Kontaktuppgifter till kommungruppen >>

2022

Styrelsesammanträde 220317 >>

Protokoll årsmöte 220210 med bilagor och motioner >>

Kommungruppen höll årsmöte torsdagen den 10 februari, kl 18.00, på Stadshuset. Medverkan av riksdgskandidat Lotta Gröning (L) och LRFs vice ordförande Paul Christensson.  

Verksamhetsberättelse 2021 >>

Valberedngnens förslag >>

Verksamhetsplan 2022 >>

Styrelsesammanträde 220126 >>

2021

Protokoll styrelsesammanträde 211216 >>
och bilaga Vägen mot ett fossiloberoende jordbruk >>

Rapport - Regionens jakt på kor fortsätter >>

Protokoll styrelsesammanträde 211125 >>

Åtgärdsvalsstudie Väg 161, Rotviksbro-Skår >>

Protokoll styrelsesammanträde 211020 >>
och bilaga info kommungruppsträff Vann >>

Protokoll styrelsesammanträde 210527 >>

Protokoll styrelsesammanträde 210316 >>

Uddevalla kommungupp höll digitalt årsmöte den 11 februari.

Protokoll årsmöte 210211 >>

Verksambetsberättelse 2020 >>

Verksamhetsplan 2021 >>

Motion 1 - LRFs ställningstagande i slamfrågan >>

Motion 2 - Bevarande av jordbruksmark >> 

Motion 3 - Jordbrukets positiva effekt >>

Motion 4 - Trafikverket och jordbruksmarken >>

Motion 5 - Naturbruksplaner mm >>

Protokoll styrelsesammanträde 210128 >>

2020

Protokoll styrelsesammanträde 201210 >>

Protokoll styrelsesammanträde 201021 >>

Protokoll styrelsesammanträde 200917 >>

Näringslivet i Uddevalla - nyheter från avdelningen för Hållbar tillväxt i Uddevalla kommun >>

Protokoll styrelsesammanträde 200519 >>

Protokoll styrelsesammanträde 200319 >>

Protokoll med bilagor (verksamhetsberättelse 2019, motioner och verksamhetsplan) från årsmötet 200206 >>

2019

Protokoll styrelsesammanträde 191212 >>

Svar på skrivelse från regionstyrelsen ang regionstämman >>

Skrivelse till regionstyrelsen ang regionstämman >>

Protokoll styrelsesammanträde 190926 >>

Protokoll styrelsesamamnträde 190619 >>

Protokoll styrelsesammanträde 190307 >>

Protokoll årsmöte 190204 >>

Reportage från kommungruppens årsmöte 4 februari på Stadshuset >>

Protokoll styrelsesammanträde 190117 >>

2018

Protokoll styrelsesammanträde 181101 >>

Protokoll styrelsesammanträde 180920 >>

Svar på brev från LRFs kommungrupp i Uddevalla om kompassriktning i slamfrågan 180905 >>

Skrivelse "Har LRF tappat sin kompass och glömt bort sina egna medlemmar och policys?" ang slag 180715 >>

Protokoll styrelsesammanträde 180315 >>

Protokoll årsmöte 180205 >>

2017

Protokoll styrelsesammanträde 170905 >>

Protokoll styrelsesammanträde 170509 >>

Protokoll styrelsesammanträde 170307 >>

Årsmöte 2017

Samtliga handlingar till kommungruppens årsmöte 30 januari 2017 >>

Föredragningslista för kommungruppernas årsmöten >>

Tillägg/kommentarer/information till föredragningslistan för Uddevalla kommungrupp >>

Verksamhetsberättelse 2016 >>

Motion till kommungruppens årsmöte ang spridning av avloppsslam >>

Motion till kommungruppens årsmöte ang enskilda avlopp och missbruket av LRFs kretsloppsmodell >>

Motion till kommungruppens årsmöte ang mer resurser till kommungrupperna >>

2016

Protokoll styrelsesammanträde 161201 >>

Insändare - Lite bred allmän info ang avloppsslam 161201 >>

Protokoll styrelsesamamnträde 161025 >>

Insändare - Antibiotikaresistens, en utmaning som kräver mod 161020 >>

Mark- och miljlödomstolens beslut/protokoll ang fastigheten Forshälla-Berg 7:1 Uddevalla kommun >>

Protokoll styrelsesammanträde 160718 >>

Jordbruksverket - Väsentligt samhällsintresse ? Jordbruksmarken i kommunernas fysiska planering >>

