Sida under omarbetning inför årsmötessäsongen 2019/2020

Årsmöte i lokalavdelningen

Kallelsen skall vara medlemmarna tillhanda senast sju dagar innan årsmötet. Detta betyder att manus måste vara skickat till inbjudan@lrf.se eller inringt på 010-184 40 65 senast fyra veckor innan årsmötesdatumet för Mitt i byn (Land Lantbruk). Enligt styrelsebeslut sänds kallelser/inbjudningar endast som SMS och mail sedan halvårsskiftet.

Lokalavdelningen har motionsrätt både till kommungruppens årsmöte och direkt till regionstämman.

Tänk på att endast medlemmar är valbara. Detta gäller även revisorer. Jämställdhet är en viktig fråga för LRF. Lika viktigt är att även yngre medlemmar finns med i lokalavdelningsstyrelsen. Allt för att uppnå tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

Särskild föredragningslista finns om två eller flera lokalavdelningar planerar att gå ihop. (Beslut om sammanslagning måste biträdas av minst två tredjedelar av de röstande på årsmötet i varje avdelning.)

Lokalavdelningen utser en ledamot till kommungruppens valberedning. Stadgarna säger att den person som väljs till valberedningen från den medlemsmässigt största avdelningen i kommunen är sammankallande för arbetet. Sedan fungerar det praktiskt så att en ledamot till kommungruppens valberedning väljs på avdelningsårsmötet på hösten år 1 och uppdraget pågår sedan mellan 11 februari året därpå och 10 februari år 3, d v s under nästa kommungruppsår. Så de som valdes hösten 2018 är valda i sitt valberedningsuppdrag tom 10 februari 2020.

Kontakta gärna någon ur regionstyrelsen för medverkan. Kontaktuppgifter och ansvarsområden finns att hämta här >> 

Bara en avdelning i kommunen

Karlsborg, Tibro, Lerum, Härryda, Mölndal, Tjörn, Lysekil, Skara, Sotenäs, Orust, Strömstad, Dals Ed och Åmål som bara har en LRF-avdelning i kommunen ska hålla både årsmöte för avdelningen och kommungruppen vid samma tillfälle, mellan 15 oktober och 30 november (separat föredragningslista för dessa och två valrapporter, en för avdelningen och en för kommungruppen, måste lämnas in). Gullspång och Grästorps lokalavdelningar tog 2018 beslut om stadgefri lokalavdelning, där kommer kommungruppens årsmöte att ske mellan 15 januari och 10 februari 2020.

Valrapport, verksamhetsberättelse och ev motioner

Ev motioner (motioner i word-format) till regionstämman skall vara regionstyrelsen tillhanda senast fredagen den 13 december på adress LRF Västra Götaland, Box 114, 532 22 Skara, vastragotaland@lrf.se eller inskickad under "Mina uppdrag".

Valrapport, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan fylls i första hand i under "Mina uppdrag" senast fredagen den 13 december. Valrapport inskickad enligt stadgarna ger 500 kr till lokalavdelningens kassa. 

Årsmötesdokument för lokalavdelningar/kommungrupper LRF Västra Götaland

Brev med checklista till ordförande, sekreterare och kassör i lokalavdelningen >>

Underlag/bildserie vid höstens träffar för förtroendevalda i lokalavdelningarna >>

Brev till lokalavdelningarnas valberedningar >>

Föredragningslista lokalavdelning >>

Föredragningslista lokalavdelning och kommungrupp >>

Föredragningslista sammanslagning lokalavdelningar >>

Föredragningslsita med beslut om stadgefri lokalavdelning vid endast en avdelning i kommunen >>   Kallelse beställs genom kontakt med anna.lena.holm@lrf.se eller 010-184 41 69

Föredragningslista med beslut om stadgefri lokalavdelning >>   Kallelse beställs genom kontakt med anna.lena.holm@lrf.se eller 010-184 40 00

Vad gör vi med kassan vid beslut om stadgefri lokalavdelning? >>

Protokollsmall med manus 2018 (ej redigerad för LRF VG)  >>

Protokollsmall med manus 2017 redigerad för LRF VG>>

Verksamhetsberättelse (om inte verksamhetsberättelse under "Mina uppdrag" används) ifyllningsbar  >>

Verksamhetsberättelse (om inte verksamhetsberättelse under "Mina uppdrag" används) Word >>

