Mjölkbondepanelen #32 - april 2022

I denna panel ställde vi ett par åreligen återkommande frågor om ekonomsikt resultat och framtidstro. Nästan tre av fyra mjölkföretagare är  nöjda med sitt ekonomiska resultat för 2021. Mjölkföretagarna har stärkt sin tro på framtida lönsamhet jämfört med juni 2019.

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #31 - februari 2022

Tema framtidsutsikter och viktigaste valfrågan för dig och ditt företag 2022. Jämfört med år 2021 kan vi konstatera att Mjölkbondepanelens syn på sitt företags framtidsutsikter de kommande tre åren är mer negativ år 2022. Samma sak gäller när det kommer till hur många kor de tror att de kommer att ha om fem år.

Läs svaren här.

Mjölkbondepanelen #30 - januari 2022

Tema investeringsstödet i kommande CAP. Från panelen kan vi konstatera att merparten skulle ha nytta av ett investeringsstöd.Stödet skulle nyttjas till att bygga nya djurstallar, åtgärder för att producera energi och åtgärder för ökad djurvälfärd.

Läs svaren här.

Mjölkbondepanelen #29 - december 2021

Tema kor och metan. Flera metanreducerande produkter utvecklas och kan komma ut på marknaden inom de närmsta åren. Med anledning av detta genomför LRF Mjölk flera undersökningar på tema kor, klimat och metan. Syftet med denna panel är att få mjölkföretagares syn på metanreducerande fodertillskott.

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #28 - november 2021

Tema Forskning och Innovation. Avståndet kan upplevas långt mellan mjölkproduktionen på gård och forskningen vid universitet och högskolor. LRF Mjölk vill bidra till att minska gapet. Därför var syftet med denna panel att undersöka vilken forskning mjölkföretagare skulle ha nytta av. 

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #27 - oktober 2021

Tema Tillståndsplikt och Anmälningsplikt. Ett av LRF Mjölks prioriterade arbetsområden är förenklad och mer effektiv att miljötillståndsprocess, så att fler mjölkföretag smidigare kan expandera. 

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #26 - september 2021

Syftet med denna panel var att få svar kring om och i så fall hur deltagarnas gårdar har drabbats av viltskador som i sin tur påverkat produktionen av foder, och vilka åtgärder man skulle behöva för att minska viltskadorna. Pga problemen med viltskador är detta ett av LRF:s prioriterade arbeten under 2021.  

FN:s globala hållbarhetsmål nr 12 handlar om matsvinn. I Sverige och globalt räknar man med att ca 30-40% av livsmedelsproduktionen går till spillo som livsmedelsförluster eller matsvinn. LRF menar att matsvinn uppstår redan på gården till följd av viltskador. 

Här hittar du mer info om FN:s globala hållbarhetsmål nr 12: 
https://www.undp.org/sustainable-development-goals#responsible-consumption-and-production

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #25 -  augusti 2021

Tema: Kontroller
Trots att många månader fortfarande återstår har redan 73 st av 104 mjölkföretagare i panelen haft kontroll. Flera i panelen har dessutom redan hunnit med att ha flera kontroller i år. 177 kontroller har panelen tillsammans haft i år. Och mjölkföretagen lägger mycket tid på att vara behjälpliga, lagd arbetstid motsvarar 150 000 kr eller 4 månaders heltidsjobb!

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #24 - juni 2021

I denna panel har deltagarna fått ta ställning till olika förslag på ettåriga stöd som Jordbruksverket arbetat med. Just ettåriga ersättningar för miljö och klimat är nytt för kommande CAP och här gäller det att hitta nya former som passar på gårdsnivå och som stöd.

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #23 - maj 2021

I den 23:e mjölkbondepanelen ställde vi frågor om biologisk mångfald.

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #22 - april 2021

I denna rapport får vi dels svar på en konkret fråga om avbytare som flera politiker vill ha svar på och dels bankers attityd, kompetens och agerande gentemot mjölkföretag. Många spännande frågor och härligt med så många positiva svar.

