LRF:s nätverk gjorde processen mer hanterlig för oss

Redan 2020 inkom Trafikverket med ett ärende att förbättra E22:an mellan Ronneby och Nättraby. Sedermera blev sträckningen enbart mellan Björketorp och Nättraby på grund av för stora kostnader. I ett tidigt skede tog lokalavdelningen kontakt med LRF för att få hjälp med ett första yttrande till samråd.

Givetvis framhölls det att det var av yttersta vikt att minimera markintrång där det är möjligt och att byggnation på åkermark får bara göras när inga andra alternativ finns. Den åkermark som var aktuell att ta i anspråk för den stora ombyggnation är av klass 10, det vill säga bland den bördigaste och mest produktiva åkermark som finns i Sverige.

Det visade sig dock att när Trafikverket kom med sin plan för ombyggnad så fanns det inte med några tankar eller planer på hur yt- och grundvatten kommer att påverkas samt hur vattenflöden kommer att påverka befintliga markavvattningar och dikningsföretag i området, vilket är en viktig aspekt när man gör ingrepp i produktiv åkermark.

Lokalavdelningen fick då hjälp av LRF för att reda ut hur de skulle gå till väga för att få med den aspekten i projektet. Det visade sig vid kontakt med Trafikverket att en vattenprövning inte görs förrän planen på hur ombyggnationen ska göras rent geografiskt är klar. LRF anser att Trafikverket ska söka tillstånd för den vattenverksamhet som vägplanen kräver samt att man gör en samlad prövning och även tar med de följdverksamheter som uppstår, till exempel gräva om ett dike, leda om vatten med mera. Detta för att frågan ska bli ordentligt utredd och det blir tillstånd med villkor.

Eftersom vattenfrågan är så viktig för markägarna, samt att vi har ett förändrat klimat att förhålla oss till så krävs ordentlig utredning med en tillståndsprocess. I maj 2024 så har det fortfarande inte kommit något svar från Trafikverket. 

– Det var inte lätt att veta hur processerna ser ut i ett sådant här ärende. Vi visste ju inte att vatten- utredningen inte fanns med i den stora planen för ombyggnad och när vi försökte kontakta olika myndigheter så var det svårt för oss att få ett rakt svar för det hanterades av olika instanser. När LRF sen hjälpte oss att ta reda på hur tillståndsprocesserna gick till, så blev det mycket enklare för oss. Nu har vi skickat in ett yttrande angående detta, säger Jenny Johansson, ordförande i Listerbyortens LRF.

– Jag är så glad för kontakten med LRFs personal för dom har varit så behjälpliga och givit oss all sin uppmärksamhet, kunskap och alltid bra och snabba svar. Jag rekommenderar verkligen andra medlemmar att höra av sig till LRF:s sakkunniga när det behövs, avslutar Jenny.

Vill du komma i kontakt med LRF Syds sakkunniga? Klicka här så kan du läsa mer om vilka områden de ansvarar för och deras kontaktuppgifter.

Om Jenny

Jag heter Jenny Johansson och är 46 år. Sen sex år tillbaka driver jag och min sambo Thomas Förkärla gård. Gården har varit i mina förfäders ägo sen 1800 talet och vi tog över den efter min morfar.

I dag odlar vi spannmål, vall och matpotatis på ca 76 ha och sen är det skog på de resterande 80 ha.

Vi har en besättning på 25 tackor som ger kött och skinn, två angoragetter som ger mohairull, och tre Linderödsgrisar. Vi har nio kor, nio ungdjur, tre kalvar och en tjur.

Kött, förädlat kött, potatis och skinn säljs i vår gårdsbutik. Vi samarbetar också med ett lokalt slakteri i Bräkne-Hoby. Vi gör också trädgårds- och anläggningsarbeten.