Fem motioner behandlades på LRF Jämtlands regionstämma 2023. Tre motioner bifölls varav en fick stort gehör av stämman och valdes att skickas vidare till LRF:s Riksförbundsstämma. Den handlade om att värna om lokalt ägande och begränsa externa riskkapitalisters möjlighet att köpa upp fastigheter i länet utan att ha för avsikt att bo på orten.

Hästens roll i den gröna omställningen
Landsbygdens möjligheter att bidra i den gröna omställningen behöver lyftas, inte minst när det gäller energiomställningsarbetet. Med anledning av Östersund kommuns nya rötningsanläggning som ska framställa metangas för fordonsflottan, blir våra lokala bönders egna rötningsavfall aktuellt. Tidigare exempel visar att just hästgödsel i kombination med strö lämpar sig väl för rötning, och att uppbyggnaden av ett retursystem hade kunnat gynna både hästägare och samhället. Motionären yrkade därför att LRF Jämtland bör undersöka medlemmarnas intresse för att skicka sitt strö och gödsel till rötning, samt undersöka kommunernas intresse för att ta emot detta. Vidare bör LRF Jämtland arbeta för att utbilda medlemmarna och kommunen inom detta område. Regionstämman beslutade att anse motionen besvarad eftersom LRF i dagsläget redan arbetar med information om rötnings material till medlemmar och kommun.

Hästkörarparagrafen
Denna motion grundar sig i den gamla ”Hästkörarparagrafen” som återfinns inom de skogliga kollektivavtalen, vilken infördes för cirka 100 år sedan. Idag försvårar denna paragraf för vissa, ofta små, egenföretagare inom skogsnäringen. Det finns skäl att förenkla för småföretagarna att åta sig uppdrag åt skogliga organisationer, och därför yrkar motionären att det behövs en översyn av denna paragraf. Regionsstämman beslutade att en skrivelse ska skickas till Gröna Arbetsgivaren och LRF:s riks förbundsstyrelse i syfte att lyfta behovet av en förändring av paragrafen.


Mjölkning

Nationellt mjölkstöd
Denna motion handlar om nationellt mjölkstöd där motionären belyser problematiken kring hur systemet baseras på levererade liter och inte per kilo. Vilket ger stora variationer mellan gårdar beroende på ras och utfordring. På detta sätt gynnas vissa koraser som levererar stora volymer mjölk framför koraser som levererar längre volymer men med högre fetthalt. Styrelsen tar inte ställning för den enskildes val av produktionsmetoder utan det är upp till var och en utefter de givna förutsättningarna hur man vill bedriva sin produktion. Regionsstämman beslutade att anse motionen besvarad.  

Externa riskkapitalisters köp av fastigheter i Jämtland
Denna motion har sin bakgrund i att värna det lokala ägandet och begränsa externa riskkapitalister möjlighet att köpa upp, nära nog, alla fastigheter som kommer ut på marknaden utan att ha för avsikt att bo på orten. Detta omöjliggör att personer som har för avsikt att bedriva jordbruk eller andra verksamheter som bidrar till en levande landsbygd kan köpa jordbruksfastigheter. I förlängningen riskerar det att ett kulturarv och en framtida levande landsbygd försvinner. LRF bör därför arbeta nationellt och politiskt för att göra en översyn av förvärvsreglerna för att säkerställa en levande landsbygd där kulturarvet kring det småskaliga jord- och skogsbruk fortsatt lever vidare. Denna motion fick stort gehör under stämman och regionstämman beslutade att motionen och yttrande ska bilda underlag till en motion till Riksförbundsstämman.

Vinterskog

Glöm inte den fjällnära skogen
Den femte motionen handlar om att den fjällnära skogen lätt kan förbises när myndigheter och organisationer redovisar regionala siffror för andel skyddad skog. Man ser skogen i generella termer vilket ger en missvisande bild hos både allmänhet och beslutsfattare. I det fjällnära området är nära hälften av skogen redan skyddad detta medför en risk att inskränkande i brukningsrätten blir det nya normala. Fjällnära skog blir ett område där myndigheter inte behöver ta hänsyn till principen om frivillighet och att skogsägaren inte kan förvänta sig ersättning. Detta måste förhindras. Regionsstämman beslutade att ge LRF Jämtland i uppdrag att ta fram en beskrivande modell för skogsbruket där alla nyttor balanseras och där produktion och övriga hållbarhetsaspekter kombineras, samt att LRF Jämtland ska sprida denna modell till andra regioner som vill ta del av den, och att LRF Jämtland via en skrivelse till LRF Riksorganisation ska efterfråga stöd i att ta fram underlag och arbeta i kommunikationen kring en sådan modell.