Vi har nu väntat länge på regeringens nationella livsmedelsstrategi. Förväntningarna på skarpa förslag är naturligtvis mycket höga hos lantbruksnäringen, men tiden börjar kännas alltmer knapp. För allt medan strategin förhalas slutar mjölkbönder i oroväckande takt.

Mjölkproduktionen i vårt län är jordbrukets ryggrad och borgar för miljövänlig nära mat, lokala jobb och ett öppet landskap. I ett läge där världsbefolkningen spås öka explosionsartat och efterfrågan på mat kommer att bli därefter är det av största vikt att vi kan behålla och utveckla den livsmedelsproduktion vi har i landet. I Sverige har vi stor tillgång till åkermark och vatten, en god djuromsorg med friska djur, och lägst antibiotikaanvändning bland EUs länder.

"Förödande förslag"

Men istället för positiva "läckor" från strategiarbetet kommer utredningen om en kilometerskatt! Om den förverkligas är det fullständigt förödande för jordbruket i ett så stort och glest befolkat län som vårt. Det är många som vittnat på tidningarnas debattsidor om hur detta förslag skulle slå hårt mot vår industri, och inte minst mot vår mycket viktiga skogsnäring som skapar många jobb i länet. I Västerbotten står jord- och skogsbruket och dess förädlingsindustri för hela 7,4 procent av länets totala sysselsättning, att jämföra med riksgenomsnittet på 4,8 procent.

Stora merkostnader

När vi tittar på vad det ursprungliga förslaget på 24 kronor per mil i skatt skulle innebära för en mjölkgård handlar det om en merkostnad på 17 öre per kilo mjölk. Den största delen av den kostnaden uppstår för mejeriets hämtning och transport av mjölk. Om nu avsikten med skatten är att föra över transporter på järnväg, så kan ju läsaren själv förstå det bisarra med hela tanken och hur fel det slår. I totalsumman har vi även tagit hänsyn till hur skatten skulle slå för transporter av slaktdjur och foder till djuren.
Sammantaget betyder det en årlig merkostnad på närmare 100 000 kronor för en mjölkgård med 60 kor, och då har vi inte tagit med kostnaderna för de egna transporter inom gården. I ett så pressat lönsamhetsläge som vi har idag skulle en sådan kostnadschock slå ut ett stort antal bönder i ett slag.

"Absurt "

Vi vill därför uppmana länets riksdagpolitiker att snarast försöka förpassa detta absurda förslag till papperskorgen.
Vi har idag endast 220 mjölkgårdar kvar i Västerbotten och vi menar att alla politiska förslag som läggs framöver när det gäller jordbruket måste stärka konkurrenskraften och framtidstron. Inte tvärtom.

Arne Lindström
ordförande LRF Västerbotten

Mats Granath
regionchef LRF Västerbotten