Här kan du läsa vem det är lämpligt att vända sig till i olika frågor.

Nya ansvarsområden kommer att tas vid styrelsesammanträde 20 maj. Hans Gradés ansvarsområden, som lämnade styrelsen vid stämman 23 mars, fördelas mellan övriga ledamöter. 

Regionstyrelsens ansvarsområden 

Ansvarsområde Huvudansvarig Biträdande
Jordbrukspolitik Sofia Kämpe Hans Gradén
Skoglig näringspolitik Martin Gustavsson Hans Gradén
Hållbarhet och fossilfri konkurrenskraft Helena Richardsson Sofia Kämpe
Konsumentkommunikation Sven Callenberg Björn Larsson
Forskning och utveckling Sofia Kämpe Martin Gustavsson
Näringarnas kompetensförsörjning Sofia Karlsson Helena Richardsson
Infrastruktur Hans Gradén Björn Larsson
Vattenpolitik och vattenskydd Sofia Karlsson Håkan Persson
Områdesskydd Sven Callenberg Håkan Persson
Miljöfrågor Björn Larsson Hans Gradén
Viltförvaltning Håkan Persson Sven Callenberg
Djurskydd och bondeomsorg Sofia Karlsson  
Fastighets- och arrendefrågor Sven Callenberg Adam Gruvaeus
Medlemmar Adam Gruvaeus Helena Richardsson
Förtroendevaldas utbildning Helena Richarddsson Adam Gruvaeus
LRF Ungdomen Adam Gruvaeus Sofia Kämpe
Landsbygdens kultur Martin Gustavsson  


Kontaktuppgifter till LRF Västra Götalands regionstyrelse >>

Vad de olika ämnesområdena innefattar

Jordbrukspolitik - bl a EU-ersättningar, Landsbygdsprogrammet och Livsmedelsstrategin.

Skoglig näringspolitik - bl a regionalt skogsprogram och myndighetsdialog.

Hållbarhet och fossilfri konkurrenskraft -  bl a regionalt införande av LRFs ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhetsmål.

Konsumentkommunikation - utåtriktade aktiviteter såsom FarmerTime och deltagande vid matmässa på Elmia.

Forskning och utveckling - bl a kontakt med forskningsutförare och innovationskluster.

Näringarnas kompetensförsörjning - bl a kontakt med aktörer som anordnar utbildningar för de gröna näringarna.

Infrastruktur - både intrång och landsbygdens behov avseende elkraft, vägar, järnvägar och telekommunikation mm.

Vattenpolitik och vattenskydd - bl a regionalt införande av EUs vattendirektiv.

Områdesskydd - olika former av formella skydd såsom biotopskydd, naturreservat och strandskydd.

Miljöfrågor - bl a kommunal miljötillsyn och miljölagstiftning.

Viltförvaltning - påverkansarbete avseende viltskador som drabbar jord- och skogsbruk.

Djurskydd och bondeomsorg - bl a regionalt branschråd, myndighetsdialog och omsorgsgruppen.

Fastighets- och arrendefrågor - markupplåtelser i olika former t ex arrende och samfälligheter.

Medlemmar - bl a medlemsvård och medlemsrekrytering.

Förtroendevaldas utbildning - bl a att identifiera behov av kurser och handledning.

LRF Ungdomen - bl a kontakt med regionens tre ungdomsstyrelser och generationsfrågor.

Landsbygdens kultur - främst utdelande av pris och stipendier ur Per Lindekrantz kulturfond.