LRF Öst satsar på kommungrupperna

Politikerträff Askersunds kommungrupp - vecka 47
Bilden är från en politikerträff som Askersunds kommungrupp arrangerade under Vecka 47, en vecka då hela LRF kraftsamlar i näringspolitiska frågor.

För att alla kommungrupper ska känna sig väl rustade i det näringspolitiska arbetet och den troliga övergången till ny organisationsstruktur vill LRF-regionen kunna ge relevant stöd. För att veta nuläget och vilket stöd som efterfrågas hos respektive kommungrupp kommer alla styrelseledamöter få svara på en kortare enkät. Enkäten skickas ut i slutet av maj via e-post.

Under flera års tid har det pågått en process kallad Framtidens folkrörelse. Framtidens folkrörelse är ett resultat av motioner på riksförbundsstämman och handlar om att framtidssäkra folkrörelsen och att stärka LRFs näringspolitiska arbete. Efter flera remissrundor i hela organisationen finns det nu ett förslag till nya gemensamma stadgar för hela LRF som ska upp för beslut på riksförbundsstämman den 21-22 maj. 

Många viktiga frågor för LRFs medlemmar avgörs på kommunnivå. Med nya stadgar för LRF och en förändring i roller och ansvar kan LRFs förtroendevalda i kommunavdelningar arbeta mer fokuserat kring opinionsbildning och påverkansarbete inom det gröna näringslivet. Förändringen innebär att LRF säkerställer alla medlemmars demokratiska rättigheter genom motionsrätt samt att välja sina företrädare. Det innebär också att kommunavdelningarna får en förstärkt roll och utser fullmäktige till regionstämman i stället för – som tidigare – lokalavdelningarna.  

Caroline Davidsson, folkrörelseutvecklare på LRF-kontoret med särskilt fokus på kommungrupperna, trycker på den kompetens och erfarenhet som finns ute bland förtroendevalda i kommungrupperna.

- Det görs redan otroligt mycket runtom i kommungrupperna. Det finns en fungerande struktur och de förtroendevalda är både engagerade och kunniga. Det vi i LRF-regionen vill bidra med i denna satsning är stöd till de förtroendevalda så att de känner sig trygga och väl rustade inför en övergång till den nya organisationen.     

Alla styrelseledamöter i LRF Östs 33 kommungrupper får enkäten. 

- Utifrån enkätsvaren kan vi rikta våra resurser på ett effektivare sätt. Det kan bland annat handla om utbildningar eller stöttning av LRFs personal. Målet är att samtliga kommungrupper ska känna sig trygga i uppdraget att bevaka och påverka aktuella frågor inom de gröna näringarna i sin kommun, säger Caroline Davidsson. 

Mer information  

Håll utkik i mejlkorgen och på lrf.se. Det kommer löpande mer information och inbjudningar. Boka redan nu in LRF Östs kommungruppskonferens, 6-7 november i Söderköping.  

Kontaktuppgifter till regionkontoret

Länk: Kontaktuppgifter till regionkontoret