Kommungruppens årsmöte


Årsmöten i kommungrupperna 2017 - annons Land Lantbruk 170113 >>

Tillägg till annons:
Bengtsfors - Torsdagen den 9 februari, kl 19.00, Ödskölts Bygdegård. Medverkan av Jenny Nilsson, LRF Västra Sverige samt mat.

Mellerud - Måndagen den 13 februari, kl 19.00, Eriksdals Bygdegård. Fika.


Kommungruppens årsmöte (där kalenderåret är verksamhetsår) skall hållas mellan 15 januari och 10 februari 2017. På det öppna årsmötet (där alla med­lemmar i kommunen har rösträtt) väljas kommungruppsordförande och styrelse samt kommunens fullmäktige till regionstämman måndagen den 20 mars i Vara.

Samlingsannons och Mitt i byn

Från stadgarna ”5 § Kallelse till årsmöte skall ske genom annons i medlemstid­ningen Land Lantbruk senast en vecka före mötet. Övriga handlingar, så som årsberättelse, valberedningens förslag och eventuella motioner, skall finns tillgängliga senast en vecka före mötet på kommungruppens hemsida.”

En samlingsannons (som tidigare år) i Land Lantbruk fredagen den 13 januari 2017 och därför behövs datum, tid, plats och ev medverkande på årsmöte till anna.lena.holm@lrf.se eller 0511-34 22 50 senast måndagen den 19 december.

Annonsmanus till Mitt i Byn i Land Lantbruk måste vara skickat till inbjudan@lrf.se eller inringt på 08-787 52 80 senast tre veckor innan års­mötesdatum. Gäller även pappers-, SMS- och mailutskick.

Brev till kommungruppernas ordföranden ang annonsmanus i Land Lantbruk mm >>

Valberedning

Kommungruppens valberedning består av valda ledamöter "Repr valbered kommun" som valdes av lokalavdelningarnas årsmöte hösten år 1 och uppdraget pågår sedan mellan 11 februari året därpå och 10 februari år 3, d v s under nästa kommungruppsår. Så de som valdes hösten 2015 är valda i sitt valberedningsuppdrag tom 10 februari 2017. Varje lokalavdelningen utser en ledamot till kommungruppens valberedning. Stadgarna säger att den person som väljs till valberedningen från den medlemsmässigt största avdelningen i kommunen är sammankallande för arbetet.

Motioner och valrapport

Årsmötet har motionsrätt till regionstämman och valrapport och ev motioner skall vara regionstyrelsen tillhanda senast onsdagen den 15 februari 2017 på adress lrf.vastragotaland@lrf.se eller LRF Västra Götaland, Box 114, 532 22 Skara.

Handlingar kommungruppens årsmöte

Föredragningslista kommungrupp >>

Fullmäktigefördelning till regionstämman i Vara 20 mars 2017 >>

Medlemsstistik för 161231 kommunvis >>

Medlemmar 161231 avdelningsvis fördelade på kategori >>

Stadgar kommungrupp LRF Västra Götaland >>

Uppgift om kommungruppens styrelse finns att hämta för valberedningsledamöter och styrelseledamöter för resp kommungrupp på lrf.se under Mina uppdrag. Uppgifter om styrelse och valberedning finns också att hämta under Kontakter på hemsidan.

Årsmöte i lokalavdelningen


Kallelsen skall vara medlemmarna tillhanda senast sju dagar innan årsmötet. Detta betyder att manus måste vara skickat till inbjudan@lrf.se eller inringt på 08-787 52 80 senast tre veckor innan årsmötesdatumet för Mitt i byn (Land Lantbruk) och möjlighet till B-post.

Lokalavdelningen har motionsrätt både till kommungruppens årsmöte och direkt till regionstämman.

Tänk på att endast medlemmar är valbara. Detta gäller även revisorer. Jämställdhet är en viktig fråga för LRF. Lika viktigt är att även yngre medlemmar finns med i lokalavdelningsstyrelsen. Allt för att uppnå tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

Särskild föredragningslista finns om två eller flera lokalavdelningar planerar att gå ihop. (Beslut om sammanslagning måste biträdas av minst två tredjedelar av de röstande på årsmötet i varje avdelning.)

