Det är vi som arbetar med äganderättsfrågor

Elmia Skog

Äganderättsfrågorna är ibland de viktigaste frågorna som vi driver inom LRF. Äganderätten har en stor betydelse för våra medlemmar. Vi ser att allt fler delar av samhället försöker kringgå äganderätten i olika frågor och LRF finns här för att hjälpa sina medlemmar. Här får du träffa oss som arbetar med dessa frågor och vad vi kan hjälpa dig med!

Ägande- och brukanderättsfrågor i LRF Jönköpings län, LRF Skåne och LRF Sydost.

Sedan juni 2022 arbetar LRF:s personal i regionerna Skåne, Sydost, Jönköping gemensamt med ägande- och brukanderättsfrågorna inom den operativa enheten LRF Syd.

Klicka på länken och se vad vi arbetar med just nu inom; Juridisk vägledning, Digital infrastruktur, Strandskydd, Avtal, Kraftledningsfrågor, Vindkraft, Solel, Mineralutvinning, Översikts- och detaljplaner, Skyddad natur och intrång, Vägar samt Allemansrätten

 

Här är vi som arbetar med äganderättsfrågor

Anna Irani Näringspolitisk expert/jurist, 010-18 44 158, anna.irani@lrf.se

Carin Hoflund liggande

Carin Hoflund Regional sakkunnig. Äganderätt & Skog, 010-184 25 53, carin.hoflund@lrf.se

Dan Sandberg halvkropp

Dan Sandberg Regional sakkunnig. Viltskador, biotopskydd, jordbrukspolitik & CAP, 010-184 42 02, dan.sandberg@lrf.se

Sara Andersson 2023

Sara Andersson Regionalt sakkunnig. Samhällsbyggnad och infrastruktur, 010-184 26 50, sara.andersson@lrf.se

Det här kan du prata med oss om

Anna Irani - Näringspolitisk expert/jurist

Jag är jurist och arbetar deltid i regionen med att hjälpa i första hand mina regionala kollegor när de behöver stöd i olika äganderättsliga- eller miljörättsliga frågor. Jag hjälper även till med remisshantering och med att analysera frågor inför möten med myndigheter eller kommunen samt att anordna kunskapshöjande webbinarier. Jag bistår också med vägledning kring medlemmars juridiska frågor som kommer in till mina regionala kollegor och med att identifiera ärendet som är principiellt viktiga att driva, så kallade principmål.  

Carin Hoflund - Regional sakkunnig. Äganderätt & Skog

Jag arbetar med sakområdena äganderätt och skog. Just begreppet äganderätt är väldigt stort, men för att specificera det hela så har jag främst hand om de frågor som berör skyddad natur. Det kan vara allt ifrån större Natura 2000 områden till mindre naturreservat. Jag bevakar frågorna både ur ett nationellt/ regionalt perspektiv men också vad som händer nere i Bryssel (EU). Exempelvis så följer jag utvecklingen av NRL (naturrestaureringslagen) och hur det kan komma och påverka oss regionalt.

I skogsfrågorna har jag de senaste åren hjälpt många medlemmar som hamnat i ärenden kopplat till artskyddet. Men arbetet med skogsfrågorna handlar såklart också om kontakt med myndigheter och bevaka frågorna rent näringspolitiskt.

Dan Sandberg - Regional sakkunnig. Viltskador, biotopskydd, jordbrukspolitik & CAP

Mitt arbete har det senaste året har huvudsakligen kretsat kring vilt och i synnerhet vargens utbredning i vårt område. Utöver detta finns jag tillgänglig för de flesta frågor kring äganderätt likväl som tankar och synpunkter kring jordbrukspolitiken. Arbetet med nu aktuell jordbrukspolitik var mest aktuell under 2021 och 2022 innan införandet men är fortsatt ett viktigt område för uppföljning och förändring likväl som påverkansarbete inför den jordbrukspolitik som kommer införas efter 2027. Inom äganderätten har jag ett extra fokus på frågor kring det generella biotopskyddet samt gruvbrytning.

Sara Andersson - Regionalt sakkunnig. Samhällsbyggnad och infrastruktur

Jag arbetar med frågor som är kopplade till samhällsbyggnadsprojekt, till exempel när kommunen tar fram en ny översiktsplan eller detaljplan. Frågor som berör eller kan få påverkan på jord- och skogsbruket bevakas för att minimera eventuellt negativa effekter. Vägar och ledningar är andra frågor som jag bevakar. Här behövs mark för att kunna bygga infrastrukturen. Aktuellt nu är att regeringen ska tillsätta en utredning kring ersättningen som betalas till markägare för upplåtelsen av mark. LRF kommer fortsätta driva frågan om höjd ersättning som minst ska motsvara det intrång som uppstår. Mitt specialområde är lantmäteri – så har du frågor om servitut, samfälligheter eller förrättningar så kan jag hjälpa dig på vägen.