Hallå där: Erik Erjeby

Erik Erjeby, regionchef LRF Öst.
Erik Erjeby är regionchef för LRF Södermanland, Östergötland, Örebro och Gotland.

Under perioden 30 oktober till 2 januari kan alla styrelser och valberedningar inom LRF lämna synpunkter på ett förslag till gemensamma stadgar för hela organisationen och nya principer för arvodes- och ekonomihantering. LRF Östs regionchef Erik Erjeby berättar om remissen Framtidens folkrörelse och skillnaderna mot hur det fungerar nu.

Erik, vad skulle du säga är de stora skillnaderna mot hur det fungerar idag?

- Med den nya remissen med förslag på stadgar samt ekonomi- och arvodeshantering så börjar arbetet kring organisationsutvecklingen inom Framtidens folkrörelse äntligen klarna. Många av de farhågor vi upplevde i remissomgång ett för snart ett år sedan kan vi nu konstatera har hanterats på ett klokt sätt. Det är uppenbart att man verkligen har tagit till sig av de över 600 inspel som gavs på remiss ett, vilket ju märktes redan vid det inriktningsbeslut som togs på riksförbundsstämman i våras. 

- De största skillnaderna med förslaget mot nuvarande situation är att delar av medlemsdemokratin flyttas från lokalavdelning till kommunavdelning, att det näringspolitiska arbetet och kraften stärks på kommunnivå samt att det blir en väsentlig förenkling för de lokalavdelningar som vill driva sin verksamhet vidare som idag men inte lägga pengar och kraft på bankavtal, årsredovisning och revision. De kan då kliva in i det nya ekonomisystemet, som även kommunavdelningarna kommer att använda, och där självständigt hantera sin ekonomi via LRF:s webbsida. För de lokalavdelningar som inte vill göra denna förenkling finns i det nya förslaget möjlighet att driva lokalavdelningen vidare som idag med ett eget organisationsnummer som möjliggör bland annat projektverksamhet.

Finns det delar i remissen som är extra viktiga för LRFs lokalavdelningar att fundera och resonera kring?

- Lokalavdelningen med sina medlemmar kommer att ställas inför ett antal alternativa möjligheter kring sin fortsatta lokala verksamhet. En rekommendation är att fundera över dessa redan vid årets årsmöte och känner man inte att något av dessa alternativ är det man söker som utvecklingsväg är det ju utmärkt att beskriva det nya alternativet i ett remissvar nu innan årsskiftet. De alternativ som finns som förslag är; att driva lokalavdelningen halvt fristående med eget organisationsnummer men relativt likt dagens situation, att välja den förenklade vägen med minimal administration men fortsatt med egen verksamhet, att gå samman med angränsande lokalavdelning eller möjligtvis avveckla lokalavdelningen för att helt gå upp i kommunavdelningen istället.

Hur tycker du att förslagen känns?

- Jag tycker att förslagen till stadgar samt ekonomi- och arvodeshantering som nu är ute på remissrunda känns riktigt bra och skapar en utveckling som är nödvändig. Inte minst från våra fastlandsregioner i Öst har det under flera år efterfrågats förenkling i både drivandet av lokalavdelningen med administration och val till olika roller samt kring ekonomihanteringen och dess kostnader. Det har lett till ett antal motioner och skrivelser som vi skickat till riksförbundsstämman och uppåt i organisationen och de har verkligen blivit lyssnade på i det förslag som nu ligger. Även för Gotland, som kräver en egen modell med enbart en kommun, finns en bra lösning presenterad i den nya remissen. 

- Så från min horisont så upplever jag liggande förslag som mycket positivt och ser fram emot att få implementera det efter en demokratisk process med eventuella småjusteringar. Men viktigt är att ni alla funderar över om ni har inspel att göra till dessa justeringar, så att vi nu efter dryga 50 år kliver in i nya stadgar som känns riktigt välarbetade och lägger en god grund för LRF:s verksamhet framåt. 

Så fortsätter processen

Efter den 2 januari kommer alla remissvar att bearbetas. Därefter blir det fortsatt dialog med regionstyrelserna och organisationsmedlemmarnas styrelser för att landa i ett förslag till beslut på riksförbundsstämman i maj 2024.
Länk: Samlad information om arbetet Framtidens folkrörelse. 

Digitala informationsmöten

LRF arrangerar digitala informationsträffar, klicka här för tider och möteslänkar!