Det ökade värdet av den marina turismen är nästan en fördubbling av vad besöksnäringen omsätter totalt idag, och är fyra gånger så stor som Sveriges jordbruksproduktion.

Att ställa värdet på olika varor och tjänster emot varandra är något som vi som privatpersoner gör hela tiden. Väljer vi att lägga våra pengar på att köpa en viss sak, så kan vi inte samtidigt köpa en annan sak. Vi måste välja. Det är svårt att uppskatta värdet av något som ännu inte finns. Att värdera ekosystemtjänster är ett hypotetiskt resonemang som liknar de trassliga ekvationer som de ansvariga för Sovjetunionens femårsplaner satt med.

Man får nog skicka betalningspåminnelser

Det går visserligen att fråga människor hur de värderar olika företeelser genom så kallade betalningsviljestudier. Frågan är bara hur svaren ska värderas. Det är en sak att svara på en fråga om hur man värderar olika tänkbara existerande och icke existerande varor och tjänster, men det är en annan att verkligen betala för dem. Man får nog vara beredd att skicka många betalningspåminnelser om man verkligen skickar ut ett inbetalningskort .

Kostnad på två miljarder per år

De åtgärder som vattenmyndigheterna föreslår kommer att drabba jordbruket hårt och det är osäkert om åtgärderna får den önskade effekten. Kostnaderna är beräknade till, i storleksordningen två miljarder kronor årligen. Denna kostnad måste tas av konsumenterna, antingen via högre matpriser eller via skattsedeln - om nu inte jordbruket självt skall ta dem. I så fall flyttar jordbruksproduktionen till något land som värderar mat högre än marin turism.

Mat eller turism?

Havsmyndigheten är inte ensam om att göra sådana här ekosystemtjänstkalkyler. Många försöker med betalningsviljestudier visa på vilka positiva effekter den ena eller den andra satsningen skulle ge. Gemensamt för alla dessa kalkyler är att resultaten är mycket osäkra och att alla inte kan ha rätt samtidigt.

Vi vet värdet av den svenska jordbruksproduktionen idag. Livsmedel har ett värde därför att de tillfredsställer ett behov – att äta sig mätt. Idag är tillgången på mat god i förhållande till efterfrågan, därför är priset på livsmedel lågt. Om man i stället frågade människor hur de skulle värdera möjligheten att äta sig mätt varje dag, så skulle det nog snart visa sig att den möjligheten är ovärderlig.

Det är egentligen det som ska ställas mot de 200 miljarder kronor som ökningen av den marina turismen påstås kunna ge.

Arne Lindström, ordförande LRF Västerbotten

Martin Moraeus, ordförande LRF Dalarna