Om afrikansk svinpest

Den 6 september 2023 bekräftades Sveriges första fall av afrikansk svinpest. Situationen är allvarlig, och det är avgörande att förhindra smittspridning.

Afrikansk svinpest är en dödlig virussjukdom hos både vildsvin och tamgrisar. Sjukdomen lyder under epizootilagen. Om sjukdomen sprids i Sverige kan det få mycket stora konsekvenser i form av lidande hos sjuka djur och kostnader för bekämpning.

Både Belgien och Tjeckien lyckats med arbetet att utrota afrikansk svinpest och det är nu av yttersta vikt att även Sverige lyckas med det.

Bevaka ett sakområde för att få ett notismejl när vi publicerar nytt innehåll om det du är interesserad av.

Logga in för att börja bevaka det här ämnet

Bevaka ett sakområde för att få ett notismejl när vi publicerar nytt innehåll om det du är interesserad av.

Logga in för att börja bevaka det här ämnet

Till sidomenyn

Spannmål utanför den smittade zonen

För att få föra ut spannmål från den smittade zonen ska den lagras i minst 1 månad. Men om du som ska tröska inte har möjlighet att torka och lagra spannmålen kan du ansöka om undantag. Läs mer på Jordbruksverkets webbplats.

Afrikansk svinpest - Jordbruksverket.se

Ersättningar till växtodlare vid utbrott av epizootier - Jordbruksverket.se

Till sidomenyn
Till sidomenyn

Rapportera sjuka och döda vildsvin

I de länder i Europa där sjukdomen finns har smittan först introducerats i vildsvinsstammen. Därefter har tamgrisar drabbats. Det är därför viktigt att rapportera sjuka eller döda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. 

Rapportera vilda djur
Till sidomenyn

Vildsvinsstammen måste minska

LRF har länge arbetat för att vildsvinsstammen bör minska genom en högre avskjutning. Våra förslag till förändringar i jaktförordningen ligger fortfarande kvar, fyra år efter att vi föreslog dem. Jaktlagstiftningen måste ändras så att den underlättar en effektiv jakt och en tryggad livsmedelsproduktion.

Här kan du läsa mer
Till sidomenyn

Bristande säkerhet kring avfallshantering

Återvinning och miljöfarligt avfall regleras inom miljöbalken, men ansvaret för anläggningarna är delegerat till främst kommuner och det finns inga krav på stängsel. Givet situationen behöver detta omgående ses över.

Till sidomenyn

Ekonomisk ersättning för drabbade

En angelägen fråga för LRFs medlemmar som berörs av den smittade zonen och Jordbruksverkets beslutade restriktioner är frågan om ersättning för de konsekvenser restriktionerna innebär. LRF identifierade denna fråga tidigt och arbetar för att myndigheten ska lämna tydliga besked.

Det är av största vikt att alla vars verksamhet som drabbas blir ekonomiskt kompenserade. Möjligheten att få ersättning/kompensation är en viktig del i en effektiv smittbekämpning.

Grisbönder drabbas akut, men även andra verksamheter med anknytning till jord och skog påverkas av restriktionerna: skogsbruk, jaktverksamhet, gårdsbutiker, turist- sport- och ridverksamheter. 

LRF och Mellanskog har låtit genomföra en juridisk analys om rätten till ersättning. Den ligger i linje med de besked Jordbruksverket lämnat men pekar även på att antalet verksamheter som berättigar till ersättning kan vara ganska brett. Utredningen är en juridisk genomgång av bestämmelserna och de principer som dessa vilar på inom skadeståndsrätten, varför den kan uppfattas som svårtillgänglig. LRF har därför sammanfattat sina slutsatser av utredningen i förhoppningen att den kan vara till vägledning för dem som överväger att söka ersättning.

Det är viktigt att Jordbruksverket har en generös hantering av inkomna ersättningsärenden när den sökande kan visa på ekonomisk skaka till följd av restriktionerna. Ersättningen ska vara lätt att ansöka om, betalas ut snabbt och verkligen täcka de förluster som är följden av restriktionerna.

Möjligheten att få ersättning/kompensation är helt grundläggande för en viktig del i en effektiv smittbekämpning av den afrikanska svinpesten. LRF är tydliga med att det är av största vikt att alla vars verksamhet som drabbas blir ska kompenserades ekonomiskt fullt ut ekonomiskt.

Ekonomisk ersättning - Jordbruksverket

Dispensansökan - Jordbruksverket

Till sidomenyn

Frågor och svar

Nej. Inga tamgrisar har smittats.

Om du misstänker att tamgrisar drabbats av sjukdomen måste du genast tillkalla veterinär. Tills veterinären finns på plats måste du förhindra smittspridning till exempel genom att inte flytta grisar från gården.

Jordbruksverkets beslut om att avliva grisarna är en åtgärd i arbetet med att utrota afrikansk svinpest i Sverige. Det handlar om cirka 50 grisar. Berörda djurägare har blivit informerade och kommer kompenseras ekonomiskt. 

Ja. Det är säkert att äta svenskt griskött. Afrikansk svinpest smittar inte människor.

Nej. Afrikansk svinpest drabbar bara grisar. 

Sprids smittan bland tamgrisar kan det slå ut stora delar av svensk grisproduktion.

Det är ett mycket allvarligt läge men generellt har vi en god beredskap för att bekämpa smittor i Sverige. Lantbruket har goda rutiner för att undvika smittor, något som vi upparbetat under många år.

Det finns 400–450 enskilda personer och familjer som äger skog i området, utöver aktörer som större skogsbolag och kyrkan.

Det är hårt slag för skogsägare som går att jämföra med att få sitt bankkonto spärrat. Skogen är för många skogs- och lantbrukare en extra säkerhet och besparing.

Myndigheterna behöver skyndsamt lämna besked om hur hantering av granbarkborrar ska ske. Skador av granbarkborre upptäcks ofta genom att gå runt i skogen och inspektera träd. Därefter måste angripna träd tas bort så snabbt som möjligt. Om det inte görs riskerar angreppet sprida sig i området vilket kan få mycket stora ekonomiska konsekvenser.

Till sidomenyn
Till sidomenyn