Vi har en nyckelroll i utvecklingen av en ökad och ännu mer hållbar livsmedelsproduktion i Sverige. Gemensamma mål ger oss nu möjlighet att ännu tydligare driva frågor med hållbarhetskoppling tillsammans. Målen ska underlätta kommunikationen av styrkorna i svensk mjölkproduktion och underlätta arbetet med att sprida en betydligt mer nyanserad bild av vad hållbarhet är. Det handlar ju om betydligt mer än klimat och miljö, inte minst ekonomi, sociala aspekter och hälsa.

Målen

Mjölkbranschen ska:
• Vara en lönsam och attraktiv framtidsbransch
• Främja den biologiska mångfalden
• Öka klimatnyttan och resurseffektiviteten i företagen

För att nå målen behöver vi göra framsteg inom flera områden. En långsiktigt lönsam och ökad mjölkproduktion som fortsatt klassas som samhällsviktig är en förutsättning. Branschen arbetar med att underlätta vägen till mjölkproduktion och andra mjölkjobb. Vi ska också värna om resurser i hela produktionskedjan och fortsätta arbeta för friska djur, en god djurvälfärd, minskning av fossila råvaror och svinn.

Mejerierna ska exempelvis minska svinnet i produktionen med 50% till 2030.

Branschen ska också definiera och sätta mål för hållbart producerat foder.

Med hjälp från samhället ska vi ha fossilfria mejerier 2030 och fossilfri mjölkproduktion 2035.

Vi ska också mäta klimatpåverkan på gårdsnivå och verka för att bra metoder för att mäta biologisk mångfald tas fram.

Synen på idisslarnas och metanets roll i förhållande till klimat börjar förändras. Det gäller också nutrition i förhållande till klimatpåverkan. En förändrad syn kan öka både lönsamheten och attraktiviteten. Tydligare budskap ska öppna dörrar och öka framtidstron. Vi ska visa vad vi är bra på, men också bli mer specifika med vad samhället eller andra aktörer behöver stötta branschen med. För vi har ett fantastiskt erbjudande! Svensk mjölkproduktion är en del av lösningen i ett hållbart samhälle.

Här är hela hållbarhetsmålet för mjölkbranschen