Vi har kunnat ge exempel på kommuner söderut som bara har timtaxa i tillsynsarbetet, något som lantbrukarna i Vindeln frågar efter. I dag har man årliga fasta avgifter. Vi har i samtliga kommuner tryckt på att INTE dra på sig en massa nya kontrollfunktioner på vattenområdet, för risken är uppenbar att jordbruket kommer att få stå för finansieringen.

Absurt argument

Självklart lyfter vi även den offentliga upphandlingen, som trots uttalad politisk vilja inte vill ta fart. Vi fick också ett nytt absurt argument för att inte handla lokal mat, då någon gav uttryck för: "Allting säljs ju i dag, så då skall väl inte vi också köpa?" (!) De menade alltså att kommunen inte ska vara med och konkurrera om den mat som konsumenterna vill köpa, som om den inte skulle räcka till alla då. Men det är ett tankevurpa, menar jag. Ju fler som frågar efter lokal mat och som köper, desto mer stiger priserna. Det bäddar i sin tur för flera jordbruksföretag, fler arbetstillfällen och tillväxt i kommunen.
Nej, sådana argument avvisar vi till papperskorgen, och på väg till papperskorgen är nog också förslagen från Vattenmyndigheten efter ett mycket framgångsrikt arbete från hela LRF. Vattenmyndigheten vill också själv numera att förslagen skall överprövas av den politiska sektorn, vilket vi krävt.

Vi är rätt ute

Nyligen har några från länet varit på vår riksförbundsstämma, och man hade behandlat våra två motioner positivt. Vi har på senare tid sett hur vårt krav på en Jordbrukskonsekvensbeskrivning (JKB) skymtat i allt fler sammanhang, så vi är uppenbart helt rätt ute i den frågan - precis som med kravet att minerallagen måste ses över. Stämman fattade två beslut som borde fungera som "generalklausuler" - först för LRF och sedan helst av våra politiker.

Se till att blir verkstad

Det är vår JKB och beslutet om att konkurrenskraftsutredningens förslag skall genomföras. Den utlovade ambitionen i en livsmedelsstrategi kräver att dessa två beslut skall genomsyra allt, och jag ser det som LRFs uppgift att hela tiden "hålla efter" och se till att det blir verkstad av alla vackra föresatser.

Arne Lindström
ordförande LRF Västerbotten