agnes Smedberg och Kajsa Thomsson, LRFs juridiska vägledare

Juridisk vägledning

Har du en juridisk fråga kopplat till ditt företag inom de gröna näringarna och är företagsmedlem i LRF? Då ska du nyttja vår medlemsförmån Juridisk vägledning. Företagarmedlem? Ställ din fråga här

Vad omfattas av medlemsförmånen?

Företagare inom det gröna näringslivet kan komma i kontakt med många juridiska frågor. Därför vill vi hjälpa våra medlemmar på traven med deras juridiska problem och ge dem de bästa förutsättningarna att få koll på rättsläget och sitt ärende genom en allmän redogörelse för det rättsområde som frågan berör. 

Vår vägledningstjänst är ingen rådgivning och kan inte ersätta den hjälp du kan få av ett juridiskt ombud, utan ger en inledande vägledning om vilka regler som gäller och var man verkar stå i sitt ärende samt vart man kan vända sig.

Om du behöver hjälp med att upprätta handlingar eller ombudsstöd i en process hänvisar vi till ett fristående ombud och hjälper dig gärna med att komma kontakt med en jurist med expertis inom det område du behöver hjälp med.

Om du inte har tillgång till dator eller mejl kan du bli uppringd av en jurist. Ring LRF Medlemsservice, 010-184 40 00, så hjälper de dig med kontakten.  

Detta kan du som företagarmedlem kan ställa juridiska frågor om:

 • Arrende- och nyttjanderätter
 • Mark- och miljörätt
 • Intrångsärenden
 • Familjerätt och generationsskiften kopplat till näringsverksamheten
 • Avtalsrätt i näringsverksamheten
 • Lantmäteriärenden (exempelvis servitut, samfällighet, gemensamhetsanläggning, avstyckning, fastighetsbildning)
 • Plan- och byggfrågor
 • Myndighetsärenden (exempelvis Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen)
 • Vägfrågor
 • Arbetsrätt och arbetsmiljö
 • Djurskydd
 • Övrigt fastighetsrätt

Notera att skatterättsliga frågor dessvärre inte omfattas av den juridiska vägledningen eftersom det ofta är komplexa frågor som kräver rådgivning. Vi rekommenderar således att du kontaktar en skatterättsexpert.