Långsiktighet, ärlighet och öppenhet är ledord för bröderna i Västerås

Artikel i Land Lantbruk om bröderna Kihlin i Västerås

I veckans Land Lantbruk kan vi läsa om bröderna Roberth och Gustaf Kihlin på gården Hallstaberg mellan Enköping och Västerås. Deras ledord är verksamheten är långsiktighet, ärlighet och öppenhet.

De berättar om gårdens historia och hur de har utvecklat verksamheten:
"Gården Hallstaberg har varit i släktens ägo sedan 1900. Bröderna tog vid millennieskiftet över driften från sin far Agne Kihlin. Under de drygt 20 år som har gått sedan dess har Hallstabergs olika näringsgrenar vuxit successivt. I växtodlingen brukas i dag totalt närmare 500 hektar åkermark och här görs med undantag för täckdikning ingen skillnad på ägd och arrenderad mark..."

"En ny datorstyrd spannmålstork med en lagringskapacitet på 2 100 kubikmeter stod klar till "skörden 2015 och ersatte två gamla, ineffektiva magasin. Den har gjort arbetet väsentligt enklare och ger genom att skörden nu kan lagras på gården större utrymme för strategiska beslut i fråga om till vem och vid vilken tidpunkt volymerna ska säljas."

De har en diversifierad verksamhet, förutom jordbruksverksamheten har de också en "omfattande entreprenadverksamhet med inriktning på främst snöröjning, sandning och sopning vid kommersiella fastigheter i Västeråsområdet". 

Vi vet alla att det kan ibland gnissla mellan syskon, men bröderna menar att deras samarbete fungerar bra och att det är en fördel att vara fler än en som fattar beslut. 

"Bröderna framhåller att strävan är att allt arbete de gör ska ske i samklang med naturen. Exempel på det är att all sopsand i Västerås tas om hand för att undvika deponering, fältarbeten och transporter genomförs med så kostnadseffektiv körning det är möjligt och 2020 togs en solcellsanläggning i drift. På ett socialt plan vinnlägger sig bröderna om bra villkor för alla medarbetare – de ogillar att kalla dem anställda – liksom om långsiktiga och goda relationer med de andra näringsidkarna och grannarna i det lokala nätverket."

Om du har tillgång till Land Lantbruk kan du läsa artikeln här.

Roberth och Gustafs verksamhet är nominerad till priset som Årets spjutspets. Årets spjutspets arrangeras av Land Lantbruk, Swedbank och Sparbankerna, Ludvig & Co och LRF Ungdomen och prisar företag med basen i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som är hållbara, framgångsrika och innovativa. Vinnaren presenteras i Land Lantbruk nummer 26/27.