Två motioner vidare till riksförbundsstämman

Ungdom barn åker klöver Avan

LRF Norrbottens regionstämma 2023 beslutade att skicka två motioner vidare till vårens kommande riksförbundsstämma. Den ena handlade om att LRF ska arbeta för fler ägarskiften som ökar produktionen av livsmedel i norra Sverige och den andra motionen handlade om bäverskador på skog och mark.

Fler ägarskiften som ökar produktionen av livsmedel i norra Sverige
Första motionen som behandlades kom från Överkalix lokalavdelning och handlade om att Norrbotten tappat störst andel jordbruksareal i landet sedan 1980-talet och att produktionen av norrbottnisk mat har minskat kraftigt. Med motionen menar man att vi måste sluta förlita oss på traditionella generationsskiften och börja arbeta för utveckling av ägarskiften utanför lantbruksfamiljerna. Människor som är genuint intresserade av att driva lantbruksföretag måste få hjälp med att få tillgång till både gårdar samt kapital.
– Detta är en komplicerad fråga. De som inte ser sig själva som framtidens brukare behöver få hjälp att hitta en ny aktör att ta vid. Samt att de som vill starta landsbygdsföretag behöver få hjälp. Det är ett rent resursslöseri att inte se fler producenter, sade Hulda Wirsén, Överkalix lokalavdelning.

I motionen föreslog man därför att LRF som rikstäckande organisation ska arbeta för fler ägarskiften som ökar produktionen av livsmedel i norra Sverige samt i skogs- och mellanbygd. Samt att LRF ska starta upp en större satsning på nationell nivå. Förslagsvis en projektfinansierad aktivitet där man genomför en matchning mellan befintliga gårdar och nya företagare via flera lämpliga plattformar samt genomföra en kartläggning. Men även att LRF stöttar etableringsprocessen och säkerställer en långsiktig lönsamhet via lämplig arbetsmodell och med hjälp av samarbeten med andra aktörer.

Klara Jolanki
Klara Jolanki, ordförande LRF Ungdomen Norrbotten

– Det är betydligt färre gårdar och annan struktur än vad som var i länet på 70-talet. Det är bra tryck på natur- och skogsbruks gymnasierna idag. Vilket känns lovande!  LRF arbetar ständigt för att det ska bli fler som brukar marken, sade Jenny Karlsson, ordförande LRF Norrbottens regionstyrelse.
– Det gäller att hitta möjligheterna och att tro på de unga! Framtidstro och vilja finns, avslutade Klara Jolanki, ordförande för LRF Ungdomen Norrbotten.

Regionstämman beslutade att regionstyrelsen får i uppdrag att utforma en motion till LRFs riksförbundsstämma att LRF Riks ska jobba för fler ägarskiften som ökar livsmedelsproduktionen i norra Sverige samt i skogs- och mellanbygd.  Men att stämman inte ska besluta hur genomförandet ska se ut.

Bäver i vattendrag
Bäver har utökat sina områden i delar av länets vattendrag.

Bäverskador
Den andra motionen var skriven av Södra Tornedalens lokalavdelning och handlade om problematiken kring att bäver har utökat sina områden i delar av länets vattendrag. Detta orsakar översvämning av åkrar, vallar och skog som blir förstörda med stora ekonomiska förluster som resultat. Dessutom är jakttiden på bäver, 1 oktober till 15 maj, anpassad till Södra Sveriges mildare klimat. Samt att perioden för rivning av bäverdammar, 1 maj till 30 september, är reglerad i samma förordning och endast får utföras med särskilt tillstånd av länsstyrelsen.

Med motionen ville motionären att LRF ska arbeta för att jaktförordningen (1987:905) ska omarbetas så att skador av bäver ska likställas som viltskador av annat vilt, att jakttiden på bäver ska förlängas, samt att lagstiftningen förändras så att rivning av bäverdammar kan ske oavsett årstid. Dessutom ville man att skador på skog och mark samt kostnader för rivning av bäverdammar ska ersättas av staten och att en huvudman för handläggning av bäverfrågor utses. 

Regionstämman beslutade att motionen får bilda underlag för en motion till vårens kommande riksförbundsstämma samt att LRF Norrbotten kontaktar Länsstyrelsen angående handläggning av bäverfrågor.