Vår svenska skog har under lång tid svarat för uppbyggnaden av det samhälle och det välstånd vi har i dag. Skogsnäringens nettoexportvärde uppgår till nästan 100 miljarder kronor och ger underlag till uppemot 200 000 arbetstillfällen i landet, många av dem på en alltmer glesnande landsbygd.

Fångar upp koldioxid

Den svenska skogen tar dessutom upp 83 procent av Sveriges totala utsläpp av koldioxid. Men för att skogen ska kunna ta upp koldioxiden måste den brukas, avverkas och nyplanteras i ett kretslopp. Den behöver någon som ser till att den får ljus och utrymme, någon som sköter om den! Det är vad 330 000 privata skogsägare gör, och det är människor som har skogen som intresse och liv.

Mer gammal skog i dag än för 100 år sedan

Tack vare att privata skogsägare kunnat bruka skogen på ett ansvarsfullt sätt har vi i dag mer gammal skog än för 100 år sedan. Av den årliga tillväxten avverkas cirka 75 procent. Vi får, med andra ord, mer och mer skog. Vår skog kan förutom virke och massa ge mycket stora bidrag i form av bioenergi och är en avgörande pusselbit i ett fossilfritt samhälle.

Tyvärr ser vi ändå hur den grundlagsfästa äganderätten ifrågasätts från t ex miljörörelser. Även hos våra folkvalda; staten och dess myndigheter tycks respekten för ägandet successivt erodera. Vi ser ett snabbt ökande av reservatsbildningar och inrättande av nyckelbiotoper (i Norrbotten och Västerbotten har vi flest nyckelbiotoper i landet). Vi ser en veritabel överimplementering av EUs artskyddsförordning, som redan helt slagit undan benen på ett stort antal markägare. Många av dessa inskränkningar ersätts inte alls.

Äganderätten sätts ur spel

Nu kommer nästa steg; staten vill utreda möjligheten att hitta ett system där allmänheten får rätt att överklaga enskilda markägares rätt att avverka skog på sin egen mark. Vi står alltså inför en häpnadsväckande utveckling, där äganderätten sätts ur spel, lekmän tillåts bestämma över markägares i generationers omskötta skog, och en byråkrati av gigantiska mått.

När skogen och de privata skogsägarnas kunnande egentligen är en resurs i det hållbara samhället, sänder staten nu motsatta budskap. Det är beklagligt, och vi hoppas innerligt att detta är något som länets riksdagsledamöter inte står bakom. Det vore därför bra att få klargörande svar från er, var och en.

• Är det i sin ordning att allmänheten ska kunna överklaga enskilda markägares rätt att avverka skog på sin egen mark?
• Är det rätt att staten konfiskerar eller lägger förbud på privat egendom utan att ersätta ägaren?

Arne Lindström
ordförande LRF Västerbotten
Mats Granath
regionchef LRF Västerbotten