Kommungruppens årsmöte

Annonsmanus samlingsannons Land Lantbruk 12 januari >>

Kommungruppens årsmöte (där kalenderåret är verksamhetsår) skall hållas mellan 15 januari och 10 februari 2018. På det öppna årsmötet (där alla med­lemmar i kommunen har rösträtt) väljs kommungruppsordförande och styrelse samt kommunens fullmäktige till regionstämman tisdagen den 13 mars på Vara Konserthus.

Samlingsannons och Mitt i byn

Från stadgarna ”5 § Kallelse till årsmöte skall ske genom annons i medlemstid­ningen Land Lantbruk senast en vecka före mötet. Övriga handlingar, så som årsberättelse, valberedningens förslag och eventuella motioner, skall finns tillgängliga senast en vecka före mötet på kommungruppens hemsida.”

En samlingsannons (som tidigare år) i Land Lantbruk fredagen den 12 januari 2018 och därför behövs datum, tid, plats och ev medverkande på årsmöte till anna.lena.holm@lrf.se eller 0511-34 22 50 senast fredagen den 15 december.

Annonsmanus till Mitt i Byn i Land Lantbruk måste vara skickat till inbjudan@lrf.se eller inringt på 08-787 52 80 senast fyra veckor innan års­mötesdatum. Gäller även pappers-, SMS- och mailutskick.

Valberedning

Kommungruppens valberedning består av valda ledamöter "Repr valbered kommun" som valdes av lokalavdelningarnas årsmöte hösten år 1 och uppdraget pågår sedan mellan 11 februari året därpå och 10 februari år 3, d v s under nästa kommungruppsår. Så de som valdes hösten 2016 är valda i sitt valberedningsuppdrag tom 10 februari 2018. Varje lokalavdelning utser en ledamot till kommungruppens valberedning. Stadgarna säger att den person som väljs till valberedningen från den medlemsmässigt största avdelningen i kommunen är sammankallande för arbetet.

Motioner och valrapport

Årsmötet har motionsrätt till regionstämman och valrapport och ev motioner skall vara regionstyrelsen tillhanda senast torsdagen den 15 februari 2018 på adress lrf.vastragotaland@lrf.se eller LRF Västra Götaland, Box 114, 532 22 Skara.

Handlingar kommungruppens årsmöte

Brev till kommungruppernas ordföranden inför årsmötet, bl a ang samlingsannons Land Lantbruk >>

Brev/mail till kommungruppernas valberedningsledamöter >>

Föredragningslista kommungrupp >>

Fullmäktigefördelning till regionstämman på Vara Konserthus tisdagen den 13 mars >>

Medlemsstatistik för 171231 lokalavdelningsvis >>

Medlemsstatistik för 161231 lokalavdelningsvis >>

Uppgift om kommungruppens styrelse finns att hämta för valberedningsledamöter och styrelseledamöter för resp kommungrupp på lrf.se under Mina uppdrag. Uppgifter om styrelse och valberedning finns också att hämta under Kontakter på hemsidan.

 

Stadgar för LRF Västra Götaland

Stadgar för lokalavdelning, kommungrupp och region hittar du här >>

PM ändring lokalavdelningsstadgar (val av styrelseledamot på ett eller två år) 2015 >>

 

Årsmöte i lokalavdelningen

Kallelsen skall vara medlemmarna tillhanda senast sju dagar innan årsmötet. Detta betyder att manus måste vara skickat till inbjudan@lrf.se eller inringt på 08-787 52 80 senast fyra veckor innan årsmötesdatumet för Mitt i byn (Land Lantbruk) och möjlighet till B-post.

Missa inte att LRF Västra Götaland bjuder på tårta (ej smörgåstårta) vid årsmötet i höst eftersom LRF fyller 100 år under 2017. Se brev till ordförande och sekreterare längre ner.

Film LRF 100 år (9 min) >> Visades bl a på regionstämman i Vara 2017

Lokalavdelningen har motionsrätt både till kommungruppens årsmöte och direkt till regionstämman.

