Kommungruppens årsmöte 

Kommungruppens årsmöte (där kalenderåret är verksamhetsår) skall hållas mellan 15 januari och 10 februari 2021. På det öppna årsmötet (där alla med­lemmar i kommunen har rösträtt) väljs kommungruppsordförande och styrelse samt kommunens fullmäktige till den digitala regionstämman måndagen den 22 mars.

Handlingar kommungruppens årsmöte

Som medlem hittar du kallelse med  länk till digitalt årsmöte på hemsidan under aktiviteter (sök på namnet på din kommungrupp) >>

Lathund Teams-möte >>

Datum för kommungruppernas årsmöten >>

Uppgift om kommungruppens styrelse finns att hämta för valberedningsledamöter och styrelseledamöter för resp kommungrupp på lrf.se under Mina uppdrag. Uppgifter om styrelse och valberedning finns också att hämta under Kontakter på hemsidan.

Mail 210111till kommungruppernas ordföranden och sekreterare inför årsmötena >>

Mail 201125 till kommungruppernas ordföranden inför årsmötet, bl a ang samlingsannons i Land Lantbruk (fredag 8 januari) >>

Mail 201119 till ledamöter i kommungruppernas valberedningar >>

Föredragningslista kommungruppens årsmöte >>

Fullmäktigefördelning till regionstämman måndagen den 22 mars 2021 >>

Medlemsstatistik för 191231 lokalavdelningsvis >>

Medlemsstatistik för 201231 lokalavdelningsvis >> 

Hållbarhet

Motioner och valrapport

Årsmötet har motionsrätt till regionstämman och valrapport och ev motioner skall vara regionstyrelsen tillhanda senast 15 februari 2021 på adress vastragotaland@lrf.se eller LRF Västra Götaland, Box 114, 532 22 Skara.

Valberedning

Kommungruppens valberedning består av valda ledamöter "Repr valbered kommun" som valdes av lokalavdelningarnas årsmöte hösten år 1 och uppdraget pågår sedan mellan 11 februari året därpå och 10 februari år 3, d v s under nästa kommungruppsår. Så de som valdes hösten 2019 är valda i sitt valberedningsuppdrag tom 10 februari 2021. Varje lokalavdelning utser en ledamot till kommungruppens valberedning. Stadgarna säger att den person som väljs till valberedningen från den medlemsmässigt största avdelningen i kommunen är sammankallande för arbetet.

Samlingsannons

Samlingsannonsen inför kommungruppernas årsmöten 2021 kommer att finnas i Land Lantbruk fredagen den 8 januari 2021.

Från stadgarna ”5 § Kallelse till årsmöte skall ske genom annons i medlemstid­ningen Land Lantbruk senast en vecka före mötet. Övriga handlingar, så som årsberättelse, valberedningens förslag och eventuella motioner, skall finns tillgängliga senast en vecka före mötet på kommungruppens hemsida.”

Kallelse till årsmöte

Underlag för kallelse på mail och/eller SMS måste vara skickat till LRFs Utskick och Layout senast tre/fyra veckor innan årsmötesdatum (inga pappersutskick efter 1/1 2021). Beställ gärna din årsmöteskallelse direkt på webben www.lrf.se/utskick. Övrig kontakt för beställning: inbjudan@lrf.se eller 010-184 40 65. Årsmötet läggs in med automatik i aktivitetskalendern på hemsidan vid beställning av utskick och i Mitt i Byn i Land Lantbruk.

Lokalavdelningarnas årsmöten

Bara en avdelning i kommunen - årsmöte för både avdelning och kommungrupp vid samma tillfälle.

Mail 210113 till ordförande och sekreterare - Har lokalavdelningen genomfört årsmötet för 2020? >>

Mail 201117 till ordförnade - Gör om lokalavdelningens årsmöte till digitala >>

Brev med checklista till ordförande, sekreterare och kassör i lokalavdelningen >>

Mail till lokalavdelningarnas valberedningsledamöter 200910 >>

Covid 19 - rekommendationer för möten hösten 2020 >>

Palle Borgströms hälsning till lokalavdelningarnas årsmöte 2020/2021 >>

Underlag för motionsskrivning >>

Digitala årsmöten

Nedanstående uppmaning togs av LRFs nationella krisgrupp 201116:
Mitt i den pågående säsongen för LRFs lokalavdelningsårsmöten har besked kommit från regeringen om ett nytt förbud mot allmänna sammankomster om fler än 8 personer. Förbudet börjar gälla den 24 november. Allmänna sammankomster innebär att LRFs verksamhet formellt inte omfattas av beslutet. Med detta som bakgrund väljer LRFs operativa krisgrupp att starkt rekommendera samtliga lokalavdelningar att ställa om sina årsmöten från fysiska till digitala från och med den 24 november. Detta eftersom regeringens ambition med beslutet är glasklart - att bromsa smittspridningen – och LRF även fortsättningsvis vill vara en samhällsaktör som tar ansvar. Regeringens beslut kommer att analyseras ytterligare och rekommendationerna kan därför komma att kompletteras.

Vid beställning av kallelse måste ni ange i beställningen att ni önskar en Teams-länk till årsmötet.

Beställning görs här >>

Digitala mötesmöjligheter >>

Lathund Teams-möte >>

Digital mötesskola >>

Inför årsmötet

Verksamhetsberättelse lokalavdelning (Word) >>

Verksamhetsplan (Word) >>

Tips från Studieförbundet Vuxenskolan >>

Medlemsantal 190930 per lokalavdelning och kategori >>

Medlemsantal 200930 per lokalavdelning och kategori >>

Fullmäktigefördelning till regionstämman måndagen den 22 mars 2021 >>

Åtta steg för sammanslagning av lokalavdelningar >>

Test med stadgefri LRF-avdelning >>

Valrapport/medlemslista

Valrapport och medlemslista finns att hämta under "Mina uppdrag" (inloggning krävs) för samtliga styrelseledamöter och valberedningsledamöter i respektive lokalavdelning. Verksamhetsberättelse och verksamhtsplan finns också att fylla i under "Mina uppdrag" för styrelseledamöter.

Styrelseledamöter och valberedningsledamöter finns också under Kontakt/Lokalavdelningar >>

Föredragningslistor
Önskas föredragningslistor att dela ut på årsmötet kontakta anna.lena.holm@lrf.se eller 010-184 41 69. Årsmöteskallelser per mail kommer att länkas hit >> för att hitta aktuell föredragningslista.

Hållbarhet

Årsmöte/efter årsmöte

Mall årsmöte/protokoll lokalavdelning >>

LRFs hedersutmärkelse Gröna Hjärtat >>

Nominering silvernål >>

Tips för överlämning till ny styrelse i lokalavdelningen >>

Information till kassörer och revisorer (bl a organisationsnummer) >>


Stadgar för LRF Västra Götaland

Stadgar för lokalavdelning, kommungrupp och region hittar du här >>

PM ändring lokalavdelningsstadgar (val av styrelseledamot på ett eller två år) 2015 >>