Om kornas roll i Sverige

Synen på idisslarnas och metanets roll i förhållande till klimat börjar förändras. Det gäller också nutrition i förhållande till klimatpåverkan. En förändrad syn kan öka både lönsamheten och attraktiviteten för mjölkbranschen. Tydligare budskap ska öppna dörrar och öka framtidstron. Svensk mjölkproduktion är en del av lösningen i ett hållbart samhälle. 

 • Svensk mjölk har 60 procent lägre klimatpåverkan än världsgenomsnittet.
 • Användning av antibiotika på svenska mjölkgårdar är världsunikt låg.
 • Svenska mjölkbönder bidrar till ekosystemtjänster som kolinlagring och pollinering som är värda miljarder för samhället.
 • Svensk mjölk är viktig för biologisk mångfald. Naturbetesmarkerna i Sveriges är lika artrika som regnskogen i Amazonas.
 • Svensk mjölkproduktion är nödvändig för två av Riksdagens miljökvalitetsmål: Ett rikt odlingslandskap och ett rikt djur och växtliv. 

Bevaka ett sakområde för att få ett notismejl när vi publicerar nytt innehåll om det du är interesserad av.

Logga in för att börja bevaka det här ämnet

Bevaka ett sakområde för att få ett notismejl när vi publicerar nytt innehåll om det du är interesserad av.

Logga in för att börja bevaka det här ämnet

Till sidomenyn

Vad vill LRF med mjölken?

LRFs mål är att mjölkbranschen ska: 

 • Vara en lönsam och attraktiv framtidsbransch 
 • Främja den biologiska mångfalden 
 • Öka klimatnyttan och resurseffektiviteten i företagen 

För att nå målen behöver framsteg göras inom flera områden: 

 • En långsiktigt lönsam och ökad mjölkproduktion som fortsatt klassas som samhällsviktig är en förutsättning.  
 • Branschen arbetar med att underlätta vägen till mjölkproduktion och andra mjölkjobb.  
 • Vi ska också värna om resurser i hela produktionskedjan och fortsätta arbeta för friska djur, en god djurvälfärd, minskning av fossila råvaror och svinn. 
 • Mejerierna ska exempelvis minska svinnet i produktionen med 50 procent till 2030. 
 • Branschen ska också definiera och sätta mål för hållbart producerat foder. 
 • Med hjälp från samhället ska vi ha fossilfria mejerier 2030 och fossilfri mjölkproduktion 2035. 

Vi ska också mäta klimatpåverkan på gårdsnivå och verka för att bra metoder för att mäta biologisk mångfald tas fram. 

Till sidomenyn

Vad gör LRF för mjölken?

Inom LRF finns branschavdelningen LRF Mjölk som arbetar utifrån tre fokusområden: 

 • Näringspolitisk påverkan: här läggs särskilt fokus på att minska regelkrångel för mjölkföretag. Syftet är att stärka konkurrenskraften och öka investeringarna på mjölkföretagen. 
 • Synen på mjölk: här arbetar LRF Mjölk för att fler ska inse att svenska mjölkprodukter är en del av lösningen. 
 • Kunskapsförsörjning gällande nutrition och mjölkkvalitet. LRF Mjölk driver också och bevakar livsmedelslagstiftningsfrågor som är relevanta för mejerier och mjölkproducenter i Sverige.   
Till sidomenyn

LRF Mjölk

LRF Mjölk skapar goda förutsättningar för hållbart mjölkföretagande i Sverige och en positiv attityd till den svenska mjölken. Arbetet sker inom tre fokusområden: Näringspolitik, synen på mjölk samt kunskapsförsörjning gällande nutrition och mjölkkvalitet.

LRF Mjölk
Till sidomenyn
Till sidomenyn Till sidomenyn

Kontakta oss

Peter Kofoed

Peter Kofoed

Chef, LRF Mjölk