Tänk på att endast medlemmar är valbara. Detta gäller även revisorer. Jämställdhet är en viktig fråga för LRF. Lika viktigt är att även yngre medlemmar finns med i lokalavdelningsstyrelsen. Allt för att uppnå tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

Särskild föredragningslista finns om två eller flera lokalavdelningar planerar att gå ihop. (Beslut om sammanslagning måste biträdas av minst två tredjedelar av de röstande på årsmötet i varje avdelning.)

Lokalavdelningen utser en ledamot till kommungruppens valberedning. Stadgarna säger att den person som väljs till valberedningen från den medlemsmässigt största avdelningen i kommunen är sammankallande för arbetet. Sedan fungerar det praktiskt så att en ledamot till kommungruppens valberedning väljs på avdelningsårsmötet på hösten år 1 och uppdraget pågår sedan mellan 11 februari året därpå och 10 februari år 3, d v s under nästa kommungruppsår. Så de som valdes hösten 2016 är valda i sitt valberedningsuppdrag tom 10 februari 2018.

Kontakta gärna någon ur regionstyrelsen för medverkan. Kontaktuppgifter finns att hämta här >> 

Bara en avdelning i kommunen

Gullspång, Karlsborg, Tibro, Grästorp, Lerum, Härryda, Mölndal, Tjörn, Lysekil, Sotenäs, Strömstad, Dals Ed och Åmål som bara har en LRF-avdelning i kommunen ska i likhet med tidigare år hålla både årsmöte för avdelningen och kommungruppen vid samma tillfälle, mellan 15 oktober och 30 november (separat föredragningslista för dessa och två valrapporter, en för avdelningen och en för kommungruppen, måste lämnas in).

Valrapport, verksamhetsberättelse och ev motioner

Ev motioner (motioner i word-format) till regionstämman skall vara regionstyrelsen tillhanda senast torsdagen den 14 december på adress LRF Västra Götaland, Box 114, 532 22 Skara eller lrf.vastragotaland@lrf.se. Valrapport och verksamhetsberättelse fylls i första hand i under "Mina uppdrag". Valrapport (500 kr) och verksamhetsberättelse (250  kr) inrapporterad före 14 december ger pegar till lokalavdelningens kassa.

Årsmötesdokument för lokalavdelningar/kommungrupper LRF Västra Götaland

Brev med checklista till ordförande och sekreterare i lokalavdelningen >>

Underlag/bildserie för lokalavdelningsträffarna >>

Brev till lokalavdelningarnas valberedningar >>

Hälsning från förbundsordföranden - Palle Borgström >>

Föredragningslista lokalavdelning >>

Föredragningslista lokalavdelning och kommungrupp >>

Föredragningslista sammanslagning lokalavdelningar >>

Föredragningslistans punkt - LRF-avdelningarnas framtida roll i LRF >>

Protokollsmall med manus >>

Underlag verksamhetsberättelse om inte verksamhetsberättelse under "Mina uppdrag" används >>

Åtta steg för sammanslagning av lokalavdelningar >>

Fullmäktigefördelning till regionstämman på Vara Konserthus tisdagen den 13 mars >>

Medlemsantal 170930 per lokalavdelning och kategori >>

Medelmsantal 160930 per lokalavdelning och kategori >>

Nominering silvernål >>

Hedersutmärkelse Gröna hjärtat >>

Tips hur man skriver en motion >>

Lägesrapport för stämmobeslut från riksförbundsstämman 2017 (okt) >>

Utbudsblad Studieförbundet Vuxenskolan, SV, hösten 2017 >>

Tips för överlämning till ny styrelse i lokalavdelningen >>

Erbjudande om en kväll med föreningsteknik i lokalavdelningen >>

Valrapport och medlemslista finns att hämta under "Mina uppdrag" (inloggning krävs) för samtliga styrelseledamöter och valberedningsledamöter i respektive lokalavdelning. Verksamhetsberättelse och verksamhtsplan finns också att fylla i under "Mina uppdrag" för styrelseledamöter.

Styrelseledamöter och valberedningsledamöter finns också under Kontakt/Lokalavdelningar >>