Vi vill medverka till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. På så vis hoppas vi att du som medlem kan förverkliga dina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.
Detta gör vi bl a genom att erbjuda verktyg och kurser. LRF Västerbotten arbetar även med opinionsbildning på olika nivåer i samhället, för att skapa bättre villkor för våra medlemmar.

LRF är en folkrörelse!

Du som medlem kan påverka LRFs arbete och verksamhet och framtida mål. LRF är en folkrörelse där idéer och förslag kommer från medlemmarna.

Regionstämman

Den årliga regionstämman är den högsta regionala instansen. Där företräds du som medlem av fullmäktige - som lokalavdelningarna utsett.  Här behandlas motioner - förslag - från lokalavdelningarna. Stämman utser även ledamöterna till regionstyrelsen och valberedningen, liksom fullmäktige till riksförbundsstämman.

Regionstyrelsen

De sex ledamöterna i regionstyrelsen är de som företräder LRF Västerbotten och har att genomföra uppdragen från regionstämman.

Lokalavdelningar

LRF Västerbotten har 39 lokalavdelningar. Lokalavdelningarna ordnar t ex sociala aktiviteter och studiebesök för medlemmarna, men även arrangemang som riktar sig till konsumenter. Aktiviteterna i lokalavdelningarna är vitt skilda. Lokalavdelningarna har också styrelser och valberedningar.

Kommungrupper

I Västerbotten finns 14 kommungrupper. De fungerar som en länk mellan medlemmarna och kommunen och arbetar främst med frågor som rör ägandet och brukandet, samt har kontakt med de kommunala politikerna.

LRF Ungdomen

Alla medlemmar under 36 år ingår automatiskt i LRF Ungdomen. I Västerbotten finns ca 740 unga medlemmar. LRF Ungdomen har en egen styrelse och ett eget årsmöte som utser företrädare till LRF Ungdomens riksstämma.

Regionkontor

LRF Västerbotten har tillsammans med LRF Norrbotten personal som samarbetar över länsgränserna, med kontor i Umeå, Skellefteå och Luleå.