LRF ställer tydliga krav på ersättning kopplat till svinpestutbrottet

Grupp av vildsvin går över väg

Möjligheten att få ersättning/kompensation är helt grundläggande för en viktig del i en effektiv smittbekämpning av den afrikanska svinpesten. LRF är tydliga med att det är av största vikt att alla vars verksamhet som drabbas blir ska kompenserades ekonomiskt fullt ut ekonomiskt.

Det vilar på Jordbruksverket att så snabbt som möjligt kommunicera vilka verksamheter som kan ersättas fullt ut och vilka gränsdragningsproblem som fortfarande utreds. Det är viktigt att kompensationen är lätt att ansöka om, betalas ut snabbt och verkligen täcker de förluster som är följden av restriktionerna.  

Den lagstiftning som ska tillämpas i detta fall medger full kompensationen vid restriktioner pga. afrikansk svinpest, dvs att kostnader och förluster ersätts till 100 procent. Det beror på att ASF är en mycket allvarlig sjukdom som Sverige överhuvudtaget inte kan riskera att den får spridning i landet.  

Reglerna har tidigare inte tillämpats i en sådan situation som vi är i nu – att ett större område har pekats ut som smittat och att det inom den smittade zonen finns restriktioner som drabbar djurhållning, men därutöver en lång rad andra verksamheter, t.ex. jordbruk, jakt, skogsbruk, turistverksamhet och idrottsevenemang.   

LRF bedömer efter att vi efter haft kontakter med Landsbygds- och infrastrukturdepartementet, att det finns stöd i lagstiftningen för att fullt ut ersätta produktionsbortfall och övriga negativa ekonomiska effekter av beslut som innebär hinder i verksamheten även för andra än djurhållare.   

Jordbruksverket har meddelat att de utreder ersättning utöver den till drabbade grisföretag och att de ska komma med information så snart utredningen är klar.   

Myndigheten arbetar nu med att ringa in vilka verksamheter som ska få ersättning och i så fall för vad. Det finns gränsdragningsfrågor och bedömningsfrågor som behöver tas ställning till. Samtidigt finns det verksamheter som omgående behöver ett besked. Exempel på gränsdragningsfrågor är vilka skogsägare som är berättigade till kompensation pga restriktioner mot skogsbruk, samt vilka verksamheter som inte anses beröras direkt av myndighetens beslut och därför inte har rätt till ersättning.   

En sådan övergripande informationen om ersättningar är inte tillräcklig. Myndigheten behöver informera om att regelverket som huvudprincip stadgar full ersättning av kostnader mm vid utbrott av afrikansk svinpest.  

Det är LRFs åsikt att besked i ersättningsfrågan får inte får dröja mer och när det gäller hantering av spannmål så måste en lösning fram snarast. Därför rekommenderar LRF att SJV Jordbruksverket löpande går ut med bedömningar för de verksamheter som påverkas mest och där besked är särskilt brådskande.  

LRF anser inte att det ska utgå generella ersättningar eller modeller med schabloniserad ersättning utan enskilda företag ska ersättas utifrån sina individuella inkomstbortfall, kostnadsökningar mm. Detta ger den mest rättvisa ersättningen i varje individuellt fall.  

LRF överlämnar löpande exempel till Jordbruksverket på behov av kompensation som inkluderar hantering av spannmål och foder, skogsbruk och entreprenörverksamhet med mera.