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #21 - mars 2021

Hur trygga är mjölkföretagen med sin vattentillgång och vilka är de största utmaningar i att trygga vattentillgången? Det och mycket mer hittar ni resultatet för mars månad.

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #20 - februari 2021

Hur ser mjölkföretagen på sina framtidsutsikterna? Vilka är utmaningarna och möjligheterna för att utveckla? Vad anser mjölkföretagarna om politikernas bild av mjölkproduktion? Det och mycket mer hittar ni resultatet för februari månad.

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #19 - december 2020

I årets sista panel utvärderar vi året som gått samt får svar på vad vi borde frågat. Med dessa svar återkommer vi nästa år med ännu vassare frågor. 

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #18 - november 2020

Temat för denna panel var bokslut och framtid. 

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #17 - oktober 2020

Viltskador är ett utbrett problem för mjölkbönder. Skördebortfallet på vall och spannmål kan tyckas relativt lågt 1-10 % men viktigt att komma ihåg är att många har redan vidtagit åtgärder för att hålla viltskadorna i schack. I den öppna frågan redovisar många bönder att de valt att odla andra grödor, odla på alternativa platser, öka jakten, skrämsel m.m. för att förebygga skador. 

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #16 - september 2020

Syftet med denna panel var att få underlag till ett regelförenklingsförslag för märkning, journalföring och rapportering.

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #15 - augusti 2020

I den här panelen har vi frågat mjölkbönder om självförsörjning av foder och vad de anser vara hållbart producerat foder.

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #14 - juli 2020

Syftet med denna panel var att få en uppdaterad överblick av ägarskiftesfrågan inom mjölkbranschen med avseende på var mjölkbönderna befinner sig i processen, vem som är den tilltänkta efterträdaren samt hur det planeras att genomföras.

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #13 - juni 2020

Vad är det bästa med att vara mjölkbonde, hur kan man inspirera någon att bli mjölkbonde, vad hade mjölkbönder jobbat med om de inte varit mjölkbönder samt vilka är de största missuppfattningarna om svensk mjölkproduktion?

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #12 - maj 2020

Denna omgång har fokus på sanktioner, hur det upplevs och hur företagarna skulle vilja att sanktionerna hanterades.

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #11 - april 2020

Vad kan mjölkbönder bidra med under kris? Förutom att producera mat så är snöröjning och brandsläckning högst rankade.

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #10 - mars 2020

I denna panel undersöker vi hur förslaget om att ändra förgröningen i kommande CAP påverkar mjölkföretagarna på gårdsnivå.

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #9 - februari 2020

Vilket förtroende har svenska mjölkbönder för svenska konsumenter?

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #8 - januari 2020

Denna panel har fokus på miljöersättningar för bete och vallgrödor. Vad fungerar bra och vad gör det krångligt? Finns det marker som inte ger stöd?

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #7 2019

Mjölkböndernas svar på frågan ”Är det mjölkproduktion på din gård om 10 år?”

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #6 - november 2019

Hur är din kontakt med kommunen och myndigheter?

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #5 - oktober 2019

Tror mjölkföretagare att gården är fossilfri år 2030? Om inte, vad behöver de för att bli det?

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #4 - september 2019

Hur bra eller dåligt fungerar betesdriften? Hur stor är kännedomen om 2016 års ändringar kring betesregler? Är det svårt att uppfylla kravet på bete?

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #3 - augusti 2019

Vad skulle ha störst och mest positiv inverkan på mjölkproduktionen i Sverige, sett till LRF Mjölks kommunikativa arbete? Har klimat- och miljödebatten påverkat företagen?

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #2 - juli 2019

Hur tror mjölkföretagarna att antalet sysselsatta kommer utvecklas i företaget under de närmaste 3 åren? Om de har behov av att anställa, men tvekar, vad skulle möjliggöra en anställning? 

Läs svaren här

Mjölkbondepanelen #1 - juni 2019

Hur ser framtidstron ut bland mjölkföretagarna i dag? Hur tror företagarna att mjölkverksamheten kommer se ut om fem år? Vilka hinder och utmaningar ser företagarna idag?

Läs svaren här