LRF anser att regeringen bör satsa mer pengar i nationell medfinansiering av CAP, för att möjliggöra ett "Gräspaket" – med vallstöd, höjt kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar för betande djur.

Gräspaketet

LRF anser att regeringen bör satsa mer pengar i nationell medfinansiering av CAP, för att möjliggöra ett "Gräspaket" – med vallstöd, höjt kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar för betande djur. 

I mitten av april 2022 skickade LRF ett brev till regeringen i syfte att framföra behovet av en miljöersättning för vallodling. Detta med anledning av EU-kommissionens synpunkter på Sveriges förslag till strategisk plan för jordbrukspolitiken 2023–2027. Skrivelsen undertecknades gemensamt med Ekologiska Lantbrukarna, Världsnaturfonden WWF och Naturskyddsföreningen.  

I slutet av maj 2022 kompletterade LRF med ytterligare ett brev till dåvarande Landsbygdsministern. Budskapet är att LRF anser att regeringen bör lansera ett ”Gräspaket” i nästa CAP – med vallstöd, höjt kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar för betande djur. Detta brev har också sänts till nuvarande landsbygdsminister.  

Enligt LRFs beräkningar är lantbrukare med grovfoderbaserad animalieproduktion – framför allt i slättbygd, men också i vissa stödområden för kompensationsstödet – de som kommer att se sina totala ersättningar från CAP minska mest när reformen av CAP träder i kraft nästa år. 

En farhåga är att arealen vall kommer att minska och i förlängningen påverkar det också möjligheten för företagen att låta betesdjur beta naturbetesmarker. Idag finns ett vallstöd på 500 kronor per hektar som lantbrukare med mark utanför stödområdet för kompensationsstöd kan ta del av. Regeringen har beslutat att denna miljöersättning ska tas bort, något som LRF framfört kritik om under flera år. 

Kompensationsstödet lämnas i områden där förutsättningarna för jordbruksproduktion är lite sämre, i skogs- och mellanbygd och i norra Sverige. LRF ser positivt på att regeringen höjde ersättningsnivåerna till stödår 2023, men anser att fler delar av ersättningen bör höjas än vad regeringen beslutat. 

Senast uppdaterad: 2024-05-14