Motioner från LRF Mälardalen går vidare till riksförbundsstämman

regionförbundssstämma 2023

LRF Mälardalens Regionförbundsstämma hölls 15 mars i Enköping. Flera motioner som hanterades på stämman går nu vidare till Riksförbundsstämman.

Motionerna "Ersättning vid intrång" från Vårdinge-Järna-Hölö-Mörkö LRF-avdelning, "Ingen höjning av intrångsersättningarna på flera år" från Knivstaortens LRF -avdelning, samt "Markintrång och ersättning" från Kumla-Tärna LRF-avdelning behandlades tillsammans. Stämman beslutade i enlighet med regionstyrelsens förslag, att motionerna med styrelsens yttrande bildar underlag till en skrivelse till LRFs riksförbundsstyrelse. 

Även motionen "Förvärvstillstånd" från Knivstaortens LRF-avdelning beslutade stämman att i enlighet med styrelsens yttrande ska bild underlag till en skrivelse till LRFs riksförbundsstyrelse. 

Om motionen "SMS-varning vid vargobservation" från Knivstaortens LRF-avdelning beslutade stämman i enlighet med regionstyrelsens förslag, att regionstyrelsen ges i uppdrag att genom skrivelser till berörda myndigheter verka för att tamdjurshållare kan få kännedom om observationer eller angrepp av stora rovdjur inom önskat geografiskt område. 

Ett flertal motioner från LRF Ungdomen i Stockholm behandlades: "LRF och skogsekonomi", "Önskan om mindre passivitet i skogsfrågan från", samt "Rättigheter och skyldigheter i allemansrätten". Stämman beslutade om alla tre att motionerna i enlighet med regionstyrelsens förslag anses besvarade med vad regionstyrelsen anfört. 

Om två motioner beslutade stämman i enlighet med regionstyrelsens förslag att motionen med styrelsens yttrande bildar underlag till en motion till LRFs riksförbunds stämma. Det gäller "Negativa effekter av att ha naturreservat som granne" från Söderbykarls LRF-avdelning samt "Jordbruksverkets utbetalningsplan" från Färnebo-Fläckebo LRF-avdelning.

Stämman beslutade i enlighet med regionstyrelsens förslag att flertalet motioner sågs besvarade: "Nedvärdering av äganderätten" från Vårdinge-Järna-Hölö-Mörkö LRF-avdelning, "Blev livsmedelsstrategin till nytta för länet eller landet" från Färnebo-Fläckebo LRF-avdelning, "Ersättning vid skada på åkermark orsakad av tredje part" från Kumla-Tärna LRF-avdelning, "Byggande på jordbruksmark" från LRF Ungdomen i Uppsala län, samt "Bättre juridikstöd för LRFs medlemmar" från Ösmo-Sorunda LRF-avdelning".

Motionen "Beredskap i händelse av kris" från Roslagsbro-Vätö LRF-avdelning behandlades också på stämman. Beslutet om den motionen blev: "att Region Mälardalen tar på sig ansvar att arbeta fram en mall, alternativt en lista på 'goda exempel' på kommuner som lyckats med exemplariskt upprättade livsmedelsplaner i händelse av kris, som kan lämnas över till kommunens tjänstemän. En vägledning för att starta upp en logistikplan för livsmedel, där förädling, produktion samt distribution av dessa till kommunens invånare ingår."

En till motion från LRF Ungdomen, "Låt LRF Ungdomen få mer utrymme i LRF Mälardalen", fick också positivt beslut av stämman. Stämman beslutade i enlighet med regionstyrelsen, Petter Johanssons och Lovisa Grandins förslag att LRF Mälardalen ska se ungdomen som en tillgång och använda sig av det i påverkansarbetet, att LRF Mälardalen ska ge mer utrymme åt ungdomens verksamhet i LRF:s medier, samt att regionstyrelsen ska ha minst en adjungerad ungdomsledamot.

Till sist, ett antal motioner avslogs också: "Blockering av byggande av solcells- och vindkraftsparker på jordbruks- och skogsmark" från Östervåla Harbo LRF-avdelning, "Vikten av aktiva brukare i kontakt med myndigheter" från Lagunda LRF-avdelning