När LRF Entreprenad arbetade fram hållbarhetsmålen för branschen var en viktig insikt att inte fastna i den miljömässiga hållbarheten, den ekonomiska och sociala är minst lika viktiga.

Miljö

Öka de gröna näringarnas klimatnytta och resurseffektivitet.

LRF Entreprenad kommer att arbeta för att:

 • I takt med hela det gröna näringslivet och kundernas efterfrågan skapa förutsättningar för att fasa ut fossila bränslen, med bibehållen konkurrenskraft och stärkt lönsamhet.
 • Vidareutveckla våra erbjudanden byggda på resurshushållning och precision
 • Höja statusen för de som arbetar i de gröna näringarna och påvisa den fackmässighet som krävs för att bedriva miljövård i praktiken

För att vi ska lyckas måste samhället:

 • Ge möjlighet till finansiering och lönsamhet, genom en stärkt konkurrenskraft, så att vi kan göra de investeringar som krävs för ökad uthållighet och produktion
 • Säkerställa en god fysisk och digital infrastruktur som möjliggör ökad digitalisering och automatisering i landsbygdens entreprenadföretag

Ekonomi

Främja lönsamt företagande på landsbygden.

LRF Entreprenad kommer att arbeta för att:

 • Vidareutveckla våra erbjudanden byggda på kompetens, arbetsvillkor och en god arbetsmiljö
 • Vidareutveckla våra affärsidéer för att svara på efterfrågan av tjänster med allt högre krav på långsiktig hållbarhet

För att vi ska lyckas måste samhället:

 • Ge tydliga och långsiktiga incitament inom områden som finansiering, regelverk och skattelagstiftning som gynnar klimat- och miljöeffektiv produktion av varor och tjänster hos företag på landsbygden
 • Säkra att särskilda insatser för en viss målgrupp träffar avsedd mottagare

Socialt

Öka attraktionskraften för landsbygdens entreprenadföretag.

LRF Entreprenad kommer att arbeta för att:

 • Attrahera fler att ta plats i de gröna näringarnas entreprenadföretag som företagare eller som anställda
 • Medverka till stärkt samarbete mellan landsbygdsföretag
 • Förbättra samarbetet mellan land och stad

För att vi ska lyckas måste samhället:

 • Sänka tröskeln för att bli företagare exempelvis genom utbildning, starta-eget-program, mentorskap etc
 • Utjämna villkor för företag genom att göra lagar och regler landsbygds- och småföretagssäkrade
 • Säkra att arbetsgivare uppfyller svensk arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftning.

Entreprenadbranschen ligger i framkant när det gäller kunskap och teknik. Hållbarhet blir ännu en viktig tjänst i utbudet.