Norrbottens motioner fick bifall på riksförbundsstämman

Motionen som handlade om ”Fler ägarskiften för att öka produktionen av livsmedel” bifölls av stämman med dess intentioner.
Motionen som handlade om ”Fler ägarskiften för att öka produktionen av livsmedel” bifölls av stämman med dess intentioner.

Den årliga riksförbundsstämman för LRF gick av stapeln den 23-24 maj på Sånga Hotell & Konferens utanför Stockholm där två motioner från Norrbotten behandlades. Årets tema på stämman var ”Konkurrenskraft är motståndskraft”.

Vi befinner oss just nu i en tid där marknadsläget är turbulent och mycket i media handlar om att sänkta livsmedelspriser ska rädda den situation vi befinner oss i. Det var något som Palle Borgström, LRFs förbundsordförande inledde med i sitt stämmotal.
– Bra mat kommer aldrig att vara billig, men vi måste också förbättra vår beredskap, producera mer, bli mindre beroende av import, även av insatsvaror, konstaterade Palle Borgström. Läs mer om Palles tal här.

Palle Borgström, LRFs förbundsordförnade inledde stämman.
Palle Borgström, LRFs förbundsordförnade inledde stämman.

Fler ägarskiften för en ökad livsmedelsproduktion

Två motioner hade inkommit från Norrbotten. Den första handlade om hur LRF bör arbeta för fler ägarskiften för att stimulera produktionsökningen av svenska livsmedel från norra Sverige samt i skogs- och mellanbygd. Stämman biföll motionens intentioner med en tydligare riktning att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för en statlig utredning vilka faktorer som leder till ägarskiften för att underlätta dessa i olika delar av landet.

Jenny Karlsson, ordförande LRF Norrbottens regionstyrelse i talarstolen.
Jenny Karlsson, ordförande LRF Norrbottens regionstyrelse i talarstolen.

Skador orsakade av bäver

Den andra motionen från Norrbotten handlade om skador på skog och mark som orsakats av bäver och bäverdammar, ett problem som aktualiserats den senaste tiden. LRF Norrbotten yrkade att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att verka för att jakttiderna på bäver ses över med syfte att få längre jakttid som är funktionell över hela landet. Att reda ut de ansvar och möjliga lösningar som finns om markägare har bäverdamm på fastighet och vägrar vidta åtgärder för att minska bäverskador samt att bäverskador på skog och mark inkluderas tydligare i de viltskador och behov av god myndighetsutövning som diskuteras på möten med Naturvårdsverket.

Stämman biföll det första och tredje yrkandet. Stämman biföll även intentionerna med det andra yrkandet. Det vill säga att uppdra till styrelsen att fortsätta med arbetet för en ny jaktlagsutredning med ansvarsregler för fastighetsöverskridande viltskador.

Stämman beslutade att styrelsen ska fortsätta med arbetet för en ny jaktlagsutredning med ansvarsregler för fastighetsöverskridande viltskador.
Stämman beslutade att styrelsen ska fortsätta med arbetet för en ny jaktlagsutredning med ansvarsregler för fastighetsöverskridande viltskador.

Framtidens folkrörelse


Men det var mer än bara motioner som behandlats under stämman. Ett inriktningsbeslut gällande remissen ”Framtidens folkrörelse” som varit ute under våren fattades också. Framtidens folkrörelse är ett resultat av en tidigare riksförbundsstämmas beslut där man ville utreda hur LRF ska formas framgent för att fortsätta vara livskraftig, och hur lokalavdelningarnas roll ska se ut i detta. Palle Borgström inledde punkten gällande Framtidens folkrörelse genom att tacka för det remissarbete som gjorts runt om i landet inför detta inriktningsbeslut, och för de 636 remissvar som kommit in. 
Framtidens folkrörelse handlar om att förvalta och utveckla LRF som organisation, till en form som går att lämna över till nästa generation. Syftet är att komma till bukt med de lokalavdelningar som inte är aktiva, en konsekvens av att färre upplever sig ha tid för föreningsarbete där tunga administrativa uppgifter medföljer. I de fall där engagemanget är svagt så till den grad att det inte hålls ett årsmöte tappar medlemmarna i området sin demokratiska rätt, eftersom dessa medlemmar inte kan välja vem som ska representera dem uppåt inom LRF. Detta vill LRF komma runt och det görs genom att anpassa LRFs lägsta nivå individuellt och lokalt. Således har stämman och riksstyrelsen för avsikt att det ska bli enklare att vara förtroendevald och driva påverkansarbete gentemot våra beslutsfattare. Stämman tog ett inriktningsbeslut om att ändra stadgarna vid nästa stämma och ge LRF Ungdomen en tydligare roll än vad som finns idag, för att nå dit som remissen syftar till.

Läs mer om Framtidens folkrörelse på stämman här.

Medlemsdialogen webbild