LRF Jönköpings län, LRF Sydost och LRF Skåne har gemensam personalorganisation och utgår från fyra kontor i området; Jönköping, Växjö, Kalmar och Höör. Våra sakkunniga arbetar med frågor som rör våra medlemmar och deras företagande inom en rad områden, här kan du se vem du ska fråga om vad!

Till sidomenyn

Carin Hoflund

Carin Hoflund liggande

Regional sakkunnig inom äganderätt och skog.
010-184 25 53,
carin.hoflund@lrf.se  

Jag arbetar med sakområdena äganderätt och skog. Just begreppet äganderätt är väldigt stort, men för att specificera det hela så har jag främst hand om de frågor som berör skyddad natur. Det kan vara allt ifrån större Natura 2000 områden till mindre naturreservat. Jag bevakar frågorna både ur ett nationellt/ regionalt perspektiv men också vad som händer nere i Bryssel (EU). Exempelvis så följer jag utvecklingen av NRL (naturrestaureringslagen) och hur det kan komma och påverka oss regionalt. I skogsfrågorna har jag de senaste åren hjälpt många medlemmar som hamnat i ärenden kopplat till artskyddet. Men arbetet med skogsfrågorna handlar såklart också om kontakt med myndigheter och bevaka frågorna rent näringspolitiskt. 

Här hittar du information om mina ansvarsområden:

Skogsfrågor

Ägande- och brukanderättsfrågor

Carin Hoflund liggande
Till sidomenyn

Sara Andersson

Sara Andersson

Regional sakkunnig inom samhällsbyggnad och infrastruktur.
010-184 26 50, 
sara.andersson@lrf.se  

Jag arbetar med frågor som är kopplade till samhällsbyggnadsprojekt, till exempel när kommunen tar fram en ny översiktsplan eller detaljplan. Frågor som berör eller kan få påverkan på jord- och skogsbruket bevakas för att minimera eventuellt negativa effekter. Vägar och ledningar är andra frågor som jag bevakar. Här behövs mark för att kunna bygga infrastrukturen. Nu pågår två utredningar som tillsatts av Regeringen; Översyn av regelverket kopplat till ersättning vid markupplåtelse för kraftledningar och Koordinatbestämda fastighetsgränser. LRF är engagerade i båda utredningarna för möjlighet att påverka positivt för de gröna näringarna. Mitt specialområde är lantmäteri – så har du frågor om servitut, samfälligheter eller förrättningar så kan jag hjälpa dig på vägen. 

Här hittar du information om mina ansvarsområden:

Ägande- och brukanderättsfrågor

Sara Andersson
Till sidomenyn

Helena Elmquist

Helena Elmquist 2023

Regional sakkunnig inom hållbarhet, klimat och miljö.
010-184 25 21, helena.elmquist@lrf.se 

Jag arbetar med frågor om energi, klimat, miljö, hållbarhet och biologisk mångfald. Det handlar om att få rätt förutsättningar för att kunna producera energi inom det egna företaget. Tillsammans med andra organisationer arrangerar vi till exempel kunskapsspridande arrangemang om solceller, solcellsparker, biogas med mera. Klimatanpassning är en annan viktig fråga som blir alltmer aktuell, där jag bland annat arbetar tillsammans med kollegan Ida Grimlund. Jag hjälper också lokalavdelningar och kommungrupper med remisser kring frågor som rör mina ämnen, energiplaner, klimatanpassningsplaner och andra frågor som berör miljön.

Här hittar du information om mina ansvarsområden:

Klimat, miljö och hållbarhetsfrågor

Energifrågor

Helena Elmquist 2023
Till sidomenyn

Ida Grimlund

Ida Grimlund 2023

Regional sakkunnig inom vattenfrågor.
010-184 26 11, ida.grimlund@lrf.se 

Vattenfrågan i jordbrukslandskapet handlar om att kunna hantera både för lite och för mycket vatten, där kan jag diskutera med medlemmar hur finansiering via stöd kan se ut och lagstiftningen kring vattenverksamhet. Jag kan stötta kommungrupper i frågor när det gäller vattenskyddsområden och svara på remisser som inbegriper vattenfrågor. Vid utbyggnad av vägar, tex E22, kan påverkan bli stor på marker och dikningsföretag. Det är viktigt att vara med tidigt i dessa dialoger för att kunna lyfta våra medlemmars situation. Många medlemmar har också frågor kring dikningsföretag samt rensning och underhåll av diken.

Arbetet med vattendirektivet går i cykler och vi kommer att sitta med i samråd inför nästa period. Jag har också kontinuerlig kontakt med myndigheter och bevakar frågorna rent näringspolitiskt. Kommuners dagvattenhantering kan göra stor påverkan på våra medlemmars diken och marker. Här kan jag stötta kommungrupper som vill diskutera frågan med sina respektive kommuner. Arbetet med den Nationella Planen för vattenkraften har satt i gång igen efter ett års paus. 

Här hittar du information om mina ansvarsområden:

Vattenfrågor

Så kan du söka stöd för vattenvårdsarbete

Ida Grimlund 2023
Till sidomenyn

Anna Irani

Anna Irani porträtt

Näringspolitisk expert/jurist.   
010-18 44 158,
anna.irani@lrf.se 

Jag är jurist och arbetar deltid i regionen med att hjälpa i första hand mina regionala kollegor när de behöver stöd i olika äganderättsliga- eller miljörättsliga frågor. Jag hjälper även till med remisshantering och med att analysera frågor inför möten med myndigheter eller kommunen samt att anordna kunskapshöjande webbinarier. Jag bistår också med vägledning kring medlemmars juridiska frågor som kommer in till mina regionala kollegor och med att identifiera ärendet som är principiellt viktiga att driva, så kallade principmål.   

Anna Irani porträtt
Till sidomenyn

Anita Persson

Anita Persson

Regional sakkunnig inom företagande, livsmedelsstrategi, upphandling, FoI, CAP, kompetensråd.
010-184 41 50, anita.persson@lrf.se

 

Anita Persson
Till sidomenyn

Dan Sandberg

Dan Sandberg

Regional sakkunnig inom viltskador, biotopskydd, jordbrukspolitik och CAP.         
010-184 42 02, dan.sandberg@lrf.se 

Mitt arbete har det senaste året huvudsakligen kretsat kring vilt och i synnerhet vargens utbredning i vårt område. Utöver detta finns jag tillgänglig för de flesta frågor kring äganderätt likväl som tankar och synpunkter kring jordbrukspolitiken. Arbetet med nu aktuell jordbrukspolitik var mest aktuell under 2021 och 2022, innan införandet, men är fortsatt ett viktigt område för uppföljning och förändring likväl som påverkansarbete inför den jordbrukspolitik som kommer införas efter 2027. Inom äganderätten har jag ett extra fokus på frågor kring det generella biotopskyddet samt gruvbrytning. 

Här hittar du information om mina ansvarsområden:

Viltskadefrågor

Jordbrukspolitik och CAP

Dan Sandberg