EUs vattendirektiv syftar till att förbättra vattenkvaliteten i åar, sjöar, grundvatten och hav. De svenska vattnen är indelade i fem olika distrikt, varav Norrbotten och stora delar av Västerbotten sorterar under Bottenvikens vattendistrikt. Här föreslås ett nytt åtgärdsprogram för perioden 2015–2021. Beslut tas i december av de fem vattendelegationer som har beslutanderätten, utan möjlighet att överklaga. Denna svenska modell är unik i EU.

LRF Västerbotten och LRF Norbotten har lämnat ett gemensamt remissyttrande där man är starkt kritisk till de kostsamma åtgärderna, som befaras landa hos lantbruket. Det kan leda till att livsmedelsproduktionen ytterligare minskar. LRF kräver att frågan lyfts från vattendelegationerna till politisk nivå, då det handlar om att väga olika samhällsintressen mot varandra. Ett brev till Vattenmyndigheten med det budskapet har skickats.
Läs remissvaret och brevet i länkarna till höger.