Regeringens arbete med en nationell livsmedelsstrategi börjar närma sig sin slutfas och en proposition väntas i slutet av maj. Hittills har väldigt lite kommit fram om innehållet. Hur man ska uppfatta att inga ”försöksballonger” släppts är svårt att bedöma.

Hälften av maten importerad

Från LRFs sida har vi mycket stora förhoppningar att vi nu får en strategi värd namnet, där fokus ligger på hållbar tillväxt. Allt annat är förkastligt i ett land där nu mer än hälften av det vi konsumerar är importerat, och därmed ofta producerat under former som är olagliga i vårt land.
Vi vill peka ut ett antal åtgärder som vi anser absolut nödvändiga för att vända den nedåtgående kurvan i Västerbotten.

För det första behövs ett tydliggörande om att vi ska ha en ökad matproduktion i hela landet. Det målet måste vara överordnat andra samhällsintressen, som t ex olika typer av miljömål, och tydliggöras i olika myndigheters agerande och beslut. De behöver få instruktioner och regleringsbrev som tydligt visar att ambitionen är att den svenska produktionen ska öka, dvs ett tydligt tillväxtmål.

Genomför förslagen i Konkurrenskraftsutredningen

För det andra menar vi att de förslag som Konkurrenskraftsutredningen lagt fram faktiskt måste genomföras. Det är inte möjligt att nå lönsamhet om vi ska fortsätta dras med mer långtgående regelverk än våra konkurrentländer. Alla krav utöver EU-normen måste ges en marknadsmässig ersättning.

För det tredje måste det till ett ökat förtroende för branschens egen förmåga att utveckla de svenska mervärdena, för att kunna möta konsumenterna. Vi vill se mindre av detaljreglering och mer av målstyrning när det gäller exempelvis miljö- och djurskydd. Här är Jordbruksverkets förslag på regelförenklingar vad gäller kornas bete på sommaren ett bra exempel. Bönderna kan med förslaget bättre ta hänsyn till rådande väderlek eller andra förutsättningar om djuren ska få vistas inomhus- eller utomhus.

Historiskt tillfälle

Det finns nu ett historiskt tillfälle för den sittande regeringen att vända en mycket lång trend av nedläggning av svenska jordbruksföretag, genom att skapa förutsättningar som ger framtidstro, en vilja för kommande generationer lantbrukare att satsa, och tillväxt i branschen. De gröna näringarna erbjuder inte bara bra, klimatsmart mat utan även öppna kulturlandskap, välbehövliga arbetstillfällen på landsbygden samt nycklarna till ett framtida hållbart och fossilfritt samhälle.
Det är ju så att någon landsbygd någonstans alltid kommer att försörja oss – varför inte vår egen?

Arne Lindström
Ordförande LRF Västerbotten                                              

Mats Granath
regionchef LRF Västerbotten