Kommungruppens årsmöte

Annons Land Lantbruk 190111 med info om kommungruppernas årsmöten >>

Kommungruppens årsmöte (där kalenderåret är verksamhetsår) skall hållas mellan 15 januari och 10 februari 2019. På det öppna årsmötet (där alla med­lemmar i kommunen har rösträtt) väljs kommungruppsordförande och styrelse samt kommunens fullmäktige till regionstämman måndagen den 18 mars på Vara Konserthus.

Handlingar kommungruppens årsmöte

Brev till kommungrupperna inför kommunruppens årsmöte >>

Brev till kommungruppernas ordföranden inför årsmötet, bl a ang samlingsannons i Land Lantbruk >>

Fullmäktigefördelning till regionstämman på Vara Konserthus, måndagen den 18 mars 2019 >>

Brev/mail till kommungruppernas valberedningsledamöter >>

Föredragningslista kommungruppens årsmöte >>

Medlemsstatistik för 191231 lokalavdelningsvis >>

Medlemsstatistik för 181231 lokalavdelningsvis >>

Uppgift om kommungruppens styrelse finns att hämta för valberedningsledamöter och styrelseledamöter för resp kommungrupp på lrf.se under Mina uppdrag. Uppgifter om styrelse och valberedning finns också att hämta under Kontakter på hemsidan.

Motioner och valrapport

Årsmötet har motionsrätt till regionstämman och valrapport och ev motioner skall vara regionstyrelsen tillhanda senast fredagen den 15 februari 2019 på adress lrf.vastragotaland@lrf.se eller LRF Västra Götaland, Box 114, 532 22 Skara.

Valberedning

Kommungruppens valberedning består av valda ledamöter "Repr valbered kommun" som valdes av lokalavdelningarnas årsmöte hösten år 1 och uppdraget pågår sedan mellan 11 februari året därpå och 10 februari år 3, d v s under nästa kommungruppsår. Så de som valdes hösten 2017 är valda i sitt valberedningsuppdrag tom 10 februari 2019. Varje lokalavdelning utser en ledamot till kommungruppens valberedning. Stadgarna säger att den person som väljs till valberedningen från den medlemsmässigt största avdelningen i kommunen är sammankallande för arbetet.

Samlingsannons

Från stadgarna ”5 § Kallelse till årsmöte skall ske genom annons i medlemstid­ningen Land Lantbruk senast en vecka före mötet. Övriga handlingar, så som årsberättelse, valberedningens förslag och eventuella motioner, skall finns tillgängliga senast en vecka före mötet på kommungruppens hemsida.”

En samlingsannons (som tidigare år) i Land Lantbruk fredagen den 11 januari 2019 och därför behövs datum, tid, plats och ev medverkande på årsmöte till anna.lena.holm@lrf.se eller 0511-34 22 50 senast 14 december.

Annonsmanus för ev postalt utskick, mail eller SMS måste vara skickat till LRFs Utskick och Layout med mailadress inbjudan@lrf.se eller inringt på 08-787 52 80 senast tre/fyra veckor innan årsmötesdatum. Årsmötet läggs in med automatik i aktivitetskalendern på hemsidan vid beställning av utskick.

Stadgar för LRF Västra Götaland

Stadgar för lokalavdelning, kommungrupp och region hittar du här >>

PM ändring lokalavdelningsstadgar (val av styrelseledamot på ett eller två år) 2015 >>


Årsmöte i lokalavdelningen

Kallelsen skall vara medlemmarna tillhanda senast sju dagar innan årsmötet. Detta betyder att manus måste vara skickat till inbjudan@lrf.se eller inringt på 08-787 52 80 senast fyra veckor innan årsmötesdatumet för Mitt i byn (Land Lantbruk) och möjlighet till B-post.

Lokalavdelningen har motionsrätt både till kommungruppens årsmöte och direkt till regionstämman.

Tänk på att endast medlemmar är valbara. Detta gäller även revisorer. Jämställdhet är en viktig fråga för LRF. Lika viktigt är att även yngre medlemmar finns med i lokalavdelningsstyrelsen. Allt för att uppnå tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

Särskild föredragningslista finns om två eller flera lokalavdelningar planerar att gå ihop. (Beslut om sammanslagning måste biträdas av minst två tredjedelar av de röstande på årsmötet i varje avdelning.)