Lokalavdelningen utser en ledamot till kommungruppens valberedning. Stadgarna säger att den person som väljs till valberedningen från den medlemsmässigt största avdelningen i kommunen är sammankallande för arbetet. Sedan fungerar det praktiskt så att en ledamot till kommungruppens valberedning väljs på avdelningsårsmötet på hösten år 1 och uppdraget pågår sedan mellan 11 februari året därpå och 10 februari år 3, d v s under nästa kommungruppsår. Så de som valdes hösten 2015 är valda i sitt valberedningsuppdrag tom 10 februari 2017.

Sedan förra året finns Gröna hjärtat, en av LRF nyinstiftad hedersutmärkelse, som syftar till att uppmärksamma och belysa värdet av medlemmars insatser och engagemang inom LRF. Läs mer i separat dokument.

Kontakta gärna någon ur regionstyrelsen för medverkan. Kontaktuppgifter finns att hämta här >> 

Bara en avdelning i kommunen

Gullspång, Karlsborg, Tibro, Grästorp, Lerum, Härryda, Mölndal, Tjörn, Lysekil, Sotenäs, Strömstad, Dals Ed och Åmål som bara har en LRF-avdelning i kommunen ska i likhet med tidigare år hålla både årsmöte för avdelningen och kommungruppen vid samma tillfälle, mellan 15 oktober och 30 november (separat föredragningslista för dessa och två valrapporter, en för avdelningen och en för kommungruppen, måste lämnas in).

Motioner och valrapporter

Valrapporter och ev motioner (motioner i word-format) till regionstämman skall vara regionstyrelsen tillhanda senast onsdagen den 14 december på adress LRF Västra Götaland, Box 114, 532 22 Skara eller lrf.vastragotaland@lrf.se.

Årsmötesdokument för lokalavdelningar/kommungrupper LRF Västra Götaland

Brev till lokalavdelningarnas ordföranden >>

Föredragningslista lokalavdelning (PDF) >>

Föredragningslista lokalavdelning och kommungrupp (PDF) >>

Föredrgningslista sammanslagning lokalavdelningar (PDF) >>

Fullmäktigefördelning till regionstämman i Vara 20 mars 2017 >>

Antal medlemmar lokalavdelningsvis 30 september 2016 >>

Antal medlemmar lokalavdelningsvis 30 september 2015 >>

Valrapport och medlemslista översänd till respektive lokalavdelningsordförande och kan även hämtas under "Mina uppdrag" under "Mitt LRF" på www.lrf.se av samtliga styrelseledamöter och valberedningsledamöter i resp avdelning

Styrelseledamöter och valberedningsledamöter finns också under Kontakt/Lokalavdelningar >>

Verksamhetsberättelse (Word) >>

Verksamhetsberättelse ifyllningsbar (PDF) >>

Verksamhetsplan (Word) >>

Verksamhetsplan ifyllningsbar (PDF) >>

Silvernål (PDF) >>

Silvernål ifyllningsbar (PDF) >>

Hedersutmärkelse Gröna hjärtat (PDF) >>

Åtta steg för sammanslagning av lokalavdelningar (PDF) >>

Näringspolitiskt arbete och framgångar tack vare LRF >>

Stadgar lokalavdelning LRF Västra Götaland >>

PM ändring lokalavdelningsstadgar (val av styrelseledamot på ett eller två år) 2015 >>

Övrigt

Höstens erbjudande från SV (studiecirklar mm) >>

Rakt på - två verktyg för lokalavdelningsstyrelsen (erbjudande från SV)  >>

Tips för överlämning till ny styrelse i lokalavdelningen >>

Tips hur man skriver en motion >>

 

Samtliga stadgar LRF Västra Götaland


Stadgar lokalavdelning LRF Västra Götaland >>

PM ändring lokalavdelningsstadgar (val av styrelseledamot på ett eller två år) 2015 >>

Stadgar kommungrupp LRF Västra Götaland >>

Stadgar LRF Västra Götaland >>