Gemensamt svar till LRF Uddevalla från riks och LRF VG 160628 ang ”Gäller antibiotika/antibiotikaresistens kopplat till avloppsslam, framför allt från sk slutna tankar?” >>  

Synpunkter angående klosettvatten i Uddevalla kommun till samhällsbyggnadsnämnden 160604 >>

Skrivelse 160531 till styrelserna inom LRF Västra Sverige och riksförbundsstyrelsen ang ”Gäller antibiotika/antibiotikaresistens kopplat till avloppsslam, framför allt från sk slutna tankar?” >>

Protokoll styrelsesammanträde 1604120 >>

Seminarium - Antibiotikaresistens – en global, regional och lokal utmaning, 160404 >>

Avtal cykellopp >>

Protokoll styrelsesammanträde 160225 >>

Synpunkter TRV 2013/40926 Väg 161, delen Bäcken - Rotviksbro i Uddevalla kommun 160130 >>

Yttrande över väg 161, delen Rotviksbro – Bäcken, projektnummer: 102225,  projektledare Martin Matsson 140128 >>

Överklagandehänvisning enl 5 kap 30 § PBL, avser detaljplan för Forshälla - Berg 7:1, ARB 545, dnr  2015/00885, 160217 >>

Detaljplan Forshälla-Berg 7:1, 160121 >>

Synpunkter på beslut om bildande av biotopskyddsområde Sunnings sund - Sundsvik i Uddevalla kommun 160120 >>

Protokoll styrelsesammanträde 160114 >>

Årsmöte 2016

Protokoll årsmöte 160201 >>

Årsmöteshandlingar 160201 >>

Verksamhetsberättelse 2015 >>

2015

Protokoll från sammanträde med kommungruppen 151208 >>

Vatten, intrångsfrågor och bredband diskuterades på äganderättsmöte i Landvetter 151124 >>

Närvarade från kommungruppen var Östen Ramneskär, Bokenäsets LRF,  Bo Olsson, Ljungskile LRF och Nils Mellin, Forshälla LRF.

Antibiotikaseminarium på Ekocentrum 151113 >>

Närvarande från kommungruppen var Torsten Torstensson, Forshälla LRF och Stig Olsson, Bäve-Laneryr LRF.

Kallelse till samamnträde med kommunruppen 151021 >>

Handlingar inför styrelsemötet 151021:

Upphandling snöröjning med maskin/traktor - september 2015 >>

Uddevalla kommun stimulerar landsbygdsföretagande och de gröna näringarna - utbildning Grön Arena med start 17 - 18 september >>

Grön Arena i Uddevalla kommun >>

Inbjudan till träff 22 juni om kanadagäss/grågäss >>

Vattenmyndigheten backar - tidningsartikel Tidningen Västsverige 150605 >>

Skrivelse till kostchef Lotta Svendsen och chefen för upphandling Anders Kvist ang möte >>

Samrådssvar ang Vattendirektivet, avser i första hand Uddevalla kommun, till Länsstyrelsen >>

Bilaga 1 precisionsgödsling >>     Bilaga 2 SLU-forskning >>     Bilaga 3  två-stegsdiken >>

Synpunkter på remissutgåva av Havs- och Vattenmyndigheten, Vattendirektivet, till Uddevalla kommun >>

Brev till medlemmarna inom kommunen ang vattendirektivet 150329 >>

Yttrande antaget vid kommungrupps årsmöte 150205 ang vattendirektivet >>

Skrivelse till Naturvårdsverket inför miljöbalksdagarna 19 - 20 mars 150310 >>

Motion till reginstämman från kommungruppen >>

Skrivelse till LRF, riksförbundsstyrelsen ang vattendirektiv mot Västerhavet 150205 >>

Skrivelse till Havs och Vattenmyndigheten ang vattendirektivet, Västerhavet 150205 >>

Verksamhetsberättelse 2014 >>

Skrivelse till samhällsbyggnadsnämnden ang samrådet om förvaltningsplan, åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 150120 >>

2014

Åtgärdsförslag från Länsstyrelsen/Vattenmyndigheten 141230 >>

Skrivelse ang väg 161 Bokenäset
- Skrivelse 140630 >>
- Skrivelse 140128 >>

Remissvar ang Strandskydd: Utvidgning av strandskyddsområden 140514 >>

Information om Länsstyrelsens kartmaterial 140313 >>

Verksamhetsberättelse 2013 och verksamhetsplan 140203 >>