Lokalavdelningen utser en ledamot till kommungruppens valberedning. Stadgarna säger att den person som väljs till valberedningen från den medlemsmässigt största avdelningen i kommunen är sammankallande för arbetet. Sedan fungerar det praktiskt så att en ledamot till kommungruppens valberedning väljs på avdelningsårsmötet på hösten år 1 och uppdraget pågår sedan mellan 11 februari året därpå och 10 februari år 3, d v s under nästa kommungruppsår. Så de som valdes hösten 2017 är valda i sitt valberedningsuppdrag tom 10 februari 2019.

Kontakta gärna någon ur regionstyrelsen för medverkan. Kontaktuppgifter finns att hämta här >> 

Bara en avdelning i kommunen

Gullspång, Karlsborg, Tibro, Grästorp, Lerum, Härryda, Mölndal, Tjörn, Lysekil, Skara, Sotenäs, Strömstad, Dals Ed och Åmål som bara har en LRF-avdelning i kommunen ska i likhet med tidigare år hålla både årsmöte för avdelningen och kommungruppen vid samma tillfälle, mellan 15 oktober och 30 november (separat föredragningslista för dessa och två valrapporter, en för avdelningen och en för kommungruppen, måste lämnas in).

Valrapport, verksamhetsberättelse och ev motioner

Ev motioner (motioner i word-format) till regionstämman skall vara regionstyrelsen tillhanda senast fredagen den 14 december på adress LRF Västra Götaland, Box 114, 532 22 Skara eller lrf.vastragotaland@lrf.se. Valrapport och verksamhetsberättelse fylls i första hand i under "Mina uppdrag". Valrapport (500 kr) och verksamhetsberättelse (250  kr) inrapporterad före 14 december ger pegar till lokalavdelningens kassa. Därefter reduceras utbetalningen av aktivitetsersättningen med 500 kr om valrapporten ej är inlämnad.

Årsmötesdokument för lokalavdelningar/kommungrupper LRF Västra Götaland

Brev med checklista till ordförande och sekreterare i lokalavdelningen >>

Underlag/bildserie vid höstens träffar för förtroendevalda i lokalavdelningarna >>

Brev till lokalavdelningarnas valberedningar >>

Hälsning från förbundsordförande Palle Borgström inför årsmötena >>

Föredragningslista lokalavdelning >>

Föredragningslista lokalavdelning och kommungrupp >>

Föredragningslista sammanslagning lokalavdelningar >>

Föredragningslsita med beslut om stadgefri lokalavdelning vid endast en avdelning i kommunen >>   Kallelse beställs genom kontakt med anna.lena.holm@lrf.se eller 0511-34 22 50

Föredragningslista med beslut om stadgefri lokalavdelning >>   Kallelse beställs genom kontakt med anna.lena.holm@lrf.se eller 0511-34 22 50

Vad gör vi med kassan vid beslut om stadgefri lokalavdelning? >>

Protokollsmall med manus 2018 (ej redigerad för LRF VG)  >>

Protokollsmall med manus 2017 redigerad för LRF VG>>

Verksamhetsberättelse (om inte verksamhetsberättelse under "Mina uppdrag" används) ifyllningsbar  >>

Verksamhetsberättelse (om inte verksamhetsberättelse under "Mina uppdrag" används) Word >>

Underlag verksamhetsplan >>

Åtta steg för sammanslagning av lokalavdelningar >>

Fullmäktigefördelnihg till regionstämman på Vara Konserthus, måndagen den 18 mars 2019 >>

Medlemsantal 180930 per lokalavdelning och kategori >>

Medlemsantal 170930 per lokalavdelning och kategori >>

Nominering silvernål >>

Hedersutmärkelse Gröna hjärtat >>

Underlag för motionsskrivning >>

Lägesrapport för stämmobeslut från riksförbundsstämamn 2018 >>

Tips från Studieförbundet Vuxenskolan >>

Tips för överlämning till ny styrelse i lokalavdelningen >>

Valrapport och medlemslista finns att hämta under "Mina uppdrag" (inloggning krävs) för samtliga styrelseledamöter och valberedningsledamöter i respektive lokalavdelning. Verksamhetsberättelse och verksamhtsplan finns också att fylla i under "Mina uppdrag" för styrelseledamöter.

Styrelseledamöter och valberedningsledamöter finns också under Kontakt/Lokalavdelningar >>