Underlag verksamhetsplan >>

Åtta steg för sammanslagning av lokalavdelningar >>

Fullmäktigefördelnihg till regionstämman på Vara Konserthus, måndagen den 23 mars 2020 >>

Medlemsantal 190930 per lokalavdelning och kategori >>

Medlemsantal 180930 per lokalavdelning och kategori >>

Nominering silvernål >>

Hedersutmärkelse Gröna hjärtat >>

Underlag för motionsskrivning >>

Lägesrapport för stämmobeslut från riksförbundsstämamn 2019 >>

Tips från Studieförbundet Vuxenskolan >>

Tips för överlämning till ny styrelse i lokalavdelningen >>

Valrapport och medlemslista finns att hämta under "Mina uppdrag" (inloggning krävs) för samtliga styrelseledamöter och valberedningsledamöter i respektive lokalavdelning. Verksamhetsberättelse och verksamhtsplan finns också att fylla i under "Mina uppdrag" för styrelseledamöter.

Styrelseledamöter och valberedningsledamöter finns också under Kontakt/Lokalavdelningar >>

 

Kommungruppens årsmöte

Annons Land Lantbruk 2001?? med info om kommungruppernas årsmöten >>

Kommungruppens årsmöte (där kalenderåret är verksamhetsår) skall hållas mellan 15 januari och 10 februari 2020. På det öppna årsmötet (där alla med­lemmar i kommunen har rösträtt) väljs kommungruppsordförande och styrelse samt kommunens fullmäktige till regionstämman måndagen den 23 mars på Vara Konserthus.

Handlingar kommungruppens årsmöte

Brev till kommungrupperna inför kommunruppens årsmöte >>

Brev till kommungruppernas ordföranden inför årsmötet, bl a ang samlingsannons i Land Lantbruk >>

Fullmäktigefördelning till regionstämman på Vara Konserthus, måndagen den 23 mars 2020 >>

Brev/mail till kommungruppernas valberedningsledamöter >>

Föredragningslista kommungruppens årsmöte >>

Medlemsstatistik för 191231 lokalavdelningsvis >>

Medlemsstatistik för 181231 lokalavdelningsvis >>

Uppgift om kommungruppens styrelse finns att hämta för valberedningsledamöter och styrelseledamöter för resp kommungrupp på lrf.se under Mina uppdrag. Uppgifter om styrelse och valberedning finns också att hämta under Kontakter på hemsidan.

Motioner och valrapport

Årsmötet har motionsrätt till regionstämman och valrapport och ev motioner skall vara regionstyrelsen tillhanda senast fredagen den 15 februari 2019 på adress lrf.vastragotaland@lrf.se eller LRF Västra Götaland, Box 114, 532 22 Skara.

Valberedning

Kommungruppens valberedning består av valda ledamöter "Repr valbered kommun" som valdes av lokalavdelningarnas årsmöte hösten år 1 och uppdraget pågår sedan mellan 11 februari året därpå och 10 februari år 3, d v s under nästa kommungruppsår. Så de som valdes hösten 2018 är valda i sitt valberedningsuppdrag tom 10 februari 2020. Varje lokalavdelning utser en ledamot till kommungruppens valberedning. Stadgarna säger att den person som väljs till valberedningen från den medlemsmässigt största avdelningen i kommunen är sammankallande för arbetet.

Samlingsannons

Från stadgarna ”5 § Kallelse till årsmöte skall ske genom annons i medlemstid­ningen Land Lantbruk senast en vecka före mötet. Övriga handlingar, så som årsberättelse, valberedningens förslag och eventuella motioner, skall finns tillgängliga senast en vecka före mötet på kommungruppens hemsida.”

En samlingsannons (som tidigare år) i Land Lantbruk fredagen den ?? januari 2020 och därför behövs datum, tid, plats och ev medverkande på årsmöte till anna.lena.holm@lrf.se eller 010-184 41 69 senast ?? december.

Annonsmanus för ev postalt utskick, mail eller SMS måste vara skickat till LRFs Utskick och Layout med mailadress inbjudan@lrf.se eller inringt på 010-184 40 00 senast tre/fyra veckor innan årsmötesdatum. Årsmötet läggs in med automatik i aktivitetskalendern på hemsidan vid beställning av utskick.

Stadgar för LRF Västra Götaland

Stadgar för lokalavdelning, kommungrupp och region hittar du här >>

PM ändring lokalavdelningsstadgar (val av styrelseledamot på ett eller två år) 2015 >>